Tải bản đầy đủ

DE THI TH 3


ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH
NGHỀ CĂT GỌT KIM LOẠI
I – Điểm kỹ thuật: 8đ
TT

Họ và tên

200 105 70 60 30
mm mm mm mm mm
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
đ
đ
đ
đ
đ

Ø
Côn
28:
14M
18


45 28 Ø Ø 20 Ø
M
7,5
m m 22 34 m 24 Độ
20
mm
m m 0,5 0,5 m 0,5 bóng

1/4
1/4 1/4 đ
đ 1/4 đ 0,5đ
đ
đ
đ
đ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*Ghi chú:
Nếu kích thước sai lệch quá 20% so với yêu cầu kỹ thuật được 0 điểm

1,5
x
450
1/4
đ


R Ghi
2,5 chú
0,5
đ


II – Điểm An toàn: 1 đ
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị được 1 đ
- Vi phạm an toàn mức trung bình trừ 1 đ.
- Tùy theo mức độ vi phạm an toàn bài thi nếu vi phạm an toàn nghiêm trọng sẽ không chấm bài.
III – Điểm thời gian: 1 đ
- Điểm thời gian được tính khi điểm kỹ thuật đạt từ 7đ trở lên với thang điểm:
- Nhanh 10 phút cộng 0,5đ;
- Nhanh hơn cộng tối đa 1đ.
- Chậm 10 phút trừ 0,5đ;
- Chậm 20 phút trừ 1đ.
- Chậm quá 20 phút thu bài chấm điểm trừ 1 đ.

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×