Tải bản đầy đủ

PHIEU BIEU QUYET

đảng bộ: trờng cao đẳng nghề cơ điệnxây dựng tam điệp
Chi bộ: khoa cơ khí chế tạo

đảng cộng sản việt nam
Tam Điệp ngày

tháng 12 năm 2007

Phiếu biểu quyết
Xếp loại Đảng viên.
(Ban hành kèm theo hớng dẫn số 29 HD/TU
Ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ban Thờng vụ Thị uỷ Tam Điệp)
Số
TT

(1)
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Họ và tên đảng viên

(2)
Nguyễn Đức Vờng
Lại Đức Hng
Đinh Thị Hạnh
Phạm Thái Hậu
Trơng Công Hoa
Phùng Minh Khang
Phạm Thị Lơng
Nguyễn Thị Phin
Tào Văn Sự
Phạm Đức Thể
Nguyễn Anh Thống
Njguyễn Bá Tình
Nguyễn Thành Hng
Nguyễn Trọng Luyện

Ghi chú:

Đảng viên
tự xếp loại

Kết quả
xếp loại

(3)

(4)


Đánh giá của đảng viên trong chi bộ
Đủ t cách, Đủ t cách,
hoàn thành
hoàn
Vi phạm t
tốt nhiệm
thành
cách
vụ
nhiệm vụ
(5)
(6)
(7)

1. Đồng ý xếp loại nào thì đánh dấu (x) tơng ứng vào ô đó.
2. Ô số (4) ghi nh sau:
- Đảng viên ở cấp cơ quan , doanh nghiệp, đơn vị sợ nghiệp, lực lợng vũ trang
ghi kết quả xếp loại cán bộ, công chức.
- Đảng viên ở thôn , tổ dân phố ghi kết quả thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân
công, đợc đánh giá ở 3 mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, cha
hoàn thành nhiệm vụ.

đảng bộ: trờng cao đẳng nghề cơ điện- đảng cộng sản việt nam
xây dựng tam điệp
Tam Điệp ngày tháng năm 2007
Chi bộ: khoa cơ khí chế tạo


Báo cáo
Kết quả đánh giá chất lợng đảng viên năm 2007
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Họ và tên

Điểm tự
chấm

Chi uỷ-LĐcơ
quan đánh
giá

Điểm bình
quân

Cấp uỷ cấp
trên xét
duyệt

Nguyễn Đức Vờng
Lại Đức Hng
Đinh Thị Hạnh
Phạm Thái Hậu
Trơng Công Hoa
Phùng Minh Khang
Phạm Thị Lơng
Nguyễn Thị Phin
Tào Văn Sự
Phạm Đức Thể
Nguyễn Anh Thống
Njguyễn Bá Tình
Nguyễn Thành Hng
Nguyễn Trọng Luyện

T/M cấp uỷ cấp trên
( Ký tên, đóng dấu)

t/m chi uỷTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×