Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH THI tốt NGHIỆP KHÓA 15

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 15
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

* Từ 07/01/2013 đến 13/01/2013 ôn thi TN và nộp BCTN
* Ngày

họp xét điều kiện thi TN

* Ngày 14/01/2013 thi phần lý thuyết nghề
* Ngày (15-16-17-18)/01 thi phần thực hành nghề
* Ngày (21-24)/01 Chấm điểm, tổng hợp điểm nộp phòng đào tạo


TIỂU BAN COI THI TỐT NGHIỆP KHÓA 15
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

I/ Tiểu ban coi thi nghề hàn:
TT
1
2
3

4
5

Họ và tên
Nguyễn Đức Vường
Nguyễn Bá Tình
Phùng Minh Khang
Nguyễn Trọng Luyện
Vũ Thị Thanh Ga

Chức vụ
Trưởng khoa
GVK
Tổ trưởng
Giáo viên
Giáo viên

Thành phần
Trưởng tiểu ban
Thư ký-Giám khảo
Giám khảo
Giám khảo
Giám khảo

I/ Tiểu ban coi thi nghề cắt gọt:
TT
Họ và tên
1
Nguyễn Đức Vường
2
Nguyễn Bá Tình
Lại Đức Hưng
3
Nguyễn Mai Khang
5
Vũ Trọng Nghĩa

Chức vụ
Trưởng khoa
GVK

Phó khoa
Giáo viên
Giáo viên

Thành phần
Trưởng tiểu ban
Thư ký
Giám khảo
Giám khảo
Giám khảo

Ngày 07 tháng 01 năm 2013
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Nguyễn Đức VườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×