Tải bản đầy đủ

GIAY BAO HONG MAY

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO Đ ẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ
*****************

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BÁO HỎNG, ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THAY THẾ
MÁY MÓC THIẾT BỊ
Tên tôi là:........................................................Đơn vị:............................................
Đang quản lý tài sản thiết bị
Tên thiết bị..............................................................................................................
Số đăng ký nội bộ...........................................Nước sản xuất.................................
Năm sản suất...................................................năm đưa vào sử dụng......................
1/ Tình trạng kỹ thuật và những hư hỏng:
..................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................

.................................................................................................................................
2/ Nguyên nhân hư hỏng:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3/ Đề xuất, kiến nghị:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Ngày
Phòng quản trị

Đơn vị quản lý

Phê duyệt của hiệu trưởng

tháng

năm 2016

Người ql thiết bịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×