Tải bản đầy đủ

BIEN BAN CONG DOAN

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

biên bản hội nghị công đoàn bộ phận
Khoa cơ khí

(Nhiệm kỳ 2006-2008)

- Thời gian tiến hành hội nghị : 14giờ ngày 11 tháng 12 năm 2005
- Tổng số Đoàn viên: 19 đồng chí, Tham gia hội nghị :18 (Vắng 01có lý
do)
- Về dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Thặng Chủ tịch công đoàn trờng
- Hội nghị nhất trí bầu Đoàn chủ tịch gồm:
1- Đồng chí Nguyễn Thị Phin
2- Đồng chí Nguyễn Dức Vờng
- Hội nghị nhất trí bầu th ký hội nghị: Đồng chí Nguyễn Bá Tình
Phần thứ nhất:
Đồng chí Nguyễn Thị Phin Chủ tịch công đoàn khoa đọc báo cáo tổng
kết phong trào công đoàn nhiệm kỳ 2002-2005 và phơng hớng nhiệm
kỳ 2006-2008


1/ Báo cáo tổng kết và phơng hớng của công đoàn bộ phận.
A/Báo cáo tổng kết
*Về công tác chuyên môn
-Năm học 2003-2004 có 19/38 đồng chí đạt lao động giỏi, hai đồng chí
đạt lao động xuất xắc, hai đồng chí đợc tặng bằng khen của bộ, một đồng chí
đạt chiến sĩ thi đua cấp bộ, một đồng chí đợc tặng giải thởng Nguyễn Văn
Trỗi, bốn đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trờng, bốn đồng chí
đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, bốn đồng chí dạt danh hiệu giáo
viên dạy giỏi cấp Quốc gia
-Năm học 2004-2005 Khoa có 7 đồng chí đi học, nhng đã đảm nhiệm
giờ giảng vợt định mức 4352 giờ.
Đào tạo đợc 04 lớp hàn ngắn hạn.
-Công đoàn đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh.
-Năm học 2004-2005 có 10/19 đồng chí đạt lao động giỏi, 19/19 đồng
chí đạt lao động tiên tiến, một đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ
sở, bốn đồng chí đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trờng, một đông chí đợc tăng bằng khen của Bộ.

*Về công tác chăm lo và bảo vệ quyền lợi của CBCNV:
-Quy chế nội bộ phù hợp.
-Đời sống vật chất đợc nâng lên: 17/19 gia đình có điện thoại cố định,
6/19 đồng chí có điện thoại di động, 50% gia đình có máy giặt, 80% gia đình
có tủ lạnh, 100% gia đình có xe máy (Trong đó 50% gia đình có 2 xe trở lên).
-Các ngày lễ , tết đều có thởng (từ 50.000đ đến 100.000đ)/lần.
-Làm tốt công tác thăm hỏi , hiếu hỷ

1


-Các công tác phong trào tham gia nhiệt tình : Đã thành lập đợc đội
bóng chuyền, đội văn nghệ, thi đấu đều đạt giải (năm 2005-2006) đạt giải nhì
văn nghệ, giải nhì bóng chuyền, giải nhì cầu lông nam, giải nhất cầu lông nữ.
Về công tác xây dựng:
-Bồi dỡng giới thiệu kết nạp đợc 04 đồng chí vào Đảng.
-100% CBCNV là công đoàn viên, đều đạt loại khá trở lên.
-Từ năm 2002-2005 đạt danh hiệu cong đoàn vững mạnh.

*Về tồn tại:
-Hình thức sinh hoạt còn lồng ghép với sinh hoạt chính quyền.
-Cán bộ công đoàn còn hạn chế về năng lực và kinh nghiệm.
-Các hoạt động cha chú trọng về chuyên môn, còn mang tính chất bề nổi.


B/ Phơng hớng nhiệm kỳ mới:
Tiếp tục vận động giáo viên trong Khoa hởng ứng phong trào thi đua
của nhà trờng . Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng với yêu cầu phát triển của
nhà trờng . Chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho CBCNV. Đổi mới nội dung phơng thức hoạt động . Tham gia xây dựng Đảng , chính quyền.

* Về mục tiêu:
-Phấn đấu mỗi giáo viên hàng năm làm mới một mô hình học cụ phục
vụ giảng dậy và có từ 1-2 sáng cải tiến.
-50% trở lên cán bộ công nhân viên đạt lao động giỏi, trong đó có 10%
đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
-100% chị em phấn đáu giỏi việc trờng đảm việc nhà.
-Xây dựng môi trờng không khói thuốc.
-Duy trì các hoạt động VHVNTT nh bóng chuyền , cầu lông Thu hút
80% số ngời tham gia.
-Phấn đấu 100% gia đình CBCNV đạt gia đình văn hoá, không có ngời
sinh con thứ ba.
-Tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng địa phơng.

*Về nhiệm vụ:
- Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trơng
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nớc, thực hiện tốt các nghị
quyết của Đảng Bộ và chính quyền đoàn thể . Tạo điều kiện cho 03 đ/c
đi học lấy bằng PTTH, 04 đ/c đi học cao đẳng, 03 đ/c đi học đại học, 02
đ/c đi học cao học.
- Vận động giáo viên trong Khoa thực hành tiết kiệm , chống lãng phí,
tham nhũng . Bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch nhà Trờng.
- Vận đông tốt giáo viên trong khoa thamgia tốt các hoạt động văn hoá
thể thao, công tác hiếu hỷ và phát triển kinh tế gia đình.P
- Tổ chức tốt hội nghị CBCNVC hàng năm . Thực hiện tốt quy chế công
khai, dân chủ, công bằng.
- Bổ xung , sửa đổi quy chế nội bộ Khoa phù hợp với thực tiễn.
C/ Các ý kiến đóng góp:
-ý kiến về văn thể: Nên khuyến khích động viên CBCNV tham gia các
hoạt động thể thao tích cực . Có kế hoạch tổ chức cho học sinh sinh viên tham
gia các hoạt động thể thao ngoại khoá , ngoài giờ để nâng cao sức khoẻ , đồng
thời hạn chế đợc các tai tệ nạn xã hội .
2


-ý kiến về học tập kết hợp với sản xuất : Tìm thêm việc làm , kết hợp
với các công việc của nhà Trờng, đa vàocác bài học cơ bản để học sinh nâng
cao đợc tay nghề, tăng thêm thu nhập cho CBCNV và học sinh trong khoa .
Đặc biệt cần phối hợp giữa các ngành nghề, ví dụ nh Xây dựng với cơ khí .
-ý kiến về sáng cải tiến trong giảng dậy: Đầu t thời gian, trí tuệ, nghiên
cứu cải tiến các dụng cụ giảng dạy nhằm đảm bảo (an toàn, chính xác, tiết
kiệm đợc thời gian) . Tận dụng những vật t sẵn có, tiết kiệm đợc tiền cho nhà
Trờng.
2/Báo cáo tổng kết và phơng hớng của công đoàn Trờng:
A/ Báo cáo tổng kết:
Hội nghị nhất trrí với bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2002-2005 của
công đoàn Trờng.
B/Phơng hớng nhiệm kỳ mới:
Hội nghị nhất trí với bản phơng hớng nhiệm kỳ 2006-2008 của công
đoàn Trờng.
3/ ý kiến phát biểu của đồng chí chủ tịch công đoàn trờng:
-Đồng chí đã biểu dơng những thành tích đã đạt đợc của công đoàn bộ
phận khoa cơ khí. Đồng thời đồng chí đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn
trong thời gian tới, những thế mạnh của tập thể khoa cơ khí . Đồng chí căn dặn
phải biết phối kết hợp giữa tổ chức công đoàn,tổ chức chính quyền và tổ chức
đảng để nhiệm kỳ tới công đoàn bộ phận khoa đạt đợc nhiều thành tích cao
hơn nữa
-Đồng chí chủ tịch công đoàn bộ phận cám ơn đồng chí chủ tịch công
đoàn nhà trờng và lĩnh hội ý kiến của đồng chí để đa vào nghị quyết của hội
nghị.
Phần thứ hai:
Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu ban chấp hành công đoàn mới gồm 3
đồng chí :
-Đồng chí Nguyễn Thị Phin
-Đồng chí Nguyễn Anh Thống
-Đồng chí Trơng Công Hoa
Phần thứ ba:
Hội nghị đã bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn trờng nhiệm
kỳ 4 gồm 09 đồng chí và hai đồng chí là đại biểu đơng nhiên
Phần thứ t:
Hội nghị đã giới thiệu danh sách nhân sự cho ban chấp hành công đoàn
trờng nhiệm kỳ 4 gồm 15 đồng chí (có danh sách kèm theo).
Hội nghị bế mạc vào hồi 17 giờ cùng ngày.
Tam Điệp ngày 11 tháng 12 năm 2005
Th ký đại hội .
Nguyễn Bá Tình
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
3


biên bản nghị quyết hội nghị
Khoa cơ khí

(Nhiệm kỳ 2006-2008)

Sau khi hội nghị đã nghe bản báo cáo thành tích của sông đoàn bộ phận
khoa cơ khí nhiệm kỳ 2002-2005 và phơng hớng nhiệm kỳ 2006-2008 của
đồng chí chủ tịch công đoàn . Hội nghị tiến hành thảo luận các nội dung trong
phơng hớng nhiệm kỳ mới :
Tiếp tục vận động giáo viên trong Khoa hởng ứng phong trào thi đua
của nhà Trờng . Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng với yêu cầu phát triển
của nhà Trờng . Chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho CBCNV. Đổi mới nội dung
phơng thức hoạt động . Tham gia xây dựng Đảng , chính quyền.

* Về mục tiêu:
-Phấn đấu mỗi giáo viên hàng năm làm mới một mô hình học cụ phục
vụ giảng dậy và có từ 1-2 sáng cải tiến trở lên.
-50% trở lên cán bộ công nhân viên đạt lao động giỏi, trong đó có 10%
đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
-100% chị em phấn đáu giỏi việc Trờng đảm việc nhà.
-Xây dựng môi trờng nhà Trờng không khói thuốc.
-Duy trì các hoạt động VHVNTT nh bóng chuyền , cầu lông Thu hút
80% số ngời tham gia.
-Phấn đấu 100% gia đình CBCNV đạt gia đình văn hoá, không có ngời
sinh con thứ ba.
-Tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng địa phơng.

*Về nhiệm vụ:
- Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trơng
chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nớc, thực hiện tốt các nghị
quyết của Đảng Bộ và chính quyền đoàn thể . Tạo điều kiện cho 03 đ/c
đi học lấy bằng PTTH, 04 đ/c đi học cao đẳng, 03 đ/c đi học đại học, 02
đ/c đi học cao học.
- Vận động giáo viên trong Khoa thực hành tiết kiệm , chống lãng phí,
tham nhũng . Bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch nhà Trờng.
- Vận đông tốt giáo viên trong Khoa thamgia tốt các hoạt động văn hoá
thể thao, công tác hiếu hỷ và phát triển kinh tế gia đình.
- Tổ chức tốt hội nghị CBCNVC hàng năm . Thực hiện tốt quy chế công
khai, dân chủ, công bằng.
- Bổ xung , sửa đổi quy chế nội bộ Khoa phù hợp với thực tiễn.
Hội nghị đã biểu quyết với 100% nhất trí với bản phơng hớng của
nhiệm kỳ 2006-2008 mà đồng chí chủ tịch công đoàn đã đọc trớc hội nghị.
Phơng hớng này sẽ là nghị quyết thực hiện của công đoàn bộ phận Khoa cơ
khí
Tam Điệp ngày 11 tháng
Công đoàn khoa cơ khí

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4


biên bản họp bch công đoàn bộ phận
Khoa cơ khí

(Nhiệm kỳ 2006-2008)

Tổng số: 03 Đ/c
Vắng

:0

Nội dung cuộc họp : Phân công nhiệm vụ cho từng Đ/c trong BCH
Sau khi đã thảo luận, dựa vào khả năng và năng lực của từng đồng chí để phân
công nhiệm vụ:
1. Đ/c Nguyễn Anh Thống :

Chủ tịch - Phụ trách chung.

2. Đ/c Trơng Công Hoa :

Uỷ viên - Phụ trách công tác phong trào, văn

hoá, văn nghệ, thể dục thể thao
3. Đ/c Nguyễn Thị Phin

:

Phó chủ tịch - Phụ trách công tác tài chính

nữ công, thăm hỏi hiếu hỷ

Tam Điệp, ngày 12 tháng 12 năm 2005
Ban chấp hành

Danh sách đại biểu dự đại hội công đoàn trờng
khoá IV
Công đoàn bộ phận khoa cơ khí

5


1-Nguyễn đức vờng
2-Lại đức hng
3-Nguyễn thị phin
4-Nguyễn anh thống
5-Trơng công hoa
6-Nguyễn thị phấn
7-Phạm thị lơng
8-Vũ văn xuyền
9-Phùng minh khang
10-Lu anh xuân
11-Tào văn sự

Danh sách đề cử ban chấp hành công đoàn trờng
nhiệm kỳ IV (2006-2008)

1- nguyễn đức vờng
2- hoàng đình hùng
3- trơng thị hợi
4- trần thị hà
5- lê quốc hng
6- hoàng văn an
7- lê đức hinh
8- phan thị nhung
9- vũ văn yên
10- trần ngọc truyền
11- nguyễn quốc phong
12- hoàng hữu công
13- dơng hồng nhuệ
14- nguyễn thanh sơn
15- nguyễn văn khôi

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×