Tải bản đầy đủ

Lap dam tai cho

Thi công kết cấu nhịp dầm thép bằng biện
pháp lắp tại chỗ
1.5.1- Các biện pháp lắp tại chỗ
1.5.2- Lắp tại chỗ trên trụ tạm :
+ Sơ đồ tổ chức thi công .
+ Cấu tạo trụ tạm.
1.5.3- Thi công lắp hẫng .
+ Sơ đồ tổ chức thi công .
+ Đà giáo mở rộng trụ .
+ Cần cẩu lắp hẫng .
+ Công nghệ thực hiện mối nối trong lắp hẫng.
+ Biện pháp hợp long .
1.5.4 Tính toán thiết kế lắp tại chỗ .
+ Nội dung tính toán .
+ Tính toán trụ tạm .
+ Tính toán ổn định trong lắp hẫng.


Hai biện pháp lắp tại chỗ :
1.


Lắp tại chỗ trên các trụ tạm.

2.

Lắp hẫng
Lắp tại chỗ trên các trụ tạm

Lắp tại chỗ theo phơng pháp hẫng

Tại các vị trí của mối nối thi công ( đồng thời l
mối nối tạo vồng) dựng các trụ tạm trung
gian , các trụ ny có vai trò nh các chồng
nề trên bãi lắp

Dầm chủ chia thnh nhiều đốt v thực hiện mối
nối tại công trờng .
1.

Trên các đỉnh trụ chính , dựng kết cấu đ
giáo mở rộng trụ .

2.

Trên đ giáo mở rộng trụ lắp các đốt K0 v
K1 tạo mặt bằng cho lắp hẫng .

+ Có chiều di lớn, không đảm bảo ổn định : liên
kết thnh từng cụm gồm 2 hoặc 3 dầm

3.

Neo tạm các đốt đỉnh trụ vo trụ chính hoặc
trụ tạm của kết cấu đ giáo.

1.

Vận chuyển ra vị trí nhịp v cẩu đặt lên trên
trụ tạm.

4.


Đa cần cẩu lắp hẫng lên mặt bằng các đốt
đỉnh trụ .

2.

Gá các đốt dầm thnh kết cấu nhịp , điều
chỉnh vị trí v thực hiện liên kết theo qui
trình công nghệ .

5.

Dùng cần cẩu lắp hẫng lắp từng đốt dầm
(hoặc từng đốt cụm dầm) nối di ra hai phía
trụ .

3.

Tháo hẫng các trụ tạm khỏi đáy dầm . Hạ
kết cấu nhịp xuống gối

6.

Hợp long nhịp giữa .

7.

Lắp hẫng tiếp hai phía nhịp biên cho đến khi
gối lên trụ biên.
Tháo liên kết tạm .

Các đốt dầm :
+ Có chiều di không lớn : để rời từng đốt

Phạm vi áp dụng:
9

Chiều cao cầu không lớn .

8.

9

Các nhịp dẫn nằm trên cạn , mặt bằng
thuận lợi .

Phạm vi áp dụng :

9

9

Cầu dầm liên tục có chiều cao thay đổi .

Điều kiện thủy văn không phức tạp .

9

9

Cầu cao .

Lu lợng thuyền bè ít .

9

Sông thông thuyền .


Tổ chức thi công lắp tại chỗ trên trụ tạm

1- Sơ đồ lắp dọc

2- Sơ đồ lắp ngang


KÕt cÊu trô t¹m

1- Sö dông kÕt cÊu ®μ
gi¸o UYKM

2- Sö dông kÕt cÊu trô
t¹m v¹n n¨ng MIK

a) Tr−êng hîp trô thÊp

b) Tr−êng hîp trô cao


KÕt cÊu trô t¹m

1- Kª trô t¹m cho
mçi dÇm chñ


KÕt cÊu trô t¹m

2- Kª dÇm chñ
trªn dÇm g¸nh


BiÖn ph¸p thi c«ng l¾p hÉng
Bè trÝ chung cÇu

C¸c b−íc thi c«ng


KÕt cÊu ®μ gi¸o më réng trô

KÕt cÊu d¹ng dÇm g¸c
trªn trô t¹m

KÕt cÊu d¹ng chèng xiªn


Cần cẩu chân cứng dùng cho lắp hẫng

Bố trí cần cẩu trên
đỉnh trụ

Biện pháp cẩu v treo đốt
dầmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×