Tải bản đầy đủ

Cấu trúc rẻ nhánh

Nhà
Ngọc
Nhà
Châu
Ngọc
Châu
Nếu chiều mai
trời khơng mưa
Thì Châu sẽ đến
nhà Ngọc
1.Rẽ nhánh
Ví dụ: Câu chuyện của Châu và Ng cọ

Chieàu hoâm sau
Trôøi möa lôùn

Nhưng Châu vẫn sang nhà Ngọc vào chiều hôm ấy

dù trời giông bảo

Đến nhà Ngọc thì…
Ngọc đi sang nhà hàng xóm ăn bánh nướng
vì tưởng trời mưa Châu sẽ không đến

Nhà
Ngọc
Nhà
Châu
Ngọc
Châu
Hôm qua mình
đến nhà Ngọc
mà Ngọc đi đâu
vậy ?

Nhận xét câu nói của Châu
Câu nói của Châu cho ta biết một việc làm cụ thể (Châu đến nhà Ngọc)
sẽ được thực hiện nếu một điều kiện cụ thể(Trời không mưa)thỏa mãn.
Ngoài ra không đề cập gì đến việc gì sẽ xảy ra nếu điều kiện đó không
Thỏa mãn(trời mưa).
Ta nói cách diễn đạt như vậy thuộc dạng thiếu:
Nếu…thì…

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×