Tải bản đầy đủ

Chương II - Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)


CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
CHÚNG TA!

KIỂM TRA BÀI CŨ:
Em hãy phát biểu trường hợp bằng
nhau cạnh – góc – cạnh của tam giác.
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam
giác này bằng hai cạnh và góc xen
giữa của tam giác kia thì hai tam giác
đó bằng nhau.

Hai tam giác DEF và
MPQ có bằng nhau
khơng? Chúng có rơi
vào 2 trường hợp mình
đã học không nhỉ?
Cho ∆DEF và ∆MPQ như hình vẽ:
ĐẶT VẤN ĐỀ
Q

D
E
F
70
0
P
M
3
70
0
45
0
45
0
3
Bài mới

§5. TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ BA
CỦA TAM GIÁC GÓC – CẠNH – GÓC
1. VẼ TAM GIÁC BIẾT MỘT CẠNH VÀ HAI GÓC KỀ
Tuần 14
Tiết 28
2. TRƯỜNG HP BẰNG NHAU GÓC – CẠNH – GÓC
3. HỆ QUẢ

1. VẼ TAM GIÁC BIẾT MỘT CẠNH VÀ HAI GÓC KỀ:
4 cm
B
C
Giải:
- Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm
x
60
0
40
0
y
-
Hai tia trên cắt nhau tại A, ta
được tam giác ABC.
A
Bài toán:
Vẽ tam giác ABC biết BC = 4cm,
B = 60
0
, C = 40
0
-
Trên cùng một nửa mặt
phẳng bờ BC, vẽ các tia Bx
và Cy sao cho CBx = 60
0

BCy = 40
0

?1:
Vẽ tam giác A’B’C’ biết B’C’ = 4cm,
B’ = 60
0
, C’ = 40
0

1. VẼ TAM GIÁC BIẾT MỘT CẠNH VÀ HAI GÓC KỀ:
4 cm
B’
C’
x’
60
0
40
0
y’
A’
4 cm
B
C
x
60
0
40
0
y
A
Ví dụ minh họa

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×