Tải bản đầy đủ

Câu hỏi cho học viên

Câu hỏi Học viên Đào Văn Phong và Nguyễn Công Vượng:
1. Đề nghị tác giả phân tích và đánh giá các điểm khác nhau cơ bản và ảnh hưởng đến tính
công nghệ hàn của hai loại hệ xỉ của thuốc hàn tự động là hệ axit và bazơ là gì?
...............
2. Hãy nêu rõ về các ảnh hưởng độ nhớt của xỉ hàn đến hình dạng của mối hàn và tác
động đến mức độ tự bong của xỉ trong hàn tự động dưới lớp thuốc trợ dung sau khi hàn như thế
nào?
………..

Câu hỏi Học viên Vũ Văn Phúc:
1. Tốc độ nâng nhiệt và hạ nhiệt độ khi xử lý nhiệt có ảnh hưởng như thế nào đến trường
ứng suất trong kim loại mối hàn và kim loại cơ bản sau khi hàn?
………
2. Học viên có thể nêu lên các đặc điểm chính của quá trình công nghệ khử biến dạng và
ứng suất sau khi hàn bằng các biện pháp nhiệt học hoặc cơ học là gì ?
-

Phân bổ lại (chứ không phải là triệt tiêu hoàn toàn) trường ứng suất dư đối với
các vùng: kim loại mối hàn, vùng ảnh hưởng nhiệt, vùng kim loại nền sau khi
hàn.
Tạo cấu trúc hạt phù hợp.

Tăng độ dai va đập.
Tăng tính dẻo của kim loại mối hàn và kim loại vùng ảnh hưởng nhiệt.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×