Tải bản đầy đủ

vat tu modul 39 TCN (60h)

VẬT TƯ MÔ ĐUN 39: CẮT KL BẰNG OXY,PLASMA TRÊN MÁY CNC
Thời gian: 60 giờ
Người lập: Nguyễn Trọng luyện
Chi phí vật tư/học sinh
Bài thực tập
Vật tư thu hồi
STT
Đ.vị
Tên vật tư
Số lượng
tính
1
Vận hành máy cắt Plasma CNC
Bàn chải sắt
Chiếc 03 C/Lớp
2
3

4
5
6


Phương pháp lập trình trên máy
cắt Plasma CNC
Cắt kim loại trên máy cắt Plasma
CNC
Vận hành máy cắt khí Oxy- khí
cháy CNC
Phương pháp lập trình trên máy
cắt khí Oxy- khí cháy CNC
Cắt kim loại trên máy cắt khí
Oxy- Khí cháy CNC

Thép tấm 5mm
Điện cực cắt wonfram
Chụp khí
Bép nén Plasma

M2
Chiếc
Chiếc
Chiếc

0,02/hs
2 C/Lớp
1 C/Lớp
1 C/Lớp

Thép tấm 5mm
Đầu mỏ cắt khí Ga
Khí O2
Khí Ga

M2
Chiếc
Chai
Kg

0,02/hs
01 C/lớp
1 Ch/lớp

5 Kg/lớp

Ghi chú


TỔNG HỢP VẬT TƯ MĐ 39 (60h)

TT
Tên vật tư
1. Thép tấm 5mm

Tính cho 1 Hs
2

0,04 m /1hs

Tính cho 1 lớp 20 hs
0,8 m

Ghi chú

2

2.

Khí ô xy

01 chai

3.

Khí Ga

05 Kg

4.

Bàn chải sắt

03 Chiếc

5.

Đầu mỏ cắt khí Ga

01 Chiếc

6.

Điện cực Wonfram máy Plasma

02 Chiếc

7.

Chụp khí

01 Chiếc

8.

Bép nén Plasma

01 Chiếc

Người lập

Nguyễn Trọng LuyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×