Tải bản đầy đủ

ĐỀ 1

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

ĐỀ SỐ:01

ĐỀ KIỂM TRA HẾT MODUL

TÊN MODUL: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Ngành nghề: HÀN
Hệ đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ
Thời gian làm bài: 90 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)

Câu 1 (03 điểm) Anh (chị ) hãy cho biết khái niệm về doanh nghiệp công nghiệp?
Câu 2 (04 điểm): Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ quyền hạn của doanh nghiệp?
Câu 3 (03 điểm): Anh (chị) hãy trình bày các loại hình doanh nghiệp công nghiệp?

Lưu ý: - Thí sinh được/không được phép sử dụng tài liệu
- Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
*********HẾT*********


KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Trọng Luyện


BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HẾT MODUL

ĐỀ SỐ:01

TÊN MODUL: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Ngành nghề: HÀN
Hệ đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ
Thời gian làm bài: 90 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)
TT
Câu 1
(03 điểm)

Câu 2
(04 điểm)

NỘI DUNG ĐÁP ÁN
Doanh nghiệp công nghiệp là1 bộ phận hợp thành trong hệ thống kinh tế
nói chung hay trong hệ thống sản xuất công nghiệp nói riêng.Vì vậy mỗi
đơn vị trong hệ thống đó phải chịu sự tác động mà nhà nước đặt ra cho
hệ thống kinh tế đó,mặt khác hoạt động sản xuất của doanh nghiệp xét
đến cũng phải phục vụ cho tiêu dùng.Do đó hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp phải tôn trọng những quy luật tiêu dùng của đối
tượng tiêu dùng.Vì vậy từ quan điểm nêu trên.kết hợp với định nghĩa về
doanh nghiệp công nghiệp mà chúng ta đã khảo sát định nghĩa tổng quát
về doanh nghiệp có thể được phát biểu như sau :
Doanh nghiệp công nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh,có
trách nhiệm tạo ra sản phẩm hàng hóa là những sản phẩm,những dịch


vụ,công việc có tính chất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
trên thị trường thông qua đó đạt được mục đích hoạt động của mình là
tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nhà nước và
quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
1.Nhiệm vụ của doanh nghiệp
- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế .
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn
chất lượng đã đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Bảo đảm không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
- Tôn trọng các chế độ báo cáo thống kế,tài chánh,kế toán thông
nhất theo bảo biểu và định kỳ quy định của nhà nước.
- Tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh tế đã ký
kết.

ĐIỂM

- Bảo đảm điều kiện làm việc,quyền lợi của người lao động.
2. Quyền hạn của doanh nghiệp
a) Quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh
- Lựa chọn,thay đổi các cơ cấu sản phẩm thích ứng của thị trường.
- Xây dựng hình thành và quyết định cơ cấu sản xuất thích hợp
nhất,tự do lựa chọn các phương pháp tổ chức sản xuất.
- Quyền tự chủ trong hoạt động điều hành sản xuất.

0.25
1.0

1.5

1.5

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25


Câu 3
(3 điểm)

- Quyền dự trữ sử dụng tổ chức phối hợp các yếu tố sản xuất phù
hợp đặc điểm kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp.
- doanh nghiệp có tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp.
b) Quyền tự chủ trong lĩnh vực tài chính.
c) Quyền tự chủ trong lĩnh vực sử dụng lao động.
d) Quyền tự chủ trong lĩnh vực quản lý.
- Chủ động trong việc lựa chọn hình thức, phương thức quản lý.
- Chủ động bố trí,đào tạo cán bộ quản lý.
- Tuyển dụng lao động quản lý tự do trên thị trường lao động.
Các doanh nghiệp công nghiệp có thể phân thành nhiều dạng khác
nhau, tùy thuộc theo mục đích phân loại, mỗi cách như vậy sẽ cho một
tác dụng phản ánh nhất định nào đó để phục vụ cho công tác quản lý,
công tác thống kê. Những cách phân loại phổ biến nhất là theo ngành
kinh tế kỹ thuật chuyên môn hóa trong công nghiệp, theo trình độ tập
trung hóa trong sản xuất. Nhưng trong đó cách phân loại quan trọng nhất
là cách phân loại dựa theo tính chất sở hữu về tài sản của doanh nghiệp,
cách phân loại này sẻ làm cho doanh nghiệp có những đặc điểm pháp lý ,
nguồn vốn, quản lý…sẽ khác nhau. Dựa vào cách phân loại này, các
doanh nghiệp sẽ thuộc vào một trong những loại hình sau đây :
1. Doanh nghiệp nhà nước ( Doanh nghiệp quốc doanh )
Doanh nghiệp nhà nước là một tổ chức kinh doanh do nhà nước thành
lập đầu tư vốn và quản lý với tư cách chủ sở hữu.
2. Doanh nghiệp tư nhân
Là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng
toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp chung vốn-công ty :
Đây là loại hình doanh nghiệp mà các thành viên cùng góp
vốn,cùng chia lợi nhuận,cùng chịu lỗ tương ứng với phần góp và chỉ
chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn
của mình.Góp vào công ty.Như vậy trách nhiệm pháp lý của những
thành viên trong công ty là trách nhiệm pháp lý hữu hạn trong phần vốn
góp của mình.
Tài sản chung vốn có thể hữu hình ( vốn, nhà xưởng,máy móc thiết
bị ,lao động,v.v…) hoặc vô hình ( uy tin, danh tiếng,tên hiệu,bằng phát
minh sáng chế.v.v…) do đó cấn xác minh chính xác phần vốn góp của
mỗi bên.
Nhưng công ty muốn có đầy đủ tư cách pháp nhân phải thỏa mãn những
điều kiện tối thiểu như sau:
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Trọng Luyện

0.5
0.5
0.5

1

0.5
0.5

0.5

0.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×