Tải bản đầy đủ

Báo cáo xét nang luong 2015

Bé N«ng nghiÖp & PTNT

Trêng Cao ®¼ng NghÒ
c¬ ®IÖn X©y dùng VIỆT XÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam điệp, ngày 15 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Họ tên: Nguyễn Trọng Luyện
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Phòng Đào Tạo
Ngày lên lương: 01/07/2012 lần trước.
THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
- Sáng cải tiến cấp trường 2012, 2013.
- Giải pháp kỹ thuật 2014.
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường các năm 2014.
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2012, 2013, 2014.
- Giấy khen của trường năm 2015.


Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Trọng Luyện

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×