Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của khoáng chất bentonit di linh biến tính đến phản ứng phân hủy nhiệt policlobiphenyl (luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
-------------------

PHẠM THỊ HIÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA KHOÁNG CHẤT BENTONIT DI
LINH BIẾN TÍNH ĐẾN PHẢN ỨNG PHÂN HỦY NHIỆT
POLICLOBIPHENYL

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Hà Nội – Năm 2014

1


MỞ ĐẦU
P y

y PC


T

y PC


ự k


a

ầu

u

a

uy

-

k k

au
k

í

ự ồ


C

y

x

PC

PC


a

ô[10]. Đ u

uy
ay

ay

a

a
í

ự Đ

a PC

u

qua

PC

a

ọ Vô
k

í

yuNk

PC

k uy

Tuy

u
y

a

k ô

PC

au C

9

T

uy

au T ô
a

ầu

k a

a

a

ô

y ự

y ô

PCy

u

y

k

ầ k

a PC

k
x y a

y ằ

axu PCa

k ẻ1979 ã

[29, 33].
Tuy

ay

ởV

PC
… V

Na

/

ầu


ầu
ầu
[8]. Đ y

í
ừ Ru a

y

a
í

Tu

k
uồ

Quố

ãa

2u

ô

ò

L

u

3

Xô Hầu
u

ữu

ậ k u k

x


Na

k

u

uy
y
T


ã
ô

u ô

x
ò

qu

u ố ở

qu

ux

ù

ỞV

ằm nâng cao

u a
ã ựa

ax
a

Na

y. Tuy nhiên,

ính bentonit

PCBs

ậy

k ô
qua

u

ô

Va

trên,

a

ố k

a PCuy

ố ở
a

y

PC

y ã


xúc tác

u su

qua

y

Xu

ừ qua

“Nghiên cứu ảnh hƣởng của khoáng chất

bentonit Di Linh biến tính đến phản ứng phân hủy nhiệt policlobiphenyl”
y ọ

k

qu

u ẽ

x
 M

u

 N

a uậ

u

í

u ặ

ố v

íễu x

SiO2, bentonit Di Linh tự nhiên và
+S

í
i

+ Đ nh giá
phân h y

policlobiphenyl.

a entonit D L

t


a X và

+ Nghiên c u kh n ng phân h y nhi

k

Na

c a bentonit Di Linh tự nhiên và bentonit Di Linh

F (III) và Cr(III) ằ

dete

ởV

PC

a uậ

+N

d

x

:

n kh n ng phân h y nhi

u

ô

h

Đ nh giá nh h ở
bi n tínhí

k

ổ TPR.

policlobiphenyl trên c sở s
í

.
ắ k k í ete

k ố phổ và

ân tích s n ph m phân h y.

ố liên h giữa ặ tính vậ li u nh h ở

policlobiphenyl.

3

kh n ng


Chƣơng 1
TÔNG QUAN
1.1. Giới thiệu về policlobiphenyl
1.1.1. Định nghĩa
ữu

Policlobiphenyl
z

k

au ằ

k

z

các hydro
x

a


u

nhau [29]. PCBs

u

ừd

ò

-carbon duy nh
uy

y

ka ự

F C 3. PC

x

1.1.2. Cấu tạo, thành phần và tính chất
1.1.2.1. Cấu tạo


: C12H10-nClnuqu

= 110.
a PC

hình 1.

Hình 1. Công thức cấu tạo tổng quát của PCBsD

ựk

PC

1

au
C

ík

au

í 3 3’ 5 5’

uy

k

au M

PC
ò
í

ù
z

a


C

í 4 4’

4ốx

uy
í

’ 6 6’
í a a Ha

í
ò


z
K

a


ò

z

Đ


uy

z

ở ù


u

Hở

quay k

ò

quay quaay
z

PCầu Vò

k

PC

u
í

í a

ầu ố

ữaPC

uy

C ở

í

uy

C ẽ

z


Sự
ò

quay

9

0

ò

N

198

ọ PC

xự ừ1

ã

9

a

Zquy ắ IUPAC

1.1.2.2. Tính chất của PCBs
PC

a í

u
axaz
xu

PC
k

ô

D
xuuk

x

a

y

PC

ầu

ô


a

a
u

PC

a

í
a

ô a

í

ô

k ay ự

ô

a ẻ


Ở ô

ồ PC

ô
k ô

í


a

a

ò qua

ay

uỷ PC
k í
kk í PC

uỷ ở
y

ầu PC

x y a
ậ N ữờ M k


k ô

PC

uỷ PC


k ô

í

k
aya

k í T

PC

T

í

a

a
ậ qua

5a

uỷ


uy

a ố

ua


u

PC
ay

y


ô

íờ a

ô

ù

T

k ô

k ô

u

ù

k ík
PC

í

ở ôk

y

PCù

au

ôa
a
u

xy
a

k

y

í

ô ù

1

PC

PC

a

và khu công

K

ak í

k u ô

a

y u

x

k ô

xu
T

a
a

PCãk u ô
u

xu

ờ a

u

PCờ T

D

k í

uxa

PC
197

x

uỷ ay


ậ ố
a

M

ậ k ôa

ậ ở ầu

PC

ù


ở ô

ô

a PC

PC

xy

d x

afuran.
N

a PC

k

PCí
xa

y
ô

ậ D
uy

a

ậ xuy
1.1.3. Độc tính của PCBs
Đ


PCPC


PC

qua

tính c a PCBs ã
quaau [33][10]. Con

nghiên

u

a

ô

ữa

T ô
a ầ

ã

6a

uố

Sự


khi


197

au

ã199PCk ô

ờ Tuyy

aa

uy
a
uố
a

x

N

PC

a PCí

PC

k

u

k

qu

K

a ọ

uy au

yô
ô

P

PCuỷ

u

PC
a a

u

aa

k

k

í

k

a

u
ữa ka PCqu

ờ a

x

x
í

uPC
uy

uỵy ởaqua
k


uố

y
ô

uk

PC


uk
y ự

a

uy

N ữa PC

a

x

a

7

aPC
au M
uy

u

k


í

qua

au
uy

a

quay
ọ k

PC

a

N ữ

au

a PC

kỳ

k

yở

N ữ

a

y

k
ã


a

òa
uy

N ữ

í

PC

ô


ù

k ík

y
u

a

a

ầ k

u

CPC


k ôk íay uố

ù

u

ặ qua a M

k
y

ờ a
ữa

ãí

ờ k

au

N
uy

Pu

a a

u

u

xuy


ay ổ

ù

ữa

ù
ữa
H
a

a


a

a ẻ

a a

qua


a

ã

PC
y
í
u

u

8

PC
í

í


PC

a

u

y

ờ ằ

PC


qua

Mặ k

a

au ầu k

ậ ẽk

Mặ

ờ kỳ
k

k ẻ

qu

ầ k


a M

a

Sựx

y

qua

a

ở ữ ồ
a
k

ky

u a

N u

qua

Ru

k

ù

a
PCauPC

uyu

au

k
ữa

u Đốk

PC

C

PCPC

a

uqua


u ở uố

uy

k

PC

M
ãPC

ậ PC

ôô

y PCí

uy
aí

u
aay

ux y ai u ãa PC

khẳng

k

u

policlodibenzo-p-dioxin (PCDD),
u

policlodibenzo-p-furan (PCDF)
au

u

u

a

PC

a PC

3 7 8-

tetraclodibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD là
dioxin) c
ở ồ
a
PC

aa
aaẫu

ô

yy ậu qu
: 3 3’ 4 4’-T

3 3’ 4 4’ 5 5’- xa

các

u [30]. Trên
a
y

y

ô

.

Trong quá trình nghiên
ùPC


k


5 – 7 PC
C

a

uy

u

u

C ở

í

3 7 8 – TCDD. Ví d

a

y ; 3 3’ 4 4’ 5’-Pentaclobiphenyl;
ố PC

và meta, hình 2.

9

a

uy

C ở

í aa


Hình 2. Công thức cấu tạo của một số PCBs chứa nguyên tử Cl
ở vị trí para và meta
C
kPC
ík ô

a

uy

C ở

T

C

a

uy

4-6 ầ

qua

í

aa K

a PC
k

3 7 8-TCDD
C ở

ở PC
a

uy

C ở

íu

PC

-

3 7 8-TCDD

k

ay

í octo [19].
Mặ

ù PCí

k ắ

k
x

a


kyuCay
ô
y a

M
T

ố PC

a

ã

í

ôí

a

u

a WHO

í

a

ầy aay ổPC

ù
yã

WHO

k

a

u

ía

ka


qu

í


ầ kô

u

a

uay ổ

N ễ

uy


í

y au ầu uy
ọ PC

a

a aầ qua
ờ M

au N ễ

k

a PC

ầ k

u

PC

ay

 0,5g PCBs/kg,

u

PC
a

k ô

k

u
u

uy

a ãx

ồ : PC 77 PC 81 PC 1 5 PC

a 14
114,

PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB

10


17

PC 18

PCDD
u

PC 189 T

14

PCDF k

y ậu qu

u

y x

u

u

íu

dioxin [19][21].

1.2. Các phƣơng pháp xử lý PCBs
1.2.1. Một số quy định về xử lý PCBs
H
a

S

a

a ọ

k

ã

y u ầu
ữua a

quy

qua

PC

x

ô
[29].

a. Đối với các bên tham gia
T ự

í
í

y

5
uPCựk

uy

ự ữ

aH

y:
- Quy


a


a

- Cố ắí

í

u
y

ã

uk u ự

y

y

k
ò

ô

5 ít.

5 í

-C ỉ
a

ã

a

qu5 í

x

kí

5 % PC

5% PCã

1 % PC

- Quy

Nuy

k

k ô
u11

PCò ỉ
a

:-K ôk u ự

ởk u ự


k

xu-K

k

qua

ờ ở kù

ự ốy a

k u ự

xuy

a ò ỉ
Đ

k ô

quy

kxuậ k u

ã

xu
ôquy

a PC


ậ k u

í

aĐ u3

qu

u ồ

%

PC

í

Quy

k

5%

ô


quy8

Cố ắ

x
quy

a Đ u 6

ựk

uy

k

ởĐ

1

Lậ
u
C
[29]. H

k

u

u

qu

ừ PC

5Đ u 15
ô

u

a

í

aĐ u6

a

H

aH
5 % PC


a
íPC

1

ay

5ự qu

a PC

í

K ô

u

theo

quy
uyqua
ẽk

12

x
PC

a

x

ở H

aH

PC

au

k

xx

a 5

a k

u

íb. Đối với các phƣơng pháp xử lý [29]
-N ữ
k ô

ữuuy

a

u

uậ
k ô

- Quá


uy

- PCDD /F k ô

u

- H u qu

y

1

% ax

ầu

a
-Ta

x

uk

a-K ô

a

k ô

k

1.2.2. Các phƣơng pháp xử lý PCBs
N uy
185

x


ờ P

PC

ầu

A

Wu z ã

k
a


a

a
Q

y

uố

a

a ằ
a ky

a

a

a

NaX

R: ố a ky ; X=C

F; Q:

a

13

(1)
a a

k

R-X

(1):

R-X + R-X + 2Na  R-R + 2NaX + Q
T

:N

a

k ố


TaA

a ằ

a


a

Wu z

186

y

k

a(2):

A

D x

ã

a a

R-X + Ar-X + 2Na  R-Ar + 2Na
T

F f

y

fu a

PC

a


V

(2)

a

y

y

x

a
ữu

u ằ

y
H

ayu
-K
x

- Kỹ

uậ

- Qu

x

PCBs ã[2, 1, 9, 27, 13, 22]


-K

í

ô

ak í
k
a

k

uố


- Qu

xy

- Muố

u

u

a

y

- Xúc tác hydro hoá
-K
-T
-K

y
u uỷ ằa-P

uỷ

-P

a

k

14u
y:


T

u ố

ã

a

uu

Mỹ Ca a a P
T
a

u uỷ ằ

N u

y

u

k


u

CO2
0

1
u u

ôuy


,... [25][26].

qu

u uỷ ằ

u

Ca

k í HC V

y qu

uỷ 99 9999% ố

x


kỳ

y

ữu

ừ fluorocarbon.
H

x

PC

ự PC

u ố ở
k ố

ô

ố ố

kC

k

a

ioxin, furan hay không [22]. Tuy nhiên chi phí cho
yầu
y

Mỹ

0

a >1

y u ằ

a


k ô

k

ô

T y Âu

u

u

1.3. Bentonit
1.3.1. Bentonit trong tự nhiên

a ởốởmontmorillonit ò

75% ,15

a ậ
k z

, hình 3.


Hình 3. Sự hình thành bentonit trong tự nhiên
Cy u

a

uồ

u

ữa

ậ 3

a

ặ x

ựa

ốở

u xa C u

y
x

D

y

ay

u

ữa
uxa

ặ ắ

kíu

;

k

1-3ồ - ã
a
k

y
k ô

uổ N
ốở
x

16:

u ồ

xu

í ;

4 -6 %

montmorillonit

u

ựa

5-6m.

móng

í

a

- u

k

uổ N

aa

u kíu

ô k
;

ã

u

k

3-5

ốở
a

xa ;a ậ 3
ố:


montmorillonit cao (55- 8 % ;


D

a

y
uổ Đựa

ô

uổ N

u ồ

;
-kuổ N

í


x

uồ k

montmorillonit
u

:(25-3 %

a


u

í

u

-u
y

kẽ


u

ĩ
Hu kí
ờ C u
a

T

montmorillonit 40-6 %

Tu
ặ ắu

k

u

ay ổ ừ
u

y

a ậ

aĐ
C

15

u

ốởV
K

u kí
5

y

ắ a


quak

a
xkuỷ

ã

u

kk

u

u

u ầ


phiên xena

ay

1.3.2. Tính chất của bentonit
k

Bentonit

montmorillonit [31]. Cô

a montmorillonit là

Al2O3.4SiO2.nH2O ô
u
Tuy
ky


ay


a

ua montmorillonit là (OH)4Al4Si8O20.nH2O.A 3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+
ay ổ

í

aS

4+

tro

ặ A 3+

a montmorillonit [17]. K qu

17

S O4 ở
A O6

ay
u ã

ã


yốF

Z

M

a montmorillonit

Na K

a

a

A 2O3 : SiO2 ằ

nguyên

k

ừ 1:

1:4 [16].


Trong bentonit
ò

a

ố k

í

k

a

a

là montmorillonit
(Al2O3[MgO]4SiO2.nH2O);

nontronit (Al2O3[Fe2O3]4SiO2.nH2O); beidellit (Al2O3.3SiO2.nH2O); kaolinit;
;

a

ốk

k

uố k

ữu
u

a ọ

a x

a

[16].

a montmorillonit
x

u

u

ầ bentonit

í

í

ô

k

au

1.3.3. Cấu trúc tinh thể và thành phần hóa học của montmorillonit
Montmorillonit
:1

au

a ự

a T

a montmorillonit

k
ữa

x
u

u

a

a18

ữa

u
ừ a
u

X

, hình 4 [18][17].


Hình 4. Cấu trúc tinh thể của montmorillonit
N

uởh

4

ắ x

y


aua

a

au

y

a

u

a on

9 6A0

y


k ô

a a

T

x

k ô

a montmorillonit

í
a

u

ữa

uu

15A0 k
a

C

a

a

u

y

y

a

montmorillonit.

M


a montmorillonit

a

N
T

u

u

[31]. C


u

ay ổu

L

y

y ở

u

a montmorillonit k ô


x y a ự

19

ay
ã
ữa


a

N

ờ ay u ự

ay

a

A

ò ở

Si4+

ayAl3+

A 3+ và Fe3+. C

ay
xu

C

a

a

y

yaĐ

a montmorillonit

Fe2+, Li+

M

2+

a

15% D

í

í
C

a

[12] ã
k

aầ k ô

a

Ca

3+

ay
u

ữa

òa
u

Na +, K+, Ca2+, Mg2+,

ay ặ

a ở

ữa a

u

trúc.
T


y ux y a ự
2+

M


15ay3

D
u

k

k1: 4

x y a

íA :S

í

u

k

ay

aA
5

ò
k

a

3+

1:


u

[20][18].

T
chúng, b

M :A

ay


1


í

y

a

u

ậy
kuk


a montmorillonit trong

au

Bảng 1. Thành phần hóa học của bentonit Di Linh và bentonit Hoa Kỳ
[3]

Ta ọ

Bentonit Di Linh (%)

H a Kỳ %

SiO2

53,99

58,6

Al2O3

20,50

19,59

Fe2O3

7,72

3,19

CaO

2,35

0,37

MgO

3,28

2,51

Na2O

0,60

1,69

20


Từ k

qu ở

k


uy

CaO

u

a H a Kỳ

M O a
a

quầy

u

a

T

a uy

u

ù

Đầu

u


k

a


í

a

D Lqua

k a

a

uy

t ổ a


a

D L


u

k

u ầu

k í Đ
a

a

a

Na2O

k

ầu

Na2O trong sét

ầu

k ô


ô

Fe2O3 a

D L

u

a

ù

TuyD L

u
k

ầ k

a


ờ aùíỷ ố

aa

1.3.4. Các tính chất bentonit
+ Tính chất trao đổi cation
N

ã

u a ở
ậy k

montmorillonit
a bentonit. Do

a

u
a

a
y a ự

quĩa

uSự

ay

u

aa

a

a
í

x y a ự

a

a

ayở a

í
L

K
Đố

y ux y a
k

a

21

a

ình

a

u

xu
aa montmorillonit, nên các

í
ay

ka montmorillonit

montmorillonit ự
a

í

u

montmorillonit
này

a

ữaố y u

ậy

a

y ễ

cation khác, hình 5. K
aa

a

uy

aa

a

ổ T ô

aa montmorillonit


u

a

aV

í aV

í aHình 5. Các vị trí trao đổi của montmorillonit [3]
N

a

ự ãyxu

a
au
u

a
H

Du
ĩa

a

í

ô

a

a

k

a
a


D k
u

x a


q

a

1

a

uak


a
ĩ

a a y

k ô [3].
a

ầ : u

auk ố


ữa

ax y u

í

CEC Ca

a
Du

íổ a

ố a

a

az y u Đa


u

a
Du

k


a

5 – 10 meq, trong

4 – 120 meq.
ổ cation nên khoáng sét bentonit

ự k

au Ví

22

ự a

ổ Ca2+ ằ

Na+


ã

uy

a bentonit a x k

ở a

a

k

a
au

bentonit a

k aậ 4ữu

u

u

ữu
kH ặ

aux

a ầu S

ữu

k

a[28].í

ổ cation

ay ổ í

ầu

ô

au

a

+ Tính chất trƣơng nở
Tbentonit K

xí

2 T

b
k

a

k

a

a

ak ía

ay a

uk

k ô aa

u


k

a

a
y aak


í

ầu,


yk

bentonit
í

L


a

a k

k ô

x

ữa
y a

a

ữa
C

ô
15 –

qu

k ô
u

ữa a
k


ở [28].
Bảng 2. Đường kính hydrat hóa của một số cation kim loại [5]
Đƣờng

Đƣờng kính

hydrat hóa

kính ion

hydrat hóa

(A0)

(A0)

(A0)

(A0)

Li+

1,56

14,6

Mg2+

1,30

21,6

Na+

1,9

11,2

Ca2+

1,98

19,2

K+

2,66

7,6

Al3+

1,00

18,0

Cation

Đƣờng

Đƣờng kính

kính ion

Cation

23


NH4+

2,86

5,0

-

-

-

+ Tính chất hấp phụ của bentonit


a khoáng sét bentonit


u

a
– 760 m2/

k

bentonit

T

quy

í

í

k

í15 – 20 m2/g, silicagel 200 – 800 m2/

k
bentonit ồ

í

x
í
í

D

í

ở k

k ô
a a

a

a

í

a

uở í

D

a

í

ữa

uk

a

+ Khả năng mất nƣớc của bentonit
Bentonit ch a montmorillonit
k

ở 15 – 2000Ck

0

ở7
735C

ở1

a ọ ở

y

0

C

0

C

0

4

ô

C

k

85 0C.

1.3.5. Khoáng sét bentonit ở Việt Nam
V

Na

a ổ quố

vùng
Đồ

uồ k

Tuy P

ốở

sét bentonit khá phong phú [5], p


u

T uậ

Sông Ba (Phú Yên), Di Linh (Lâm

Cổ Đ

T a

H a ,...

+ Mỏ khoáng sét bentonit Di Linh.
M khoáng sét bentonit D L
trên cao nguy

D La ừ
ôS

í

ux

k
a

y

xa

xa

24

ốk
u

N uồ

a


xa

4k
y2


u Tí

a x

a k
k

a

35 – 4 %

a x

yk

y

1

q/1

u

a ò

a
a

a

ua

u

Du

k ô Ca

bentonit D L

sét bentonit Di Linh là montmorillonit
k

Tữ

ổ akhoáng
u

k

1

Ca2+ và Mg2+. Khoáng sét

y u

bentonit a x

+ Mỏ khoáng sét bentonit Tuy Phong
Khoáng sét bentonit Tuy P
Tổ
u

k a
H

k ô

a

y u

a x

bentonit a

k

H

75

uN aM

u

montmorillonit natri trong bentonit Tuy Phong

k

1 –

% ò

a

f

C
a cao lanh.

+ Mỏ khoáng sét bentonit Cổ Định
Khoáng sét bentonit Cổ Đ
M khoáng sét bentonit Cổ Đ
y u

kở uyk

montmorillonit Du

bentonit Cổ Đ

k ô

aT

uS

9

T a

u
a

kT

ổ a

q/1

H a


a khoáng sét

bentonit.

1.3.6. Xúc tác là oxit kim loại
C

ữu
k

a ọ

H

nói chung và policlobiphenyl (PCBs) nói riêngu

u

u

y

a a quyx

ù

í

a

.
T

x
u ố ở ù

ữu
a2,4,5-triclophenoxyaxetic axit (2,4,5-T
a

9- 1200oC) [28]. Tuy

25

ã

uy

99 99%
k

uở ù
a qu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×