Tải bản đầy đủ

Bien ban hop to

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIỆT XÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP TỔ HÀN
(V/V thảo luận chương trình môn học qua ban)
Cuộc họp tiến hành váo hồi 13h 00, ngày 18/11/2013.
Tổng số giáo viên có mặt: ...........
Chủ trì: Đ/c Nguyễn Bá Tình
Thư ký: Đ/c Phạm Đức Thể
1. Tổ hàn thảo luận chương trình và định mức vật tư Mô đun 16 (Thực tập hàn)
nghề cấp thoát nước, hệ trung cấp nghề.
Sau khi thảo luận tổ hàn đã nhất trí cao với nội dung sau:
+) Chương trình: gồm 65 giờ, (Bản in kèm theo)
+) Định mức vật tư: Thống nhất như bản in (Bản in kèm theo)
2. Tổ hàn thảo luận chương trình và định mức vật tư Mô đun 12 (Thực tập hàn)
nghề điện lạnh và điều hòa không khí, hệ trung cấp nghề.
Sau khi thảo luận tổ hàn đã nhất trí cao với nội dung sau:

+) Chương trình: gồm 60 giờ, (Bản in kèm theo)
+) Định mức vật tư: Thống nhất như bản in (Bản in kèm theo)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h 30 phút cùng ngày.
KHOA CKCT

T/M TỔ HÀN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×