Tải bản đầy đủ

BIEN BAN DAI HOI CNVC 2011

Trờng cao đẳng nghề
Cơ điện xây dựng tam điệp
Khoa cơ khí chế tạo

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Điệp, ngày 22 tháng 01 năm 2011

biên bản hội nghị công nhân viên chức
khoa cơ khí chế tạo

Hội nghị khai mạc vào hồi 7h30 phút ngày 22 tháng 01 năm 2011
Tổng số:
/23 đ/c
Vắng:

đ/c
Đại biểu:
1, Đ/C: .................................................................
2, Đ/C: ................................................................Chủ tịch đoàn:
1, Đ/C: Nguyễn Đức Vơng
2, Đ/C: Nguyễn Anh Thống
Đoàn th ký:
1, Đ/C: Nguyễn Trọng Luyện
Nội dung hội nghị
I/ Đồng chí . đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phơng
hớng nhiệm vụ năm 2011 của trờng.
II/ Đồng chí . đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phơng hớng nhiệm vụ năm 2011 của khoa.
III/ Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào bản dự thảo đánh giá
tổng kết năm 2010 và phơng hớng nhiệm vụ năm 2011 của nhà trờng và của khoa
cơ khí chế tạo.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
1


.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
IV/ Các ý kiến chỉ đạo của BGH nhà trờng.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

V. Đ/C . Đại diện đoàn th ký đọc dự thảo Nghị quyết
hội nghị CNVC khoa.
VI. Hội nghị biểu quyết:
1- Phơng hớng nhiệm vụ của trờng:
Nhất trí:%
Không nhất trí:..%
2- Phơng hớng nhiệm vụ của khoa:
Nhất trí:%
Không nhất trí:..%
Hội nghị kết thúc lúc 11h 00 phút cùng ngày.

Chủ tịch đoàn

Th ký
2


3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×