Tải bản đầy đủ

KỸ NĂNG LÀM VIỆC THEO NHÓM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
BẬC CƠ BẢN

Học phần 4

KỸ NĂNG LÀM VIỆC
THEO NHÓM

© Bank Training Company

1


MỤC TIÊU (1)
♦ Hiểu được tầm quan trọng và những lợi ích

của làm việc theo nhóm

♦ Hiểu các vai trò nhóm và những đóng góp


khác nhau để nhóm hoạt động

♦ Quý trọng những thông tin phản hồi của

đồng nghiệp và trao đổi những ý kiến thích
hợp

♦ p dụng các kỹ năng phản hồi thông tin có

hiệu quả để giải quyết mâu thuẫn trong
công việc
© Bank Training Company

2


MỤC TIÊU (2)
♦ Hiểu các giai đoạn phát triển của nhóm và

ảnh hưởng của các giai đoạn này lên thành
tích của nhóm

♦ Thực hành những kỹ năng làm việc nhóm có

tương tác

♦ Hiểu tầm quan trọng của việc lập kế hoạch

hành động nhằm liên tục hoàn thiện

♦ Hiểu được yêu cầu của làm việc nhóm trong

ngành ngân hàng

© Bank Training Company

3


CHƯƠNG TRÌNH

♦ Lợi ích của làm việc theo nhóm
♦ Các vai trò nhóm
♦ Kỹ năng thông qua các trò chơi
♦ Xây dựng lòng tin
♦ Các giai đoạn phát triển nhóm
♦ Kế hoạch hành động

© Bank Training Company

4


LÀM VIỆC THEO NHÓM
Bài tập nhóm

© Bank Training Company

5


NHỮNG LI ÍCH CỦA HOẠT ĐỘNG NHÓM
Khi mỗi con ngỗng vỗ cánh, nó sẽ tạo ra “sự cất cánh”
cho những con chim khác bay theo.
Khi bay theo đội hình chữ V, cả đàn sẽ bay
nhanh hơn khi một con bay là 71 %.

Bài học:
Những người
cùng chia sẻ mục tiêu và ý thức
cộng đồng sẽ đạt được mục tiêu một cách nhanh
chóng và dễ dàng hơn bởi vì họ có sự thúc đẩy của người khác.

© Bank Training Company

6


VAI TRÒ NHÓM VÀ HIỆU QUẢ
Đúng hay Sai?
Cả nhóm làm việc hiệu quả hơn
kết quả của các cá nhân
đơn lẻ cộng lại

© Bank Training Company

7


HOÄI CHÖÙNG APOLLO
1+1+1+1= 2 ?!?

© Bank Training Company

8


HỘI CHỨNG APOLLO (2)
1+1+1+1= 2 ?!?
♦ Các cá nhân có năng lực cao lại làm việc

kém khi cộng tác chung với nhau
♦ Nhóm có nhiều thành viên xuất sắc lại đạt
kết quả rất tệ
♦ Yếu tố nào tạo nên thành công của nhóm?

© Bank Training Company

9


VAI TRÒ NHÓM LÀ GÌ ?
“Khuynh hướng cư xử,
đóng góp và quan hệ với
nhau theo một cách đặc biệt”
Dr. Meredith Belbin

© Bank Training Company

10


NGƯỜI TẠO LẬP (PL)
Yếu điểm chấp nhận
được:

Đặc điểm:
♦ Sáng tạo
♦ Giàu trí tưởng

tượng
♦ Giải quyết những
vấn đề khó khăn
♦ Lập dò

 Bỏ qua những yếu tố
phụ
 Quá bận bòu nên trao
đổi thông tin kém
hiệu quả

© Bank Training Company

11


NGƯỜI ĐIỀU PHỐI (CO)
Yếu điểm chấp nhận
được:

Đặc điểm:
♦ Chín chắn
♦ Tự tin

 Thường bò coi là
người hay thao túng
♦ Làm rõ các mục tiêu
tình hình
♦ Xúc tiến việc đưa ra
 Trao việc riêng của
quyết đònh
♦ Ủy quyền tốt
mình cho người khác
♦ Là một chủ tọa tốt

© Bank Training Company

12


NGƯỜI GIÁM SÁT- ĐÁNH GIÁ (ME)
Đặc điểm:
Yếu điểm chấp nhận
được:
♦ Điềm đạm, đúng
 Thiếu nỗ lực và khả
mực
năng để truyền hứng
♦ Có cái nhìn chiến
khởi làm việc cho
lược
người khác
♦ Nắm các tình huống
♦ Đánh giá chính xác

© Bank Training Company

13


NGƯỜI THỰC HIỆN (IMP)
Đặc điểm:
♦ Có tính kỷ luật cao
♦ Đáng tin cậy
♦ Thận trọng
♦ Hiệu quả
♦ Có khả năng biến
các ý tưởng thành
hiện thực

Yếu điểm chấp nhận
được:
 Không uyển chuyển
trong công việc
 Phản ứng chậm với
những tình huống mới

© Bank Training Company

14


NGƯỜI HOÀN TẤT – KẾT THÚC (CF)
Đặc điểm:
Yếu điểm chấp nhận
được:
♦ Chòu khó
 Có khuynh hướng lo
♦ Chu đáo
lắng quá mức
♦ Biết lo lắng
 Không sẵn lòng ủy
♦ Biết tìm ra các lỗi và
quyền
sai sót
♦ Nộp đúng thời hạn

© Bank Training Company

15


NGƯỜI TÌM KIẾM GIẢI PHÁP (RI)
Đặc điểm:
♦ Hướng ngoại
♦ Nhiệt tình
♦ Cởi mở
♦ Khám phá các cơ
hội
♦ Phát triển các mối
quan hệ

Yếu điểm chấp nhận
được:
 Quá lạc quan
 Dễ mất đi sự hăng hái
một khi nhiệt tình ban
đầu không đem lại kết
quả

© Bank Training Company

16


NGƯỜI ĐỊNH HÌNH (SH)
Đặc điểm:
♦ Chòu thử thách
♦ Năng động
♦ Chòu được áp lực
công việc
♦ Nỗ lực & can đảm
vượt qua trở ngại

Yếu điểm chấp nhận
được:
 Có khuynh hướng
khiêu khích
 Làm tổn thương cảm
xúc của người khác

© Bank Training Company

17


NGƯỜI LÀM VIỆC NHÓM (TW)
Đặc điểm:
Yếu điểm chấp nhận
♦ Tính hợp tác
được:
♦ Biết ngăn ngừa va
chạm, xích mích
 Thiếu quyết đoán
♦ Hoà nhã và am hiểu
♦ Cư xử có ngoại giao
♦ Biết lắng nghe và
xây dựng

© Bank Training Company

18


CHUYÊN GIA (SP)
Đặc điểm:
♦ Chuyên tâm vào
công việc
♦ Tự khởi động công
việc
♦ Tận tâm
♦ Cung cấp những
kiến thức và kỹ
năng ít người có

Yếu điểm chấp nhận
được:
 Chỉ đóng góp ở những
lónh vực hạn hẹp
 Chú tâm vào khía cạnh
kỹ thuật

© Bank Training Company

19


Con người

RI

Suy xét

PL

SH

IMP

CF

CO

TW

Người lãnh đạo

Người hoàn tất

Hành động

Người thực hiện

Các vai trò

Người sáng tạo

ĐỊNH HƯỚNG

Các vai trò
trong nhóm

ME

SP
© Bank Training Company

20


GIÁ TRỊ CỦA THUYẾT VỀ
VAI TRÒ NHÓM
♦ Tự biết mình/Có nhận thức về các vai

trò trong nhóm
♦ Cho phép cá nhân và nhóm điều
chỉnh tùy theo yêu cầu
♦ Có sự mong đợi hợp lý về kết quả
làm việc của những người khác
♦ Làm việc một cách có hiệu quả hơn
© Bank Training Company

21


NHÓM THÀNH CÔNG
 Không có ai là
hoàn hảo nhưng có
thể có một nhóm
hoàn hảo
 Một nhóm thành
công khi có sự hoà
hợp các vai trò
nhóm

© Bank Training Company

22


Baøi taäp nhoùm

© Bank Training Company

23


NHỮNG QUI TẮC
XÂY DỰNG NIỀM TIN
♦ Trung thực
♦ Kiên đònh/nhất quán
♦ Hiện thực
♦ Ứng dụng
♦ Tình thương

© Bank Training Company

24


TỰ ĐÁNH GIÁ
Bạn xứng đáng được tin tưởng
như thế nào?

© Bank Training Company

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×