Tải bản đầy đủ

ĐỀ + đáp án LT 02

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔ ĐUN 39

ĐỀ SỐ: 02

TÊN MÔ ĐUN: CẮT KIM LOẠI TẤM BẰNG HỒ QUANG PLASMA
VÀ OXY – KHÍ CHÁY CNC
Nghề: HÀN
Hệ đào tạo: Trung cấp nghề
Thời gian làm bài: 45 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)

Câu 1: Trình bày các bước khởi động máy cắt plasma CNC.(5đ)
Câu 2: Hãy nêu cấu trúc chương trình NC? (5đ)

Lưu ý: - Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu
- Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
*********HẾT*********

Ngày……tháng........ năm 20.....
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Trọng Luyện

1


BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔ ĐUN 39

ĐỀ SỐ:02

TÊN MÔ ĐUN: CẮT KIM LOẠI TẤM BẰNG HỒ QUANG PLASMA
VÀ OXY – KHÍ CHÁY CNC

Nghề: HÀN
Hệ đào tạo: Trung cấp nghề
Thời gian làm bài: 45 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)

TT

NỘI DUNG ĐÁP ÁN

Câu 1
(05
điểm)

Bước1: Kiểm tra toàn bộ hệ thống : áp suất khí nén, dòng điện cắt
plasma, điện áp,...và các vật dụng đang đặt trong phạm vi khu vực
làm việc của máy
Bước2: Bật công tắc điện Attomat tổng
Bước3: Tra chìa khóa mở máy vào [POWER SWITCH] và quay chìa
theo chiều Kim đồng hồ để mở máy


Bước4: Xoay nhẹ núm [EMERGENCE] theo chiều mũi tên trên núm
công tắc để nhả nút. Quá trình khởi động hoàn tất
*) Cấu trúc chương trình NC

Câu 2
(05
điểm)

G92 X_ Y_ Thiết lập gốc phôi, tọa độ hiện hành X_ Y_
G90/ G91
Lựa chọn đơn vị tuyệt đối/tương đối
G0 X_ Y_
Lệnh nội suy đường thẳng
G41
Lệnh bù khe cắt
M7
Thực hiện gia nhiệt cắt thủng
G1 X_ Y_
Thực thi các lệnh nội suy cắt đứt phôi
F_
...
M8
Tắt khí cắt/dòng cắt
M30
Kết thúc chương trình chính
*) Thiết lập đơn vị đo
Mã lệnh G20/G21 sẽ quyết định đơn vị đo dùng trong lập trình.
G20: đơn vị độ dài tính theo đơn vị inch;
G21 : đơn vị mm
*) Thiết lập gốc phôi
2

ĐIỂM

1,5
1
1
1,5

3

1
1


G92 X_ Y_
Ví dụ:
G92 X10 Y20 : Tức là gốc tọa độ được hình thành và đầu cắt cách
gốc tọa độ đó một khoảng X=10mm, Y=20mm
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
Nguyễn Trọng Luyện

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×