Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu năng mạng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
HUẾ

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG
Sinh Viên :


Câu 1: Dùng lý thuyết hàng đợi để đánh giá hiệu năng mạng
1.Lý thuyết sếp hàng và ứng dụng
 Lý thuyết xếp hàng đã được nghiên cứu rộng từ lâu trên thế giới.
 Mô hình mạng xếp hàng là mô hình cổ điển nhất trong các mô hình đánh giá hiệu
năng
 Một mạng xếp hàng là một đồ thị có hướng bao gồm các nút là các hàng đợi,
 Mô hình hàng đợi Markov (M/M/1):

INPUT

OUTPUT

 Hàng đợi là hệ thống bao gồm các thành phần : gói tin vào/ ra hệ thống
(input/output), hệ thống phục vụ (server), hàng đợi(queue).2. Đánh giá mô hình hàng đợi M/M/1
- Ta xét mô hình như sau :
- Tổng thời gian gửi gói tin : 10s
- Số gói tin gửi : 19050
- Số gói tin được gửi thành công :14710
- Thời gian thực hiện thực tế : 9,58 s


-Tốc độ đến các gói tin là (λ) : λ=A/T

Trong đó : A là số gói tin trong hệ thống
: T là thời gian quan sát gói tin
- Áp dụng vào ta có : λ = A/T = 19050/ 10 =1905 gói tin /s
-Thông lượng( tốc độ trung bình) các gói tin: X=C/T
Trong đó : C là số gói tin gửi thành công
-Vậy thông lượng của gói tin là : X= 1470 / 10 =147
-Độ trễ thời gian trung bình : R= t/ C = 10 /1470= 0.0068 s
-Thời gian phục vụ : S= B/C
Trong đó : B là thời gian thực hiện thực tế
Vậy S= 9,58 /1470 = 0.0065


Câu 2: Dùng phần mềm đo các tham số của
mạng (DU Meter)


PHẦN MỀM DU Meter
DU Meter :
-Là công cụ đo, giám sát băng thông mạnh mẽ,
có thể đo, hiển thị các hoạt động đến và đi từ
máy tính của bạn hay mạng của bạn.
-Nó tạo thống kê về mọi máy tính trong mạng,
đo và hiển thị lưu lượng trong mạng LAN cũng
như download/upload từ Internet.
-Ví dụ hình bên : đường màu đỏ là lưu lượng
download ,đường màu xanh lưu lượng upload

Giao diện đo của chương trìnhSơ đồ mạng không dây wifi


Tiến hành đo và đánh giá mạng wifi
Dùng phần mềm Dumeter đo trong 1 giờ

Đánh giá Theo Ngày
*Mạng tại nhà với nhà cung cấp Viettel


*Mạng wifi cua viettel

Theo Tuần
*Tại nhà với nhà cung cấp viettel


Câu 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG

Đánh giá hiệu năng của hai giao thức TCP Reno và TCP Vegas
- Tiến hành thực hiện : Mô hình có các thông số và cấu trúc như sau
Số nút nối với nhau

Băng thông

Độ trễ

1 -> 4 TCP Reno

1 Mpbs

20 ms

2 -> 4 TCP Vegas

1 Mpbs

20 ms

3 -> 4 TCP UDP

1 Mpbs

20 ms

4 -> 5

1 Mpbs

20 ms

5-> 6

1 Mpbs

20 ms

6 -> 7

1 Mpbs

20 ms

6 -> 8

1 Mpbs

20 ms


A.Chạy nút 1,2 TCP Reno/FTP thời gian chạy 10s
Mô phỏng TCP Vegas/FTP chạy từ 0s đến 10s


B.Chạy nút 4,5 TCP Vegas/FTP thời gian 10s

Mô phỏng TCP Reno/FTP chạy 10s đến 20s


C.SO SÁNH HIỆU NĂNG CỦA HAI GIAO THỨC TCP
RENO/ TCP VEGAS
Thông lượng của hai gói tin

*

Màu tím TCP Reno

>Màu xanh TCP Vegas


.Số gói tin rơi của hai giao thức
Đường màu tím TCP Vegas

Đường màu xanh TCP Reno


D. Đánh giá hiệu năng: (dựa vào đồ thị và kết quả)
-Cùng một cấu hình mạng như nhau, cơ chế hoạt động của
TCP Vegas tốt hơn TCP Reno, điều này thể hiện qua:
+TCP Reno có sự biến thiên liên tục số gói tin rơi
trong suốt thời gian truyền, cao điểm nhất là vào thời điểm
1,8 giây. Tổng số gói tin rơi là 82 gói/6591gói gửi đi
+TCP Vegas tăng cao số gói tin rơi ở thời điểm 2.2
giây sau đó giảm nhanh số gói tin rơi. Tổng số gói tin rơi là
42 gói/6772gói gửi đi
+Độ trễ trung bình của TCP-Reno cao hơn so với TCPVegas(0,05944).x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×