Tải bản đầy đủ

Danh sach bien soan de thi

25

Tæng côc d¹y nghÒ
Vô ®µo t¹o nghÒ

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2011
DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA
THAM DỰ HỘI NGHỊ BIÊN SOẠN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 – 2011)
TT
1.

Họ và tên
Dương Viết Chính

Trình độ
Đơn vị
chuyên môn
Kỹ sư
Trường CĐN Lilama 1

Chức danh

Giảng viên

2.

Nguyễn Xuân Trưởng

Kỹ sư

Trường CĐ CN Nam Định

Giảng viên

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Phạm Quang Cảnh
Hỗ Sỹ Khương
Lê Đức Thiện
Hoàng Văn Lộc
Nguyễn Khắc Văn
Đỗ Đức Quang
Nguyễn Trọng Điệu
Phạm Thế Minh
Cao Văn Sáng
Nguyễn Trung Hiếu
Hà Kim Chung
Phan Văn Độ
Phạm Xuân Hồng

Nguyễn Thanh Thảo

Thạc sỹ
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư
Kỹ sư

Trường CĐN Việt Hàn
Trường CĐN Cơ Khí NN
Trường CĐN CN Thanh Hóa
Trường CĐN GTVT TW 2
Trường CĐN KT CN
Trường CĐN Thủy Sản M.Bắc
Trường CĐN Cơ điện Hà Nội
Trường CĐ CN Xây Dựng
Trường CĐN Nam Định
Trường CĐN Cơ giới Ninh Bình
Trường CĐN CN Giấy &Cơ điện
Trường CĐN Sông Đà
CĐN Công nghiệp Hà Nội
CĐN Đà Nẵng

Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên
Giảng viên

Điện thoại
0913.595884

0915443116
01656007385
0915.125.402
0912904666
0977.684.559
0974257312
0912630122
0904620390
0973812817
0904424386

01669059620
0977567166
0915168019
0945042395
0989241953
0905324848

Email
chinh3595884@gmail.com
truong090376@gmail.com
quangcanhvh@yahoo.com
hp6520@gamil.com
thiencdn@gmail.com
locan.gt2@gmail.com
nguyenkhacvan.ktcn@gmail.com
quangweld190578@gmail.com
dieuloan1970@gmail.com
phamtheminh280@gmail.com

Sang86@gmail.com
Kh«ng tham gia ®µy ®ñ
chungcokhi@gmail.com
bienbac_pvd@gmail.com
xuanhong53@gmail.com
nguyenthanhthaocdn@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×