Tải bản đầy đủ

DE THI TH 2

Đề số 2


ĐÁP ÁN THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH
NGHỀ CĂT GỌT KIM LOẠI (đề số 2)
I – Điểm kỹ thuật: 8đ
TT

Họ và tên

400
mm
0,5đ

310
mm
0,5đ

75
mm
0,5đ


5
mm
0,5đ

60
mm
0,5đ

30
mm
0,5đ

10
mm
0,5đ

R2,5
0,5đ

Ø
12,5
0,5đ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*Ghi chú:
Nếu kích thước sai lệch quá 20% so với yêu cầu kỹ thuật được 0 điểm
II – Điểm An toàn: 1 đ
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị được 1 đ
- Vi phạm an toàn mức trung bình trừ 1 đ.

- Tùy theo mức độ vi phạm an toàn bài thi nếu vi phạm an toàn nghiêm trọng sẽ không chấm bài.
III – Điểm thời gian: 1 đ
- Điểm thời gian được tính khi điểm kỹ thuật đạt từ 7đ trở lên với thang điểm:
- Nhanh 10 phút cộng 0,5đ;
- Nhanh hơn cộng tối đa 1đ.
- Chậm 10 phút trừ 0,5đ;
- Chậm 20 phút trừ 1đ.
- Chậm quá 20 phút thu bài chấm điểm trừ 1đ.
- Chậm quá 20 phút thu bài chấm điểm trừ 1đ.

V24x 5


Độ bóng


Ghi
Ø 19
chú
0,5đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×