Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập và kiểm tra địa lý lớp 9

Đề cương ôn tập học kỳ I
Môn : Địa lý 9
Năm học 2013-2014
Phần I: Địa lý dân cư
1. Trình bày số dân và tình hình gia tăng dân số nước ta ?
2. Nêu hậu quả của việc dân số đông và tăng nhanh ?
3. Nêu đặc điểm phát triển đô thị hóa ở nước ta ?
Phần II: Các ngành kinh tế
1. Trình bày thực trạng nền kinh tế nớc ta trong thời kì đổi mới.
2. Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở nớc ta. Những
thành tựu và thách thức của nền kinh tế nước ta trong thời kì hội nhập.
3. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong sự phát triển và phân bố
ngành thủy sản ở nớc ta.
4. Trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công
nghiệp.
5. Hãy chứng minh rằng công nghiệp nớc ta có cơ cấu ngành khá đa dạng.
6. Nước ta có những ngành công nghiệp trọng điểm nào. Tại sao những
ngành đó được coi là công nghiệp trọng điểm.
7. Trình bày cơ cấu và vai trò của dịch vụ.
8. Phân tích vai trò của GTVT đối với sự phát triển kinh tế ở nớc ta.
9. Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trờng khu vực Châu á-Thái

Bình Dơng?
10. Trình bày những tiềm năng phát triển ngành du lịch ở nớc ta.
Phần III. Phần các vùng kinh tế
1. Nêu sự khác biệt về mặt tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa 2 tiểu vùng
Đông bắc và Tây bắc ?
2. Nêu những thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển ngành CN của
vùng Bắc Trung Bộ ?
3.Nêu đặc điểm dân cư của vùng ĐB Sông Hồng ? Cho biết mật độ dân số
cao ở ĐBSH có những thuậ lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế xã
hội?
4. Nêu lợi ích của việc đưa vụ đông đông thành vụ sản xuất chính ở ĐBSH ?
5. Địa hình của BTB có đặc điểm gì ?
6. Tại sao du lịch là thế mạnh của vùng BTB ?
7. Nêu dặc điểm phân bố dân cư và hoạt đông kinh tế của khu vực ĐB ven
biển và vùng đồi núi phía tây ở BTB?
8. Nêu vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền trung đối với sự phát triển
kinh tế ở BTB , duyên hải NTB và Tây nguyên ?
Người soạn : Nguyễn Thị BìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×