Tải bản đầy đủ

GIAY bao cao THIET bị

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU THIẾT BỊ DẠY HỌC
Khoa Cơ khí chế tạo (Tổ Cắt gọt kim loại )
14. Thiết bị dạy học: Nghề Cắt gọt kim loại

Năm
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Số lượng (*)
Chủng loại (**)
Đủ yêu
Tương đối
Hoàn toàn Tương đối
Chưa
Chưa đủ
cầu
đủ

phù hợp
phù hợp
phù hợp
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
65 %
15 %
20 %
60 %
10 %
30 %
75 %
10 %
15 %
75 %
10 %
15 %
85 %
10%
5%
85 %
10 %
15 %
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt
nt


nt
nt
nt
nt
nt

Công nghệ (***)
>10 năm
(%)

> 5 năm
(%)

95 %
85 %
80 %
nt
nt
nt

05 %
15 %
10 %
nt
nt
nt

Ngày 14 tháng 3 năm 2013
Trưởng khoa

Nguyễn Đức Vường

1

< 5 năm
(%)

10 %
nt
nt
ntTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×