Tải bản đầy đủ

Báo cáo thành tich ca nhân

Bé N«ng nghiÖp & PTNT
Trêng Cao ®¼ng NghÒ
c¬ ®IÖn X©y dùng VIỆT XÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh bình, ngày 12 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị tặng bằng khen của bộ

Họ tên: Nguyễn Trọng Luyện
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Khoa cơ khí chế tạo
Trường Cao đẳng nghề cơ điện, xây dựng Việt Xô
I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Sinh ngày 26 tháng 6 năm 1980
- Quê quán: Gia Thanh – Gia Viễn – Ninh Bình:
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghề hàn

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao.
- Giáo viên giảng dạy các mô đun nghề hàn.
2. Thành tích đạt được của cá nhân
Trong qua strình giảng dạy công tác trong các năm qua, tôi tự thấy mình
đạt đuợc các thành tích như sau:
a, Về chính trị tư tưởng.
- Là một đảng viên nên tôi luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính
sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo
đúng đắn của Đảng.
Từ năm 2007- 2010 đều được bình xét, xếp loại là: “đảng viên đủ tư cách
hoàn thành nhiệm vụ”, Năm 2011 được bình xét, xếp loại là: “đảng viên đủ tư
cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1


b, Về công tác giảng dạy
- Hàng năm tôi đều hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy mà nhà trường và khoa
giao, đảm bảo được khối lượng định mức và vượt định mức từ 200 đến 300
giờ/năm.Tích cực tham gia vào các kỳ hội giảng do khoa và nhà trường tổ chức
và đạt được thành tích như sau:
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2005 – 2006.
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2008 – 2009.
+ Đạt giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 – 2012 và được
chọn tham gia hội giảng tỉnh Ninh Bình năm 2012.
+ Đạt giải nhất hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Ninh Bình năm 2012.
- Hàng năm đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, (từ năm 2004 – 2012).
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm học, 2006, 2011, 2012
c, Về phong trào.
- Tích cực tham gia các phong trào do nhà trường và công đoàn trường phát
động như, làm sáng cải tiến và mô hình học cụ, văn nghệ, thể dục thể thao, đóng
góp ủng hộ đồng bào bão lụt, quỹ đề ơn đáp nghĩa, nạn nhân chất độc da
cam….Cụ thể năm học 2012 có sáng cải tiến cấp trường được hội đồng khoa
học nhà trường công nhận.
- Được bình bầu là công đoàn viên xuất sắc các năm 2006, 2011, 2012.
d, Về đạo đức lối sống.
- Là người giáo viên trong thời đại mới tôi luôn. Tôi luôn trao dồi đạo đức
lối sống của người thày giáo. Có lối sống lành mạnh, không mắc phải các tệ
nạn xã hội. Có tình thần đoàn kết, hoà nhã trong mọi mối quan hệ bạn bè,
đồng nghiệp, học sinh. Thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú.


e, Về học tập nâng cao
- Với tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, lý luận chính
trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tôi tham gia đầy đủ các buổi học tìm hiểu về
nghị quyết trung ương Đảng do đảng bộ nhà trường tổ chức.
- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đổi
mới phương pháp giảng dạy, sử dụng các trang thiết bị mới, nâng cao kỹ
năng nghề do nhà trường, khoa, tổng cục dạy nghề tổ chức…

2


III – CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường các năm 2005, 2008, 2011
- Giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2012. Được sở lao động
thương binh xã hội tỉnh Ninh Bình tặng giấy khen.
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2006, 2011, 2012. Được trường tặng
giấy khen năm 2012.
Trên đây là bản thành tích cá nhân tôi đạt được trong các năm qua. Vậy tôi làm
bản báo cáo này kính mong hội đồng thi đua Bộ NN và PTNT xem xét và tặng
bằng khen.

Thủ trưởng đơn vị xác nhận, đề nghị
(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích
(ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Trọng Luyện

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×