Tải bản đầy đủ

Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông


Chào mừng
các thầy cô
về dự giờ lớp
8A2

Bài 1)

Cho ∆ABCvuông tại A. Lấy M
trên cạnh AB .

Vẽ MH ⊥ BC . Chứng minh:
∆ABC và ∆HBM đồng dạng
Bài 2)
Cho ∆ABC vuông tại A có
AB=6cm ,AC=8cm .


Cho ∆DEF
vuông tại D có
DE=3cm,DF=4cm . Hỏi

∆ABC và ∆DEF có đồng dạng
không ?
A
C
H
B
B
A C
E
D
F
M

A
C
B
B
A C
E
D
F
1) Xeựt ABC vaứ HBM :

chung
Vaọy : ABC HBM (g.g)
4
3
8
6
==
AC
AB
4
3
=
DF
DE
2) Xeựt ABC vaứ DEF:

AC
AB
DF
DE
=
VAY : ABC DEF (c.g.c)
S
S
à
B
à à
0
A = H = 90
à
à
0
A = D = 90
}
M
H
6
8
3
4


1) ÁP DỤNG CÁC TRƯỜNG HP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC
VÀO TAM GIÁC VUÔNG: ( SGK / 81)
AB DE
=
AC DF

2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp góc nhọn
tương ứng bằng nhau .

2 tam giác vuông đồng dạng nhau nếu cặp cạnh góc
vuông tương ứng tỉ lệ.
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
∆ABC và ∆DEF
∆ABC ∆DEF
∆ABC và ∆DEF
∆ABC ∆DEF
SS
µ
µ
0
A = D = 90
µ
µ
0
A = D = 90
µ
$
C = F

Bài tập áp dụng
Tìm các cặp tam giác
đồng dạng ở hình bên:
A
C
H
B
∆ABC ∆HBA
∆ABC ∆HAC
∆HAC ∆HBA
S
SS

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×