Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập môn sinh học dành cho lớp 9 học kỳ 1

ĐỀ CƯƠNG SINH HỌC 9 HỌC KỲ I/ 2013- 2014
Câu 1: Phát biểu và nêu ý nghĩa của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập?
Câu 2: Thế nào là phép lai phân tích? Sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích gì?
Câu 3: Tính đặc trưng của NST?
Câu 4: Trình bày cấu trúc và chức năng của NST?
Câu 5: Diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân? Giảm phân?
Câu 6: Trình bày cơ chế xác định giới tính ở người?
Câu 7: Cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của phân tử ADN?
Câu 8: Trình bày tính đa dạng và đặc thù của ADN?
Câu 9: Mô tả qúa trình tự nhân đôi của ADN?
Câu 10: Trình bày tính đa dạng và đặc thù của ADN?
Câu 11: Trình bày cấu tạo của ARN ? Điểm khác nhau của ADN và ARN?
Câu 12: Mô tả quá trình tổng hợp ARN ?
Câu 13: Nêu mối quan hệ giữa gen và tính trạng?
Câu 14: 1. Ở cà chua quả đỏ là trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Cho cà chua quả đỏ
lai với cà chua quả vàng. Làm thế nào để xác định cà chua quả đỏ là thuần chủng hay không?
2. Ở ngô, tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Cho ngô thân
cao lai với ngô thân thấp kết quả thu được 50% cây thân cao : 50% cây thân thấp. Biện luận và
viết sơ đồ lai từ P đến F1?
3. Ở cà chua cây cao là trội so với cây thấp. Cho cây cao thuần chủng lai với cây thấp,
kết quả kiểu gen và kiểu hình ở F1 và F2 sẽ như thế nào?

4. Một gen có 1200 Nu trong đó số Nu loại A = 200. Hãy xác định số nucleotit mỗi
loại còn lại và chiều dài của đoạn gen trên.
5. Phân tử ADN có chiều dài 4760 A trong đó số Nu loại G = 30 %.
a. Xác định tổng số Nu và số Nu mỗi loại còn lại của phân tử ADN trên.
b. Phân tử ADN tự nhân đôi 2 lần. Môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu
nucleotit?
Câu 15. Khái niệm, các dạng của đột biến gen? Vì sao đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình
thường có hại cho bản thân sinh vật?
Câu 16: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến
cấu trúc NST?
Câu 17: Thể dị bội là gì? Trình bày cơ chế phát sinh thể dị bội 2n + 1và 2n - 1?
Câu 18: Thường biến là gì? Phân biệt thường biến và đột biến?
Câu 19: Nêu các phương pháp nghiên cứu di truyền người?
Câu 20: Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau ở những điểm cơ bản nào? Nêu ý
nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh?

1


2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×