Tải bản đầy đủ

vat tu modul 39 cđn

VẬT TƯ MÔ ĐUN 39: CẮT KL BẰNG OXY-KHÍ CHÁY, HỒ QUANG PLASMA TRÊN MÁY CNC
Thời gian: 120 giờ
Người lập: Nguyễn Trọng luyện
Chi phí vật tư/học sinh
STT
Bài thực tập
Vật tư thu hồi
Ghi chú
Đ.vị
Tên vật tư
Số lượng
tính
1
Vận hành máy cắt Plasma CNC
Bàn chải sắt
Chiếc 03 C/Lớp
2
3

4
5

6

Phương pháp lập trình trên máy
cắt Plasma CNC
Cắt kim loại trên máy cắt Plasma
CNC
Vận hành máy cắt khí Oxy- khí
cháy CNC
Phương pháp lập trình trên máy
cắt khí Oxy- khí cháy CNC
Cắt kim loại trên máy cắt khí
Oxy- Khí cháy CNC

Thép tấm 5mm
Điện cực cắt
Chụp khí
Bép nén Plasma

M2
Chiếc
Chiếc
Chiếc

0,02/hs
2 C/Lớp
1 C/Lớp
2 C/Lớp

Thép tấm 5mm
Đầu mỏ cắt khí Ga
Khí O2
Khí Ga

M2
Chiếc
Chai
Kg

0,02/hs
01 C/lớp

1 Ch/lớp
7Kg/lớp


TỔNG HỢP VẬT TƯ MĐ 39 (120h)

TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tên vật tư
Thép tấm 5mm
Khí ô xy
Khí A xêtylen
Bàn chải sắt
Đầu mỏ cắt khí Ga
Điện cực Wonfram máy Plasma
Chụp khí
Bép nén Plasma

Tính cho 1 Hs
0,04 m

2

Tính cho 1 lớp 20 hs

Ghi chú

2

0,8 m
01 chai
07 Kg
03 Chiếc
01 Chiếc
02 Chiếc
01 Chiếc
02 Chiếc

Người lập

Nguyễn Trọng LuyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×