Tải bản đầy đủ

Tap lam van lop 4 chu de viet thu

TP.H ồChí Minh, ngày 05 tháng 12 n ăm 2014
B ạn Y ến T ửthân m ến!
V ậy là chúng mình xa nhau h ơn n ữ
a n ăm r ồi ph ải không? Ch ẳng ph ải mình và b ạn l ư
ờ i vi ết th ưcho
nhau mà đ
ứ a nào c ũng b ận bài v ởchu ẩn b ị cho kì thi s ắp đ
ế n . T ối nay, sau khi h ọc bài xong mình
tranh th ủvi ết vài dòng cho b ạn.
Y ến T ửà! T ừlúc b ạn chuy ển tr ư
ờ n g b ạn bè trong l ớ
p mình ai c ũng nh ắc đ
ế n c ậu. Chúng mình nh ớ
nh ất là tài k ểchuy ện ti ếu lâm c ủa c ậu. C ư
ờ i v ỡb ụng mà cái m ặt c ủa c ậu v ẫn t ỉnh queo nh ưkhông
có chuy ện gì x ảy ra. À này, c ậu còn nh ớcô M ĩ H ằng ch ứ
? Cô v ẫn d ạy l ớ
p Ba, cô h ỏi th ăm c ậu luôn
đấy ! Còn th ằng Lâm "t ồ" nó h ọc ti ến b ộl ắm. H ọc kì v ừ
a qua, c ậu ta x ếp th ứm ười l ăm, cu c ậu m ừ
ng

quýnh. Nó đã h ết b ệnh ng ủg ật trong l ớp r ồi. V ừ
a r ồi h ội di ễn v ăn ngh ệtoàn tr ư
ờ n g, l ớ
p mình có ba
ti ết m ục: m ột k ểchuy ện, m ột đ
ơ n ca và m ột ti ết múa. Đ
ơ n ca và múa đ
ạ t gi ải nh ất, còn k ểchuy ện
đạt gi ải ba. Giá nh ưcó b ạn thì gi ải nh ất k ểchuy ện đã thu ộc v ềl ớ
p mình r ồi. Tháng này, l ớ
p mình
nh ận c ờđ
ỏ . Các b ạn m ừng l ắm. B ốmình b ảo, cu ối n ăm mình đ
ạ t h ọc sinh gi ỏi, b ốs ẽmua cho m ột
cái máy vi tính v ừ
a h ọc v ừ
a gi ải trí. Mình đa ng c ốg ắng đâ y. Khi nào có tin vui mình s ẽbáo tin li ền
cho c ậu. C ậu tranh th ủvi ết th ưh ồi âm nhé! chúng mình mong l ắm đ
ấ y.
Th ưđã dài, mình d ừ
ng bút đâ y. Cho mình g ử
i lờ
i chúc s ứ
c kh ỏe hai bác và các thành viên trong gia
đì nh.
B ạn thân
Lâm Tâm Nh ưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×