Tải bản đầy đủ

Báo cáo nhóm làm thế nào để một tổ chức trở thành một tổ chức học hỏi

Chủ đề

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


Nội dung

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


1. Giới thiệu chung

3


2. Khái niệm về tổ chức

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com2. Khái niệm về tổ chức
Phản hồi

Phản hồi

Hệ thống con

Hệ thống con

Hệ thống con

Tổ chức

Đầu
vào

Hệ thống con

Hệ thống con

Phản hồi

Đầu
ra

Hệ thống con

Phản hồi

Mô hình tổ chức theo quan điểm hệ thống mở

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


2. Khái niệm về tổ chức
• Các hình thức tổ chức:
– Đội

– Nhóm
– Trường học
– Cơ quan Chính phủ
– Tổ chức tôn giáo
– Tổ chức kinh tế
– Tổ chức chính trị, …
ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


3. Tổ chức học hỏi
Peter Michael Senge.
“Những tổ chức không
ngừng học tập là những tổ
chức mà ở đó người ta có
thể mở rộng khả năng của
mình nhằm tạo ra kết quả
mà họ thực sự mong muốn,
nơi mà những mẫu tư duy
mới luôn được nuôi dưỡng,
nơi mà khát vọng tập thể
được giải phóng, con người
tiếp tục học cách học tập
chung với nhau”

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


3. Tổ chức học hỏi
Peter Ferdinald Drucker:
Khởi xướng nghệ thuật quản
trị
“Sự cấp thiết của lực
lượng tri thức là một thách
thức đối với tất cả những
mô hình quản lý hiện đang
tồn tại. Khi dòng thông tin
trở nên phổ biến và mang
tính toàn cầu thì cách tiếp
cận quan trọng nhất là học
hỏi”

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


3. Tổ chức học hỏi
• Các nhân tố cơ bản

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


3. Tổ chức học hỏi (Môi trường khuyến
khích học tập)

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


3. Tổ chức học hỏi (Phương pháp và quá
trình học tập)

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


3. Tổ chức học hỏi (Lãnh đạo khuyến khích
học tập)

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


Maradona cũng
bắt đầu bằng quả
bóng nhựa như
mình thôi!

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


3. Làm thế nào để một tổ chức trở thành
một tổ chức học hỏi
Nền tảng của tổ chức học hỏi

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


3. Làm thế nào để một tổ chức trở thành
một tổ chức học hỏi
Hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ.
Có cơ hội tiếp cận và học hỏi với bên ngoài.
Sự gắn kết giữa các cá nhân với tổ chức hay tổ
chức với môi trường xung quanh
Trách nhiệm xã hội của tổ chức: nghĩa vụ của tổ
chức với việc bảo vệ và xây dựng môi trường
Định hướng cho tổ chức hoạt động
Giúp cho tổ chức định vị được mình đang ở vị
trí nào
Tăng khả năng cạnh tranh của tổ chức

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


3. Tổ chức học hỏi (Phương pháp và quá trình học tập)

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


• 4. Tổ chức học hỏi - Viettel

Tổ chức học hỏi –

Chìa khóa
thành công

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


4. Tổ chức học hỏi - Viettel
- Xây dựng bộ Gen di truyền cho Viettel
- Làm việc nhóm => chia sẻ, va đập ý tưởng.
- Mỗi ngày 1 ý tưởng – mỗi tuần 1 sáng kiến –
mỗi tháng 1 đề tài

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


4. Tổ chức học hỏi - Viettel

Mỗi cá thể là 1 viên gạch xây nên ngôi
nhà chung Vittel

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


4. Tổ chức học hỏi - Viettel
Bài học người
đứng đầu

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


4. Tổ chức học hỏi - Viettel
- Sáng tạo và Tư duy hệ
thống
- Hãy chạy khi mặt trời mọc
=> làm chủ sự thay đổi

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


Nhóm 4

Thanks for your attention!

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.com


Nhóm 4

Q&A

ATA-lifecoach
www.atalifecoach.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×