Tải bản đầy đủ

NGHI QUYET DAI HOI CNVC 2016

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Điệp, ngày 23 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CBVC KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Năm 2016
Vào lúc 7h 30 phút, Ngày 23 tháng 01 năm 2016 khoa cơ khí chế tạo tiến hành hội
nghị cán bộ - viên chức.
Tổng số đoàn viên: 21 đ/c
Có mặt:

14 đ/c

Vắng:


07 đ/c ( Có lý do)

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm
vụ công tác năm 2016 của nhà trường và báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và
phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 của khoa cơ khí chế tạo.
Hội nghị cũng nghe các đại biểu góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng kết, phương
hướng nhiệm vụ năm tới và thảo luận về quy chế nội bộ, quy chế chi tiêu tài chính,
quy chế quản lý tài sản, quy định về an toàn phòng chống cháy nổ....
Hội nghị trân trọng và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí .
1, Đ/c Hà Xuân Dũng – Phó hiệu trưởng nhà trường.................................
2, Đ/c..........................................................................................................
Hội nghị đã nhất trí cao với Nghị Quyết như sau:


NGHỊ QUYẾT
1 – Công tác chính trị tư tưởng:
- Tuyên truyền, vận động và động viên cán bộ giáo viên trong khoa thực hiện
tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, các nghị quyết
của ban chấp hành Đảng uỷ, nghị quyết của BGH cũng như của chi bộ và khoa đề ra.
2 – Công tác tổ chức:
- Có kế hoạch chuẩn bị nhân sự cụ thể, đề nghị nhà trường và các cấp bổ nhiệm
thêm 01 phó trưởng khoa và quy hoạch tổ chức lại 02 tổ bộ môn hàn và cắt gọt kim
loại.
3 – Công tác tuyển sinh:
- Phấn đấu 100% cán bộ giáo viên hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển sinh của
nhà trường giao.
- Có kế hoạch tuyển sinh để mở được một lớp nghề cắt gọt kim loại đào tạo
theo chương trình AFD của Pháp.
4 – Công tác chuyên môn:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí
Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, giáo viên; Tiếp tục triển
khai sâu rộng phong trào thi đua “ Dạy tốt - học tốt” phong trào thi đua “ Dây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Khoa tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giảng dạy; Chú trọng công tác bồi
dưỡng giáo viên, phụ đạo học sinh yếu, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. Tiếp tục triển khai
sáng tạo các cuộc vận động và các phong trào thi đua của trường và các cấp bằng
những nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự chuyển biến chất
lượng hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Tăng cường ứng dụng CNTTtrong quản lý và dạy học; quản lý và sử dụng có
hiệu quả đèn chiếu.
- Tham mưu cho nhà trường để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng
học chuyên môn. Từng bước hoàn thiện CSVC để nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tăng cường đổi mới công tác quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên,
cán bộ quản lý; làm tốt công tác thi đua khen thưởng.
- Làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng nghề cũng như phương pháp
sư phạm để cùng nhà trường đạt được mục tiêu trường chất lượng cao.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn phát động phong trào tự làm đồ dùng, tu sửa thiết
bị để giảng dạy.


- Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có biện pháp đảm bảo số lượng học
sinh trên lớp.
- Giáo viên bộ môn thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các em học sinh
phương pháp học tập môn hoc của mình nhằm đạt hiệu quả cao.
- Giáo viên lên lớp phải có đầy đủ hồ sơ, giáo án được soạn và ký đúng theo
quy định, các giờ dạy có đồ dùng dạy học, phải sử dụng khai thác triệt để thiết bị,
tuyệt đối không được dạy chay.
- 100% giáo viên được kiểm tra đột xuất công tác soạn giảng.
- tổ trưởng bộ môn cùng với lãnh đạo khoa thường xuyên kiểm tra hồ sơ giáo
viên ít nhất 5 lần/học kỳ.
- Tổ chuyên môn họp 1 lần/tháng, để đánh giá việc thực hiện công tác chuyên
môn của tổ.
- Toàn thể giáo viên phải thực hiện đúng quy chế chuyên môn, chế độ chấm
điểm, nộp điểm đúng quy định.
- Khi kết thúc MH/MĐ giáo viên phải có đánh giá ưu nhược điểm của MH/MĐ
gửi về các tổ chuyên môn và giáo vụ khoa. Cuối học kỳ, cuối năm học các tổ chuyên
môn phải rà soát lại chương trình và vật tư học tập.
5. Công tác đoàn thể.
- Khoa phối hợp với công đoàn để quán triệt, động viên cán bộ giáo viên thực
hiện nghiêm nội quy của nhà trường và tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường
cũng như các tổ chức, Bộ và ngành phát động.
6. Công tác quản lý.
- Thực hiện nghiêm chế độ học, họp, đánh giá và rút kinh nghiệm hàng tháng
kịp thời để điều chỉnh, khắc phục những sai sót (nếu có).
- Chấp hành tuyệt đối sự chỉ đạo của các cấp.
7. Chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.
- Phấn đấu có học sinh tham gia hội thi tay nghề cấp quốc gia.
- Lao động tiên tiến: đạt 100%
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 02-03 đ/c.
- Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.
- Công đoàn: Công đoàn vững mạnh
Hội nghị kết thúc lúc 11h 00 phút cùng ngày.
Trưởng khoa CKCT

CT công đoàn khoaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×