Tải bản đầy đủ

BIEN BAN DU GIO

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG VIÊT XÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN DỰ GIỜ
Họ và tên giáo viên:…… ………………………… Tổ: ………………………
Môn học:…..……………………………………… .Bài: ……………………….
Lớp: …………………………………………….. Khoá: …..…………………
THÀNH PHẦN THAM GIA:

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1-Chuẩn bị:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

2-Nội dung:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
3-Phương pháp sư phạm:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
4-Thời gian:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
5-Xử lý tình huống sư phạm:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
KẾT LUẬN

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Ngày ………tháng………năm 20........
Khoa cơ khí chế tạoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×