Tải bản đầy đủ

Bia to chuc sx

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ

BÀI GIẢNG MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Mã số mô đun: MĐ 27
Hệ đào tạo: Cao Đẳng nghề

N¨m 2013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×