Tải bản đầy đủ

Don xin baove

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Kính gửi: - Viện Cơ Khí.
-Viện Đào tạo sau đại học
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Họ và tên học viên: Tạ Văn Năm

SHHV: CA110157

Lớp: 11ACCTM-HY

Khóa : 2011

Cơ quan công tác : Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1
Chuyên ngành : Công nghệ chế tạo máy

Hệ thạc sĩ : Kỹ thuật

Đề tài :Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ hàn đến sự hình thành mối hàn và


lượng thuốc hàn nóng chảy khi chế tạo thuốc hàn thiêu kết hệ bazơ
Người hướng dẫn: TS Vũ Huy Lân
Theo Quyết định giao đề tài số 3460 QĐ/ĐHBK-SĐH do Hiệu trường trường Đại
học Bách khoa Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2011.
Hiện nay tôi đã hoàn thành chương trình các môn học cao học, văn bằng (chứng chỉ)
ngoại ngữ và đã hoàn thành luận văn thạc sĩ có sự nhất trí của giáo viên hướng dẫn TS
Vũ Huy Lân cho phép tôi được bảo vệ.
Nay viết đơn này đề nghị Lãnh đạo Viện Cơ Khí, Viện Đào tạo sau đại học cho
phép tôi được bảo vệ luận văn thạc sĩ trước Hội đồng chấm luận văn.
Dự kiến ngày bảo vệ :

ngày ............/...... /..... ... .

Trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày

tháng

Học viên
Ý KIẾN NGƯỜI HƯỚNG DẪN

Ý KIẾN CỦA KHOA, VIỆN

năm 2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×