Tải bản đầy đủ

ĐỀ + đáp án LT 01

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔ ĐUN 39

ĐỀ SỐ:01

TÊN MÔ ĐUN: CẮT KIM LOẠI TẤM BẰNG HỒ QUANG PLASMA
VÀ OXY – KHÍ CHÁY CNC

Nghề: HÀN
Hệ đào tạo: Trung cấp nghề
Thời gian làm bài: 45 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)

Câu 1: Trình bày các phím chức năng và công dụng của từng phím trên máy cắt
CNC plasma AMG-C5.(5đ)
Câu 2: Trình bày các lệnh nội suy cơ bản gia công trên máy cắt CNC plasma? (5đ)

Lưu ý: - Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu

- Giáo viên coi thi không giải thích gì thêm.
*********HẾT*********
Ngày……tháng........ năm 20.....
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Trọng Luyện

1


BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA: CƠ KHÍ CHẾ TẠO

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HẾT MÔ ĐUN 39

ĐỀ SỐ:01

TÊN MÔ ĐUN: CẮT KIM LOẠI TẤM BẰNG HỒ QUANG PLASMA
VÀ OXY – KHÍ CHÁY CNC

Nghề: HÀN
Hệ đào tạo: Trung cấp nghề
Thời gian làm bài: 45 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)
TT

NỘI DUNG ĐÁP ÁN

Câu 1 Biểu tượng
Công dụng
Các số 0, 1, 2,…9 Nhập số liệu hoặc kí tự vào chương trình
G
Nhập kí tự G hoặc gọi tính năng di chuyển tự động
các trục X,Y khi vận hành tay
X,Y
Nhập kí tự X, Y hoặc gọi lựa chọn trục điều khiển
để nhập giá trị trong chế độ MAN


F
Nhập kí tự F hoặc gọi thiết lập tốc độ XY của đầu
cắt trong chế độ MAN
INS
Chèn một kí tự trắng khi soạn thảo tại vị trí con trỏ
DEL
Xóa một kí tự tại vị trí con trỏ khi soạn thảo
ENTER
Nhận dữ liệu
SHIFT
Bât/tắt nhận kí tự trong dãy phím bấm số
IGNITING
Bật/tắt đánh lửa bằng tay
GAS
Bật/Tắt mở GAS
CUT OXY
Bật/tắt mở Oxy cắt
PREHEAT
Bật/tắt gia nhiệt cắt thủng vật liệu
CLOSE
Đóng chức năng IGNITING,Gas, Cut Oxy
F↓, F↑
Giảm / tăng tốc độ chạy XY của đầu cắt (F)
X- /X+
Di chuyển các trục X,Y theo các chiều -/+
Y- /Y+
Start
Cycle

Bắt đầu chạy tự động chương trình gia công

FeedHold

Tạm dừng chạy tự động

ĐIỂM

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

2

0.2


(05
điểm)
Upgrade
USB

Khởi động cập nhập nâng cấp hệ điều khiển phiên
bản mới
Vị trí cổng kết nối USB

Câu 2 a, Nội suy đoạn thẳng G00/ G01
(05
- Lệnh chạy nhanh - G00 :
điểm) Cấu trúc lệnh : G00 X_ Y_ : chạy dao nhanh không cắt phôi theo

đoạn thẳng đến tọa độ X_, Y_
- Lệnh chạy cắt – G01 :
Cấu trúc lệnh: G01 X_ Y_ F_ Chạy dao cắt phôi với tốc độ cắt F
đến tọa độ X_, Y_
b, Nội suy cung tròn
-Nội suy cung tròn theo chiều KĐH
Cấu trúc lệnh :
- G02 X_ Y_ R_ F_
X_Y_ tọa độ điểm đến, R – bán kính cung; R>0 khi góc ở tâm ≤
1800 và ngược lại
- G02 X_ Y_ I_ J_ F_
I_ J_ tọa độ tương đối của tâm cung so với điểm đầu cung
-Nội suy cung tròn ngược chiều KĐH
Cấu trúc lệnh :
- G03 X_ Y_ R_ F_
- G03 X_ Y_ I_ J_ F_
c, Lệnh bù khe cắt G41/ G42/G40
- G41 : Bù khe cắt phía trái đường biên gia công, theo hướng
di chuyển của đường chạy dao
- G42: Bù khe cắt phía phải đường biên gia công, theo hướng
di chuyển của đường chạy dao
- G40 – Hủy bù khe cắt. Đường tâm cắt sẽ trùng với đường
trên bản vẽ
d, Lệnh chức năng:
- Lệnh kết thúc chương trình: M02/M30
- Lệnh thực hiện cắt thủng: M07
- Lệnh tắt plasma/tắt khí cắt thủng: M08

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

0.2
0.2

1,5

1,5

GIÁO VIÊN RA ĐỀ
Nguyễn Trọng Luyện
3

1

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×