Tải bản đầy đủ

Don xin muon phong bao ve khá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kính gửi: Viện Đào tạo sau đại học
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Họ và tên học viên: Nguyễn Quốc Khá

SHHV: CA110152

Chuyên ngành: Chế tạo máy

Lớp: 11ACTM-HY

Điện thoại liên hệ: 0912342236 - 0988277551
Theo Quyết định số ………….ngày …..tháng …..năm …… của Hiệu trưởng
trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc thành lập hội đồng chấm luận văn
thạc sĩ.
Vì vậy tôi viết đơn này Kính đề nghị Viện Đào tạo sau đại học cho phép tôi
được mượn phòng để bảo vệ luận văn theo quyết định trên vào ….giờ …..ngày
….tháng …..năm 2013

Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày

tháng

Học viên

Ý kiến của viện Đào tạo sau đại học

năm 20….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×