Tải bản đầy đủ

TRICH BIEN BAN DAI HOI CNVC 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
VÀO CÁC VĂN BẢN TẠI HỘI NGHỊ CB-VC NĂM 2016
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

I. VỀ BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HIỆU TRƯỞNG.
- Nhất trí 100%
II. VỀ QUY CHẾ NỘI BỘ.
- Nhất trí 100%
III. VỀ QUY CHẾ CHI TIÊU TÀI CHÍNH NỘI BỘ.
- Nhất trí 100%
VI. ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY; HỌC BÙ - THI LẠI.
- Nhất trí 100%

V. QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN.
- Nhất trí 100%
IV. CÁC Ý KIẾN KHÁC..
- Đề nghị nhà trường trừ khối lượng giờ giảng cho giáo viên khi có công trình
nghiên cứu khoa học được các cấp có thẩm quyền công nhận.(Sáng kiến cấp
tỉnh).
- Đề nghị nhà trường trừ khối lượng giờ giảng cho giáo viên tham gia hội giảng
từ cấp tỉnh trở lên.

Thư ký hội nghị

Chủ tịch công đoàn

1

Chủ tịch đoànTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×