Tải bản đầy đủ

5 8 tính toán tường mềm cừ công trình ngầm

5.8. Tính toán tường mềm-cừ công trình ngầm
Yếu tố có tính chất quyết định khi dự kiến sơ đồ tính toán tường chắn mềm/cừ
là: sơ đồ kết cấu công trình; hình dáng công trình trên mặt bằng và mặt cắt; phương
pháp thi công công trình (hở, kín v.v.); trình tự thi công công trình; vật liệu tường;
công nghệ thi công tường; kết cấu khung và các chi tiết gối đỡ (sườn, khung, giằng
chống, neo) đảm bảo ổn định và độ bền của tường; các giải pháp kết cấu liên kết
tường với các chi tiết khác của công trình.
Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của tường mềm/cừ - sự
tồn tại của các chi tiết gối đỡ đảm bảo cường độ và ổn định tường, cũng như trình
tự đưa các chi tiết gối đỡ vào làm việc trong quá trình thi công công trình. Trong
các tường chắn, độ ổn định của tường có thể được đảm bảo nhờ: các vì chống neo
và giằng chống cố định hoặc tạm thời; ngàm phần dưới tường trong khối đất;
khung và sườn phân phối độ cứng, tường chống v.v.
Sơ đồ tính toán tường mềm/cừ phụ thuộc vào kích thước tương đối của các
cạnh tường. Đối với các công trình chữ nhật, tường sẽ làm việc trong điều kiện
biến dạng phẳng, nếu chiều dài L của chúng vượt quá chiều cao H trên 3 lần. Lúc
đó tường được tính như sơ đồ dầm có chiều rộng 1m cắt theo cạnh ngắn của tường.
Đoạn đó được tính toán theo sơ đồ tường chắn chịu uốn trong mặt phẳng đứng.
Nếu tỷ lệ chiều dài tường với chiều cao nhỏ hơn 3, cần xét đến uốn cả trong mặt
phẳng ngang.
Xét đến các đặc điểm nêu trên, đối với các tường đứng công trình hình chữ

nhật, hình tròn hoặc đa giác trong mặt bằng người ta chia ra 4 sơ đồ tính toán cơ
bản cho tường như sau [7]:
1. Sơ đồ tường chắn công xôn mềm, độ ổn định của nó được đảm bảo nhờ
ngàm phần dưới của nó trong đất;
2. Sơ đồ tường chắn mềm nhiều nhịp, độ ổn định của nó được đảm bảo nhờ
ngàm phần dưới của nó trong đất và các chi tiết gối tựa ở phần trên (giằng chống,
neo);
3. Sơ đồ vòng tròn hoặc đa giác khép kín (trong mặt bằng), độ ổn định của
chúng được đảm bảo nhờ độ cứng không gian của công trình.
4. Sơ đồ vòng tròn hoặc đa giác khép kín (trong mặt bằng), độ ổn định của
chúng được đảm bảo nhờ độ cứng không gian của công trình và các chi tiết gối trụ
bổ sung.
Tường công trình được tính toán theo các sơ đồ khác nhau phụ thuộc vào giai
đoạn và phương pháp thi công, công nghệ thi công và vật liệu tường, trình tự thi
công công trình.
Ví dụ khi thi công công trình ngầm nhiều tầng có khung toàn phần bằng
phương pháp “tường trong đất” với biện pháp “từ trên xuống dưới”, tường được
tính toán có xét đến việc dỡ đất từng tầng từ phía trong công trình (Hình 5.15a).


Đầu tiên tường được tính toán theo sơ đồ I khi độ sâu hố đào cần thiết để xây dựng
trụ tầng trên (Hình 5.15c, e- vế trái). Sau đó tính toán tường theo sơ đồ 2 khi độ
sâu hố đào cần thiết để xây dựng trụ tầng thứ 2 (Hình 5.15 c, e- vế phải). Tường
được tính toán như tường chắn mỏng một neo. Tiếp theo thực hiện các công việc
tương tự cho đến khi hố đào đạt độ sâu thiết kế. Tường trong trường hợp này được
tính toán hoặc theo sơ đồ dầm liên tục tựa trên một số gối tựa chịu áp lực ngang
hoặc theo sơ đồ 4 có xét đến độ cứng không gian của công trình.
Tồn tại hàng loạt các phương pháp cả giải tích lẫn đồ thị để tính toán tường.
Sự khác nhau về nguyên tắc giữa các phương pháp, trước tiên nằm ở mức độ ảnh
hưởng biến dạng tường lên giá trị áp lực tiếp xúc của đất. Các lý thuyết chặt chẽ
tiến tới xét đến điều kiện thực tác động công trình với khối đất thường dẫn đến
nhiều khó khăn và phức tạp trong tính toán. Để giải các bài toán này cần phải sử
dụng các phương pháp số dựa trên các chương trình máy tính.
Dưới đây ta xem xét các phương pháp tính toán đơn giản, có tính chất cơ sở.
5.8.1. Tính toán tường mềm/cừ công xôn
Sơ đồ tính toán tường mềm công xôn được dùng để đánh giá cường độ và ổn
định tường cừ cho hố đào cũng như tường công trình ngầm thi công bằng phương
pháp “tường trong đất”, ở giai đoạn đào hố đến cao độ gối đỡ - tầng đầu tiên.
Trong thực tế thi công hố đào sâu để xây dựng công trình ngầm bằng phương
pháp lộ thiên, phụ thuộc vào độ sâu ngàm tường vào nền đất, theo điều kiện ổn


định, có thể xảy ra 2 trường hợp sau đây:
1. Trường hợp tường có độ ngàm tối thiểu vào nền đất (khi thi công công trình
ngầm một tầng). Trong trường hợp này, nhiệm vụ tính toán là xác định chiều sâu
ngàm tối thiểu và chiều dày tường đảm bảo cường độ và ổn định của chúng. Trong
đó giả thiết rằng sự cân bằng tĩnh học của tường xuất hiện do phản lực bị động của
đất tác dụng lên đoạn đặt sâu hơn đáy hố đào. Trong tính toán giả thiết rằng cường
độ lực kháng bị động của đất trên toàn bộ chiều sâu ngàm đạt tới giá trị xác định
theo lý thuyết cân bằng giới hạn, không phụ thuộc vào chuyển vị của tường.
2. Trường hợp tường có độ ngàm dư vào nền đất thường gặp khi xây dựng
tầng trên cùng của công trình ngầm nhiều tầng hoặc tường hạ vào đất thấp hơn đáy
hố đào để ngàm trong lớp bền nước. Nhiệm vụ tính toán là đánh giá cường độ của
tường.
Trong trường hợp này, trên các đoạn theo chiều sâu ngàm, phản lực bị động
của đất có thể thấp hơn rất nhiều so với giá trị giới hạn xác định theo lý thuyết cân
bầng giới hạn. Chúng được xác định từ điều kiện tác động tương hỗ của tường với
khối đất có xét đến chuyển vị thực của tường và tính chất biến dạng của đất.
- Tính toán tường mềm ( công xôn) có độ sâu ngầm tối thiểu


Phương pháp tính toán giải tích đơn giản để xác định độ sâu ngàm tối thiểu
cho tường công xôn là dựa trên giả thuyết rằng, biến dạng xoay trong đất xung
quanh điểm 0 nằm tại độ sâu f=0,8t ( f- độ sâu ngàm ; t- độ sâu tường nằm trong
đất) (hình 5.18). Trong đó, áp lực chủ động của đất tác dụng từ cạnh phía sau lên
tường cao hơn điểm 0, còn từ mặt trước thấp hơn mức đáy và từ mặt sau thấp hơn
điểm 0- phản lực bị động. Khi xác định áp lực chủ động và bị động, ma sát của đất
trên bề mặt tường không tính đến.
Điều kiện cân bằng của tường là tổng mô men đối với điểm 0 bằng không. Từ
điều kiện đó xác định được chiều sâu ngàm cần thiết của tường thấp hơn đáy hố
đào.
a,

b,

c,

Hình 5.18. Các sơ đồ tính toán tường công xôn khi độ sâu ngàm tối thiểu.

Đối với đất đồng nhất, áp lực chủ động và bị động được tính theo công thức
(5.1) và (5.2) có kể đến áp lực chủ động đối với đất dính chỉ bắt đầu tác dụng từ
chiều sâu hC, xác định theo công thức (5.9).
Giá trị áp lực chủ động cực đại tại điểm 0 bằng:
(5.81)
σah MAX= [γ(h + f) +q]λah - Ctgϕ.(1-λah)
Phản lực bị động tại độ sâu đáy hố đào bằng:
(5.82)
σph1= C.tgϕ.(λph -1)
còn tại điểm 0:
(5.83)
σph2= C.tgϕ.(λah -1) + γf λph
γ, ϕ, C- các thông số của đất để tính toán theo nhóm trạng thái giới hạn thứ nhất (γI,
ϕI, CI).
Tiếp theo là xác định tổng hợp lực của áp lực chủ động
(5.84)
EI =0 5σah MAX(h + f - hC)
Và cánh tay đòn tác dụng của nó đối với điểm 0
1
3

r1 = ( h + f − h C )

(5.85)


Biểu đồ áp lực bị động được chia ra thành phần hình chữ nhật và hình tam
giác. Tổng hợp lực cân bằng phần hình chữ nhật E 2 =σph1.f, còn cánh tay đòn tác
động của nó r2 =0,5.f. Tổng hợp lực cân bằng phần hình tam giác E 3 =0,5(σph2σph1).f, còn cánh tay đòn tác động của nó r3= 1/3f.
Điều kiện cân bằng được viết trong dạng sau:
γc

E1r1 = γ ( E 2 r2 + E 3 r3 )
(5.86)
n
trong đó: γ C - hệ số điều kiện làm việc lấy theo tiêu chuẩn tải trọng và tác
động TCVN 2737- 1995 hoặc có thể lấy tương ứng với XNIP 2.02.01-83: đối với
cát, ngoài cát bụi, γ C =1, đối với loại đất khác γ C =0,9; γ n - hệ số tin cậy theo chức
năng công trình lấy bằng 1,2; 1,15; 1,1 tương ứng với công trình loại I, II, III.
Thay các giá trị lực, cánh tay đòn và ứng suất nêu trên nhận được phương
trình sau:
1
1


γ n ( h + f − h c ) 2 { [ γ ( h + f ) + q ] λ ah − C.tgϕ ( 1 − λ ah ) } − γ c  0,5f 2 C.tgϕ ( λ ph − 1) − γ .f 3 λ ph  = 0
6
6(5.87)

Giải phương trình này đối với f xác định được độ sâu ngàm cần thiết. Phương
pháp đơn giản nhất giải phương trình là phương pháp lựa chọn f. Để đảm bảo an
toàn giá trị f sau khi xác định được cần tăng lên 1,2 lần, nghĩa là giá trị t sẽ bằng
1,2f (hình 5.18).
Giá trị mô men lớn nhất ở tại độ sâu l 0 được xác định từ điều kiện bằng 0 của
lực cắt tại điểm có mô men cực đại:
γ h { [ γ ( h + l 0 ) + q ] λ ah − C.c.tgϕ ( 1 − λ ah ) }( h + l 0 − h c ) − ( γ c / 2)l 0 [ γ .l.λ ph + 2C.c.tgϕ ( λ ph − 1) ] = 0
(5.88)
Tìm được giá trị l 0 từ phương trình đó, giá trị mô men cực đại tác dụng
lên 1m chiều dài tường xác định theo biểu thức sau:
Mmax=

2
2 1
(5.89)
( γ / 6).{ [ γ ( h + l ) + q] λ − C.c.tgϕ ( 1 − λ ) }( h + l − h ) − ( γ / 2)l − γ .l .λ + C.c.tgϕ .( λ − 1) = 0
h

0

ah

ah

0

c

c

0

 3


0

ph

ph
Theo giá trị Mmax tiến hành tính toán tiết diện tường theo cường độ.
Trong trường hợp tường ngàm trong đất sét không thoát nước khi ϕU=0 (công
thức 5.1a và 5.2a) điều kiện ổn định không thể thực hiện trừ khi h < 4C U/γ và hệ số
an toàn nên lấy ≥1,5. Không được dùng tường ngàm tối thiểu khi CU/h <7.
Ví dụ 5.4. Tính toán tường công xôn
Tính toán ổn định của tường cừ trên hình 5.19, sử dụng điều kiện ngàm tối thiểu với độ sâu
đặt móng 1,5m. Các chỉ tiêu cơ lý cho trên hình 5.19a.


Hình 5.19. Tính toán tường công xôn cho ví dụ 5.4
Phía bên phải tường cừ:
σh, 0= 10(0,49)-2.20.( 0,49 ) =-23,1kPa
σh, 1m= (10+16.1)(-2.20 0,49 )=-15,26kPa
σh, 2,5m= [10+16+(17-9,8).1,5].0,49-2.20. 0,49 = -9,97kPa
σh, 2,5m=36,8.1- 2.20. 1 =-3,2kPa
σh, 4,0m= [36,8+(16,5-9,8).1,5].1 - 2.20. 1 =+6,85kPa
σh,w, 4,0,m= 9,8.3=29,4kPa
Phía bên trái tường cừ:
σP, 0= 2.20.( 1 ) = 40kPa
σP, 1,5m= (16,5-9,8)(1,5).1+ 2.20. 1 =50,05kPa
σa, 0m= - 2.20. 1 = - 40kPa
σa, 1,5,m= (16,5-9,8).1,5 .1 - 2.20. 1 =29,95kPa


Theo Hình 5.4-VD ta xác định được:
Áp lực ngang tại E:
σE =(50,05+14,7)-(6,85+29,4)=28,5kPa
Áp lực ngang tại C:
σC=(86,85+29,4)-14,7=101,55kPa
P1=0,5.14,7.1.5=11,02kN/m
P2= 14,7.1,5=22,05kN/m
P3=0,5.(28,5+14,7).1.5=32,4kN/m
P3=0,5.(28,5+101,55).D1=65,02D1
∑ FX = 0
Vì vậy: 11,02+22,05-32,4+65,02D1=0
D1- âm (điểm xoay của tường không tồn tại), tường sẽ chuyển động về phía trước, không
ổn định.

- Tính toán tường mềm ( công xôn) có độ sâu ngàm dư.
Phương pháp tính toán giải tích đơn giản để xác định độ sâu ngàm dư là dựa
vào hệ số nền.
Trong phương pháp đó, để tính toán phần tường ngàm trong đất, ảnh hưởng
công xôn được thay bằng mô men M và lực F đặt tại mức đáy hố đào (hình 5.20).
Tính chất biến dạng của đất trong vùng ngàm được đánh giá bằng hệ số nền (bảng
5.6 Trên cơ sở lời giải phương trình vi phân trục đường uốn khúc của tường thành
lập đồ thị (hình 5.21), cho phép nhận được sự phân bố áp lực dọc phần ngàm
tường.
Áp lực đất được xác định tách biệt khỏi mô men và lực F theo công thức:
(5.90)
σm= n.M
(5.91)
σq = mF
n và m- hệ số xác định theo đồ thị nêu trên Hình 5.18, phụ thuộc vào độ sâu ngàm t
và hệ số độ cứng k.
Áp lực toàn phần lên tường σh được xác định bằng tổng σm và σq. Hệ số độ
cứng k tìm được từ biểu thức:
k=5

ksb
tE m I

(5.92)

b- chiều dài đoạn tường tính toán, lấy bằng 1M;
Em – mô đun đàn hồi của tường;
I- mô men quán tính tiết diện ngang của tường;
kS - hệ số nền đối với đất đồng nhất lấy theo bảng 5.6 và trong khối đất xác định
trong giới hạn độ sâu t của một số lớp đất theo công thức
kS = ∑ k Si h i / t
(5.93)
Bảng 5.6 Giá trị hệ số nền kS


Tên đất

KS(kN/m3)

Sét và sét pha dẻo chảy, chảy
Sét pha, cát pha và sét dẻo mềm, cát bụi và xốp
Sét pha, cát pha và sét dẻo cứng, cát hạt nhỏ và hạt trung
Sét pha, cát pha và sét cứng, cát hạt to
Cát sỏi sạn, đất hạt lớn
a,

1000
2000
4000
6000
10000

b,

Hình 5.20. Các sơ đồ tính toán tường công xôn khi độ sâu ngàm “dư”

Đồ thị trên hình 5.21 được lập dựa vào chỉ số độ cứng ξ bằng:
(5.94)
ξ = k.t
Các đồ thị chỉ quy đổi cho 2 giá trị chỉ số độ cứng (ξ=3 và ξ= 5), chúng được
sử dụng như sau. Khi ξ ≤ 3 (tường cứng) đưa vào tính toán giá trị σq và σm tương
ứng với ξ=3. Khi ξ>3 đưa vào tính toán giá trị σq và σm, tương ứng giá trị ξ=5
(tường mềm).
Sau khi tìm được giá trị áp lực ngang σh cần kiểm tra cường độ cục bộ của đất
ở tường,
xuất phát từ yêu cầu sao cho dọc toàn bộ chiều sâu ngàm t thoả mãn điều kiện:
σ h < σph
σph- áp lực bị động của đất, xác định theo công thức (5.2)
σ h= σ q+σ m
Các giá trị σh nhận được cho phép xây dựng biểu đồ mô men và lực cắt để
kiểm tra tường theo cường độ.


Hình 5.21. Đồ thị quan hệ hệ số n và m với R và t khi ξ =3 và 5 (theo A.N.Dranopxki) {7}

Tường công xôn có độ mềm lớn. Chuyển vị ngang đỉnh trên của chúng được
trình bày trong dạng tổng 3 số hạng (hình 5.22):
∆ = ∆1 +∆2 +∆3 ,
(5.95)
∆1 - độ võng tường trên đoạn chiều dài tự do;
∆2- chuyển vị mặt cắt tường ở đáy hố đào;
∆3 – chuyển vị tạo nên do xoay tiết diện đó.
Độ võng ∆1 khi biểu đồ tải trọng hình
thang trên đoạn h từ biểu đồ tung độ phía trên
σah1 và dưới σah2 bằng
∆1=

h4
(11σ ah1 + 4σ ah 2 )
120EI

(5.96)

Khi có loại tải trọng khác ∆1 được tính theo
các công thức, bảng trong sức bền vật liệu.
Theo H.K. Xnhitko, độ võng đỉnh tường công
xôn khi xem xét phần chôn sâu như dầm
cứng sẽ bằng:
Hình 5.22. Các sơ đồ tính toán
biến dạng tường công xôn


12

∆ = ∆ 1+ k t 2 [ M(2 + 3h / t ) + Q(3t / 2 + 2h)]
S

(5.97)

M và Q- mô men uốn và lực cắt trong tiết
diện tường tại mức đáy hố đào;
kS- giá trị hệ số nền tại mức đầu dưới tường.
Độ lún cực đại của mặt đất cạnh tường lấy
bằng ∆.
Ví dụ 5.5. Tính toán kiểm tra cường độ của đất cho tường cừ thép (không có neo) với điều kiện:
Cừ thép sử dụng để chắn giữ thành hố móng sâu 3,2m. Cát thô đắp sau tường có đặc tính
tính toán như sau: γI=19kN/m3; ϕI=340 ; CI=0. Tải trọng ở mép móng q=10kN/m2 (hình 5.23)

Hình 5.23. Tính toán kiểm tra cường độ đất nền cho tường cừ
( cho ví dụ 5.5)
Mô men tác dụng tại đáy hố đào là 83kNm. Độ cứng của tường cừ k=0,9; độ chôn sâu
t=3,0m; Lực cắt F tại đáy hố đào F=40kN/m2.
Giải:
Xác định giá trị m và n theo biểu đồ Hình 5.18 với t=3 và k=0,9 và ξ = k.t =3.0,9=2,7<3
ta có: n=0,36 và m=1,0
Xác định áp lực ngang σh tại chân tường cừ:
σ h=σ q+σ m =nF+mM= 0,36.40 +1.83= 974kN/m2
áp lực bị động của đất σph xác định theo công thức 5.2:
σbh =(γz +q).λbh – C.ctgϕ (1-λbh)
Áp lực bị động λbh=tg2(450+ϕ/2)= tg2(450+340/2)=3,534
σbh =(19.32 +10).3,534 – 0=2177kN/m2
Như vậy:
974kN/m2 = σ h < σph =2177kN/m2- đạt yêu cầu.

5.8.2. Tính toán tường có một thanh chống/ neo


Khi tính toán tường cừ và “tường trong đất “ hạ vào khối đất không phá hoại
cần xét đến liên kết gối tựa đầu dưới của chúng trong đất. Có thể xảy ra 3 trường
hợp liên kết gối tựa sau đây:
Tựa tự do;
Ngàm hoàn toàn trong đất;
Ngàm từng phần.
Khi tựa tự do, nghĩa là giả thiết tường xoay tự do ở phía chân tường vì thế
không có sức kháng bị động ở phía sau tường và đất dưới hố đào chỉ gây nên sức
kháng trồi từ mặt trước tường. Trong tường xuất hiện mô men uốn lớn nhất, còn độ
sâu hạ tường trong đất nhỏ nhất (hình 5.24a). Sơ đồ làm việc này thường thích hợp
khi xây dựng tường trong đất sét, cát bụi và cát xốp do mức độ cố định chân tường
không chắc chắn.
- Khi ngàm hoàn toàn, nghĩa là giả thiết ngàm chống lại sự xoay của tường,
trong trường hợp này sức kháng bị động xuất hiện ở cả 2 phía của tường. Như vậy
cần tính toán độ sâu hạ tường sao cho trong đó xuất hiện mô men nhịp nhỏ nhất,
còn phản lực của đất tác dụng lên mặt sau tường lớn nhất. Biểu đồ mô men trong
tường có hai dấu vì trục đàn hồi tường có điểm uốn (Hình 5.24c). Sơ đồ làm việc
này chỉ xảy ra trong đất cát và sỏi cuội chặt do sức kháng bị động khá lớn đủ để tạo
nên ngàm.
- Ngàm từng phần là trạng thái trung gian giữa tựa tự do và ngàm hoàn toàn.
Tương ứng với sơ đồ này mô men uốn và độ sâu ngàm có giá trị trung gian giữa 2
sơ đồ trên (hình 5.24.b).
Tính toán tường gia cường neo 1 tầng thường tiến hành theo 2 sơ đồ:
+ Sơ đồ tựa tự do E.K Iakobi;
+ Sơ đồ đường đàn hồi Blima-Lomeiera.
Lựa chọn sơ đồ tính toán cho các trường hợp trên cần dựa vào độ cứng phân
bố theo chiều dài của tường n, được xác định từ quan hệ :
n=

d av
t

(5.98)

t - độ sâu hạ tường xác định theo sơ đồ Blima-Lomeiera, m;
dav - chiều cao quy đổi của tiết diện tường, m, bằng:
dav = 3

12 I
D+j

(5.99)

I và D - mô men quán tính, m4 và đường kính cọc (chiều rộng tường, cừ), m;
j - khe hở giữa các cọc hoặc các cừ lân cận.
Khi n ≥ 0,06 tường được coi như có độ cứng hữu hạn và được tính toán theo
sơ đồ E.K Iakobi. Khi n < 0,06 tường được tính như tường mềm theo sơ đồ BlimaLomeiera.


Hình 5.24. Các sơ đồ làm việc tường mỏng neo khi độ sâu hạ khác nhau:
a – khi tựa tự do, b- khi ngàm từng phần, c- khi ngàm toàn phần.

Theo sơ đồ E.K Iakobi, tường được xem như dầm tựa tự do tại vị trí gia cường
neo và tại vị trí đặt tổng hợp lực của áp lực đất bị động E P. Trong đó tất cả phần
ngập vào nền của tường chuyển vị về hướng hố đào. Giá trị t min được xác định từ
điều kiện cân bằng mô men từ áp lực chủ động và bị động đối với điểm gia cường
neo. Biểu đồ mô men trong tường đơn dấu (hình 5.24a). Tính toán để xác định độ
chôn sâu của tường tmin và lực kéo tại điểm neo (phản lực gối tựa), cũng như giá trị
mô men uốn trong tường có thể sử dụng phương pháp cân bằng lực.
Theo sơ đồ Blima-Lomeiera, phần tường chôn sâu vào nền có điểm uốn tại
điểm 0 và gần đáy hố đào chuyển dịch theo hướng hố đào, còn thấp hơn điểm 0 về hướng ngược lại. Phản lực bị động xuất hiện cả từ mặt đứng lẫn mặt sau tường.
Điều đó tạo nên hai biểu đồ đơn dấu của mô men uốn (hình 5.24c).
Để xác định độ chôn sâu của tường t MIN và lực kéo tại điểm neo (phản lực gối
tựa), cũng như giá trị mô men uốn trong tường theo sơ đồ này, ta giả thiết rằng
cường độ sức kháng bị động của đất tăng tuyến tính cùng với chiều sâu theo luật
(5.2) và sức kháng phản lực ngược của đất từ mặt sau tường thấp hơn điểm xoay 0
của nó tác dụng trong dạng lực tập trung E P' đặt tại điểm xoay. Tường có một thanh
chống/ neo trong trường hợp này được tính toán như dầm tĩnh định tựa trên hai gối
- tại điểm gia cường neo và tại điểm đặt lực tập trung E P' . Dầm chịu tải trọng từ áp
lực chủ động và bị động.
Sau đây giới thiệu một số phương pháp tính toán gần đúng cho các sơ đồ nêu
trên
1. Phương pháp cân bằng lực (theo sơ đồ E.K Iakobi):
Đỉnh tường có thanh chống hoặc neo nên được coi là liên kết khớp (điểm A)
(hình 5.24a). Chân tường được coi là gối tựa tại điểm B, tại đó áp lực chủ động
bằng áp lực bị động. Sau khi xác định được vị trí điểm B (điểm được coi là gối tựa
không có chuyển vị) có thể tính được nội lực trong tường.
Xác định vị trí điểm B, tức là tìm giá trị tmin.


Ecd1 =

1
1
2
2
γ ( h + t min ) λ cd ; Ecd2 = q ( h + t min ) λ cd ; Ep = γ ( t min ) λ bd
2
2

(5.100)

Vị trí đặt các lực E1 và Ep đặt ở trọng tâm tam giác (bằng 1/3 chiều cao kể từ
cạnh đáy). Vị trí đặt E2 ở trọng tâm hình chữ nhật. Lấy mô men đối với gối tựa A
và cho bằng 0 và rút gọn ta có phương trình:
(2γλcd-2γλbd)tmin3 +(6γλcdh+3qλcd -3γλbdh)tmin2+(6γλcdh2+6 qλcdh)tmin +
+2 λcdγh3+3qλcdh2 =0
Phương trình bậc 3 này có thể giải bằng phương pháp đúng dần.
Xác định lực tác dụng lên thanh chống (hoặc neo) TA:
Lấy mô men đối với điểm B và cho MB =0.
1
( h + t min ) E 1 + 1 ( h + t min )E 2 − 1 xE P
2
3
TA = 3
h + t min

(5.101)

Mô men có giá trị lớn nhất tại vị trí có lực cắt bằng không. Do đó ta xác định
y2
γλ cd + qλ cd y − TA = 0
khoảng cách y, tại đó lực cắt = 0: 2
từ đó xác định được:

y=

− qλ cd ±

( qλ cd ) 2 + 2γλ cd TA

(5.102)

γλ cd

λ cd y 2 γ.λ cd y 3

MMAX= TA y − q
2
6

(5.103)

Ví dụ 5.6. Tính toán cừ.
Tường cừ có độ cứng hữu hạn (hình 5.24a), chắn vách hố đào h=6m. Vị trí neo đặt cốt mặt đất.
Độ sâu cắm cừ tmin= 2,0m. Các chỉ tiêu cơ lý của đất nền như sau: ϕ=360; γ=19kN/m3; góc ma sát
giữa đất và tường δ= (1/3)ϕ. Tải trọng cạnh hố đào q=10kN/m2.
Yêu cầu tính lực chống tại điểm A và giá trị MMAX trong cừ.
Giải:
Ta tính áp lực chủ động: Ta tính áp lực chủ động và bị động
λcd= tg2(450-ϕ/2)=tg2(450-36/2)=0,26
2

2


 

cos 36
cos ϕ
 =
 = 6,1
λbđ= 
 cos δ − sin(ϕ + δ) sin ϕ   cos12 − sin 48 sin 36 


1
1
2
2
2
Ecđ1= γ ( h + t min ) λ cd = 19( 6 + 2 ) 0,26 = 158,1kN / m
2
2
Ecđ2 = q ( h + t min ) λ cd = 10( 6 + 2 ).0,26 = 21kN / m 2
1
1
2
2
2
Ep = γ ( t min ) λ bd = Ep = 19( 2 ) 6,1 = 231,8kN / m
2
2
Xác định lực tác dụng lên thanh chống tại A:


1
( h + t min ) E 1 + 1 ( h + t min )E 2 − 1 xE P
TA= 3
2
3
h + t min
1
1
1
(
6 + 2 ).158,1 + (6 + 2).21 − x 231,8
421,6 + 84 − 77,3
=3
2
3
=
= 53,5kN / m
6+2
8
Xác định vị trí có lực cắt =0 (vị trí có MMAX):
y=

( qλ cd ) 2 + 2γλ cd TA

− qλ cd ±

γλ cd

=

− 10.0,26 ±

(10.0,26) 2 + 2.19.0,26.53,5
19.0,26

y=

− 2,6 ± 6,76 + 528,6
= 4,15m
4,94
Xác định giá trị MMAX: MMAX= TA y − q
53,5.4,15 − 10

λ cd y 2 γ.λ cd y 3
=

2
6

0,26.4,15 2 19..0,26.4,15 3
=140,8kNm/m

2
6

2. Phương pháp dầm thay thế (theo sơ đồ Blima-Lomeiera h. 5.24c ):
Theo phương pháp này, vị trí neo (chống) được coi là khớp. Chân tường cắm
vào lớp đất cứng được coi là ngàm cố định. Sơ đồ phân bố áp lực lên cọc được
thay bằng sơ đồ dầm tính toán, trong đó vị trí C trên sơ đồ cọc có giá trị áp lực đất
bằng 0 gần với vị trí thay đổi dấu của mô men nên vị trí này được coi là gối tựa của
dầm thay thế.
Như trên hình 5.25, tại điểm C áp lực đất bằng 0, y là khoảng cách từ điểm C
đến đáy hố đào. Áp lực phía trước và phía sau tường bằng nhau.
- Xác định giá trị y: γλbdy = γλcd(H+y)=γHλcd +γyλcd hay
Hλ cd

y= (λ − λ )
bd
cd
khi có áp lực đất trên mặt đất:

(5.104)

( q + γH)λ cd

y= (λ − λ ) γ
(5.105)
bd
cd
- Xác định giá trị x: Theo nguyên lý của dầm đẳng trị, T a là phản lực của gối
tựa A và P0 là phản lực của gối tựa tại C. Mô men của P0 đối với điểm D sẽ bằng
mô men của áp lực đất bị động (hình tam giác) đối với điểm D. Xác định giá trị T A
bằng cách cho mô men ∑ M C = 0 .
P0 x =

1
1
1
γ (λ bd − λ cd ).x.x .x = γ (λ bd − λ cd ).x 3
2
3
6

(5.106)


L

Hình 5.25. Sơ đồ tính toán theo mô hình dầm thay thế

X=

6P0

(5.107)

γ (λ bd − λ cd )

Độ sâu của chân tường ít nhất là l0= y+x.
Trong trường hợp tường có nhiều tầng chống /neo thì điểm c có thể sơ bộ xác
định theo bảng 5.7, sau đó kiểm tra bằng tính toán.
Bảng 5.7
ϕ =20
ϕ=250
ϕ=300

0

Đất cát
y= 0,25H
y= 0,16H
y= 0,08H
20

Đất dính
N<2
y=0,4H
y=0,3H
2 ≤ N <10
y=0,2H
10 ≤ N <

y= 0,035H
y=0,1H
ϕ=35
N ≥ 20
Ghi chú: H- độ sâu đáy hố đào; ϕ- góc ma sát trong của đất; N- trị số xuyên tiêu
chuẩn.
0

- Tính Mmax : Theo sơ đồ dầm đơn giản, tại điểm có lực cắt bằng 0 sẽ có giá trị
mô men cực đại.
Ví dụ 5.7 Tính toán tường cừ có một chống/neo
Hố đào có chiều sâu 12m, đặt một tầng chống neo tại độ sâu 4m. Các chỉ tiêu như trong ví
dụ trên. Sơ đồ tính xem hình 5.26.. Yêu cầu tính độ sâu cắm vào đất của cừ và lực chống tại
điểm A.


Hình 5.26. Sơ đồ tính toán cho ví dụ 5.7
Hệ số áp lực chủ động và bị động (như ví dụ trên)
λcd= tg2(450-ϕ/2)=tg2(450+36/2)=0,26
2

2


 

cos 36
cos ϕ
 =
 = 6,1
λbđ= 
 cos δ − sin(ϕ + δ ) sin ϕ   cos12 − sin 48 sin 36 


( q + γH)λ cd (10 + 19.12)0,26
= 0,56m
Xác định giá trị y: y=
=
(λ bd − λ cd ) γ
(6,1 − 0,26)19
Tìm giá trị Ta (lấy tổng mô men đối với điểm C và cho bằng 0):
12,56 12,56
.
=> TA = 190,0kN / m
(8+0,56)TA= (10 + 19.12.)0,26
2
3
6 P0
6.198,6
= 3,27 m
Xác định X=
=
γ (λ bd − λ cd )
19(6,1 − 0,26)
12,56
trong đó: P0= (10 + 19.12.)0,26
- TA= 388,6 -190,0= 198,6kN/m
2
Như vậy độ sâu chôn cừ sẽ là: l 0 = x+y=3,27+0,56 =3,83m. Nếu tính đến hệ số an toàn
k=1,2 thì độ sâu toán bộ l=3,83.1,2=4,6m.

3. Tính toán bằng phương pháp đồ thị đường đàn hồi ( theo sơ đồ E.K Iakobi
và Blima-Lomeiera): Phương pháp này được thực hiện theo trình tự sau.
Trên hình vẽ (hình 5.27) thể hiện sơ đồ từng lớp địa chất và vị trí điểm gia
cường neo. Sau đó xây dựng biểu đồ áp lực chủ động và bị động của đất. Tung độ
biểu đồ được xác định theo công thức (5.1) và (5.2). Giá trị áp lực bị động chính
xác hơn được xác định theo lý thuyết B.B. Xokolôpxki lấy δ = ϕ, nhưng không lớn
hơn 300.
Biểu đồ áp lực đất lên tường khi tính toán được xây dựng trên cơ sở chiều sâu
hạ dự kiến, định hướng lấy bằng 0,5h đối với cát và 0,75 đối với đất sét.


Tiếp theo, tung độ biểu đồ σah và σph triệt tiêu lẫn nhau, còn biểu đồ kết quả
được chia thành các hình thang đơn vị chiều cao 0,5-1,0m. Sau đó trừ các lực cân
bằng, các diện tích tỷ lệ của các hình thang đơn vị và đặt chúng tại tâm trọng lực
của các hình thang (hình 5.27c.).
Theo các lực đó xây dựng đa giác lực (hình 5.27d) và đa giác dây (hình
5.27e). Đường khép kín của đa giác dây A ' C khi tính toán theo sơ đồ BlimaLomeiera được kẻ qua điểm A’ cắt tia 0 với đường ngang đi qua mức neo gia
cường tới tường sao cho thoả mãn điều kiện
(5.108)
y1 =(1÷1,1)y2
'
Điểm C cắt đường khép kín A C với đa giác dây xác định độ sâu tính toán
hạ t0, tương ứng với ngàm tường trong đất. Giá trị tung độ biểu đồ mô men trong
tường xác định theo công thức
(5.109)
M= ηy
trong đó: η- khoảng cách toạ độ cực trong tỷ lệ lực, N; y- tung độ đa giác dây
ttrong tỷ lệ tuyến tính của hình vẽ, m.
Theo đa giác lực (hình 5.27l, m) thể hiện giá trị E 'P và lực trong neo Qah. Giá trị
Qah bằng giá trị đoạn nền đa giác lực nằm giữa tia cuối cùng của nó và tia kẻ song
song với đường khép kín A’C, có xét đến tỷ lệ lực tương ứng. Khi nghiêng dây neo
với đường nằm ngang 1 góc α, lực neo trong đó bằng Qah/cosα.
Lực của phản lực ngược lại E 'P xác định bằng đoạn nền đa giác lực nằm giữa
tia cuối của nó (số 13) và tia kẻ song song với đường khép kín A ’C đặt ở mức
điểm C. Sự trùng khớp điểm dưới cắt đường khép kín với đường dây cong và giới
hạn dưới của biểu đồ tải trọng đạt được bằng cách tiếp cận liên tục. Nếu đường
khép kín cắt với đường dây cong cao hơn mức đặt lực E 'P , thì chiều sâu chấp nhận
hạ tường ban đầu cần được giảm xuống.
Theo giá trị E 'P xác định chiều dài đoạn tường thấp hơn điểm C, cần thiết để
điều chỉnh phản lực ngược E 'P
E 'P
∆t = 2q ( k ' λ − λ )
Ph
ah
q =

∑γ h
i

i

(5.110)

+ q - ứng suất thẳng đứng trong khối đất tại mức đạt lực E 'P ;

k’ – hệ số xét đến sự giảm cường độ phản lực ngược do tác dụng của lực ma sát
theo tường hướng lên phía trên (chúng được thể hiện bằng các mũi tên trên sơ đồ
trục đàn hồi trên Hình 5.22c).
Giá trị k’ xác định theo bảng 5.8
Bảng 5.8
ϕ, độ
40

15

20

25

30

35


K’

0,75

0,64

0,55

0,47

0,41

0,35
Độ sâu hạ tường toàn bộ bằng
(5.111)
t = t0 +∆t
Trong tính toán thực tế thường lấy t = (1,15 –1,2)t0
Khi tính toán theo sơ đồ Iakobi đường khép kín A ’D kẻ theo tiếp tuyến đến đa
giác dây (đường chấm chấm trên hình 5.27d). Trong đó, sao cho hệ lực tác dụng
lên tường nằm trong sự cân bằng, hướng tia 10 của đa giác lực và hướng đường
khép kín A’D cần phải trùng nhau. Lực Q ah theo sơ đồ Iakobi bằng giá trị đoạn đa
giác lực trên Hình 5.22m, nằm giữa tia 8 của nó và tia 10 song song với A ’D. Mô
men uốn trong tường theo sơ đồ đó có giá trị lớn nhất M max = ymaxη. Điểm D xác
định độ sâu tính toán tối thiểu hạ tường t min, tương ứng với tựa tự do đầu dưới của
tường lên đất . Trong trường hợp đó, tường nằm trong trạng thái giới hạn về ổn
định, để tăng mức độ an toàn chiều sâu hạ lấy bằng t = 1,2 t0.
Khi bố trí đường khép kín giữa các đường A ’C và A’D tường sẽ bị ngàm từng
phần trong đất. Đối với ngàm như vậy, biểu đồ tải trọng và mô men trình bày trên
Hình 5.22b.
Tính toán tường theo sơ đồ Blima-Lomeiera, “Tường trong đất “ có độ sâu
“dư” nên cần phải chỉnh lý trên cơ sở các số liệu thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm
cho thấy, biểu đồ thực tế của áp lực chủ động và bị động phụ thuộc vào tính biến
dạng của đất, tường, tính biến dạng của neo gia cường và có thể khác với các dự
kiến trong tính toán. Giá trị mô men uốn của nhịp và lực neo trong tường với các
trụ neo không chuyển vị cần được xác định theo công thức điều chỉnh sau đây:
MTT = Mmã.kd ,
(5.112)
QahTT = 1,4.Qah
(5.113)
Kd- hệ số xác định theo đồ thị (hình 5.28) phụ thuộc vào giá trị góc ma sát trong và
tỷ lệ chiều dày d của tường đối với chiều dài nhip l.
Hình 5.28 ứng với tường từ cừ BTCT, chiều dày dav đối với các loại tường
khác cần xác định theo công thức (5.99). Chiều dài nhịp l lấy định hướng như
khoảng cách A’B trên đa giác dây. Góc ma sát trong của đất trong giới hạn nhịp l
xác định theo công thức
n

ϕIi= ∑ ϕ Ii h i / l

(5.114)

i =1

ϕIi và hi – góc ma sát trong và chiều dày lớp đất thứ i.
a,

b,

c,

d,

e,


l,

m,

Hình 5.27. Các sơ đồ tính toán đồ thị tường neo theo Blumi-Lomeiera và Iakobi
a- sơ đồ tường, b- biểu đồ tải trọng, c- sơ đồ tải trọng quy đổi trong dạng lực tập trung theo
Blumi-Lomeiera, d- sơ đồ xây dựng đa giác dây, e- sơ đồ lực khi xoay tường xung quanh điểm
gia cường neo theo Iakobi, l- đa giác lực theo Blumi-Lomeiera, m- đa giác lực theo Iakobi.

Đối với kết cấu có tải trọng phân bố trên mặt đất
cần xét 2 trường hợp tính toán. Thứ nhất - khi tải
trọng liên tục trên bề mặt (hình 5.1) tạo nên mô
men công xôn cực đại ở mức gia cường neo và
giá trị lực neo lớn nhất, trường hợp thứ 2 - khi tải
trọng q bắt đầu trên khoảng cách a = hKtg(450ϕ/2) kể từ tường (hình 5.28), trong đó: hK - chiều
cao phần công xôn tường. Trong trường hợp đó
xuất hiện mô men uốn cực đại trong phần nhịp
tường.
Hình.5.28. Đồ thị xét ảnh hưởng độ
cứng tường lên gía trị mô men uốn tác
dụng trong chúng

5.8.3. Tính toán tường có nhiều thanh chống/ neo
Áp lực đất lên tường chắn phụ thuộc vào độ cứng của tường, thời gian và trình
tự lắp đặt thanh chống /neo. Có nhiều giả thiết về dạng biểu đồ áp lực đất và giá trị


của nó (bảng 5.9), biểu đồ áp lực đất cho tường chắn nhiều chống/ neo trình bày
trên hình .5.29.
Phương pháp đồ thị tính toán tường 2 neo theo sơ đồ Blima-Lomeiera do
A.Ph.Novinkop soạn thảo trình bày trong sổ tay Budrin A.Ia., Demin G.A[..].
Khi tồn tại 3 tầng neo (gối tựa) hoặc lớn hơn, tường công trình ngầm được
tính toán theo nhiều phương pháp: phương pháp dầm thay thế, phương pháp lực
chống không thay đổi hoặc thay đổi trong quá trình đào, phương pháp dầm liên tục,
phương pháp tính toán như tấm trên nền đàn hồi bằng cách sử dụng lý thuyết biến
dạng tổng thể hoặc cục bộ, tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn theo
chương trình trên máy tính điện tử.

Hình 5.29. Biểu đồ áp lực bên của đất lên tường chắn có nhiều gối đỡ/ neo theo
Terxaghi: a) cho đất rời; b) cho đất dính
Bảng 5.9 Áp lực đất tác dụng lên tường chắn có nhiều thanh chống/neo
Tác giả
K. Terxaghi
P.Pek
G.P.
Tschebotarioff
A. Spinker
K. Flaat

Cát
θ
0,2
0,1

β
0,2
0,2

q
0,75γλcdHcosϕ0
0,2γH

θ
0,3
0,3
0,6-0,75

Sét
β
0,15
0,15
0,4-0,25

0,2
0

0,2
0

0,8γλcdH
0,65γλcdH

0,25

0

q
γH-4τ
γH-4τ
(0,3-0,375)γH
γH-mc
(1,6
Ghi chú:
1. Theo G. P. Tschebotarioff và K. Flaat trị số giới hạn dưới của q đối với đất sét cho
tường chắn tạm thời, còn giới hạn trên cho tường vĩnh cửu
2. Các ký hiệu γ- dung trọng đất;λ cd- hệ số áp lực đất chủ động; H- độ sâu hố đào; ϕ0 - góc
ma sát giữa đất và tường; τ- lực kháng cắt của đất dính.

Trên hình 5.29 trình bày sơ đồ tính toán tường có nhiều thành chống/neo theo
phương pháp dầm liên tục. Các vị trí chống/ neo tốt nhất bố trí đều nhau. Tải trọng


chuyền lên ttường giữa 2 nhịp chống/ neo l theo Terxaghi có thể lấy phân bố đều
như sau:
Đối với cát: q=0,8γHλcđcosϕ0;
Đối với sét: q= γH-4c.
trong đó: γ- trọng lượng của đất; H- độ sâu hố đào; c- lực dính của đất sét; ϕ0góc ma sát giữa đất và tường.
Độ chôn sâu của tường vào đáy hố đào cần phải đủ để cân bằng với áp lực bị
động S=0,5qh. Chiều cao của nhịp trên h0 và nhịp dưới cùng (tới thanh chống dưới
cùng) hn có thể lấy sơ bộ bằng h0= 0,354h và hn=0,808h. Trong trường hợp đất tốt
vị trí ngàm quy ước có thể lấy khoảng (1/3- 1/2) h 2 sâu hơn so với đáy hố đào, lúc
này nhịp cuối hn là khoảng cách từ thanh chống/neo cuối tới ngàm quy ước.
Các giá trị mô men uốn tác dụng lên tường và phản lực gối tựa (lực tác dụng
lên thanh chống/ neo) xác định như dầm liên tục trong bài toán cơ học kết cấu.

Hình 5.30. Sơ đồ tính toán trụ cứng nhiều nhịp như dầm liên tục
Ví dụ 5.8. Tính toán tường, trụ nhiều gối đỡ bằng thanh chống/neo (Hình 5.30).
Tính tường chắn hố đào sâu bằng "tường trong đất" kết hợp trụ (cọc) làm hệ chịu lực cho công
trình chiều sâu H= 18m. Tường, trụ dùng BTCT mác 300. Nền đất đồng nhất theo chiều sâu
tường có các chỉ tiêu cơ lý sau: γ =18kN/m3, góc ma sát trong ϕ= 260. Số nhịp tầng theo chiều
sâu tường n=5. Các trụ cứng (cọc, cột) và dầm ngang đặt cách nhau L= 3,9m.
Giải:
Dùng biểu đồ áp lực đất theo Terxaghi:
λcd =tg2(450-ϕ/2) = tg2(450-26/2) =0,63
Tính áp lực đất: q= 0,75γλcdHcosϕ0.L=0,75.18.0,63.18.0,89.3,9=506 kPa
Tính bề dày của tường: Tính như dầm 1 nhịp có L= 3,9m, áp lực đất có giá trị q= 506kPa
Từ điều kiện R≥Mmax/W ta tìm được chiều dày tường:
3.506
3q
= 67cm chọn δ=70cm
δ =0,5.L.
==0,5.3,9.
1,3.10 4
R


Trong đó: R- cường độ chịu uốn của BTCT mác 300=1,3.10 5kPa; Mmax- mô men uốn lớn nhất
giữa 2 trụ cứng; W- mô men kháng uốn của "tường trong đất" W= b.δ2/6.
Tính trụ cứng chống đỡ tường:
Nhịp tính toán trụ tính theo sơ đồ dầm liên tục có công xôn:
h=H:(n+0,162) = 18 :5,162=3,874m
hn= 0,808. h=0,808.3,874= 3,130m
h0= 0,354h=0,354.3,874 =1,371m
Mô men uốn trong các nhịp và gối tựa:
Mmax= 0,0625qh2= 0,0625.506.3,8742 = 474,6kN.m
Chọn trụ tròn BTCT, đường kính d=90cm; chiều dày tường δ= 70cm; hệ số điều kiện làm việc
m=0,75:
Xác định mô men kháng uốn W của hệ tường- cọc và ứng suất lớn nhất σmax xuất hiện trong trụ
(cọc):
W= πδ(d+δ)2/4= 3,14. 70(90+70)2/4=1406720cm3
M max
474,6
=
= 0,00045.10 6 kPa = 0,045.10 4 < 1,3.104kPa
σmax=
mW 0,75.1406720.10 −6

Trong thực tế xây dựng, công trình ngầm nhiều tầng (các ga ra ô tô ngầm, các cửa
hàng bách hoá ngầm, các kho chứa ngầm, các nhà dịch vụ công cộng...) có tỷ lệ
kích thước chiều dài và chiều rộng không lớn, công trình có thể coi như hệ không
gian làm việc đồng thời với đất nền xung quanh. Tường công trình ngầm có kích
thước mỏng so với chiều sâu, được giữ ổn định bằng nhiều gối tựa (sàn, dầm các
tầng, neo). Thi công các loại tường này nói riêng và công trình ngầm nhiều tầng
nói chung thường sử dụng phương pháp "Tường trong đất" kết hợp phương pháp
thi công sàn "từ trên xuống", hoặc hố đào sâu kết hợp vì chống, neo. Tường loại
này, như trên đã nêu được giữ ổn định bằng hệ thanh chống (sàn, dầm) hoặc neogối tựa, lần lượt lắp đặt trong quá trình thi công. Do độ sâu "ngàm" quy ước của
tường trong đất trong quá trình thi công thay đổi, số lượng và vị trí gối tựa được bổ
sung, tải trọng lên tường tăng dần nên sơ đồ tính toán tường và nội lực xuất hiện
trong tường theo từng giai đoạn thi công cũng thay đổi.
Dưới đây giới thiệu 2 phương pháp đơn giản, thông dụng để tính toán tường
kể đến quá trình thi công: phương pháp của Nhật Bản trên cơ sở các giả thiết của
Sacchipana và phương pháp tính toán tường như dầm trên nền đàn hồi.
5.8.4. Tính toán tường liên tục theo các giai đoạn thi công
5.8.4.1. Phương pháp Sachipana (Nhật Bản):
Phương pháp này dựa trên kết quả đo đạc nội lực và biến dạng thực của tường
làm căn cứ, cụ thể:


1.
Sau khi đặt tầng chống/neo
dưới, lực dọc trục của tầng chống/neo trên
hầu như không đổi, hoặc thay đổi không
đáng kể;
2.
Chuyển dịch của thân tường
từ điểm chống/neo dưới trở lên, phần lớn 1) Chuyển dịch của thân tường sau lần đào
đã xảy ra trước khi lắp đặt tầng chống/neo 1,2,3) Chuyển dịch thân tường sau lần đào
2,3; a.b.c) Quá trình đào
dưới (hình 5.31);
Hình 5.31. Sơ đồ quan hệ của chống
3.
Gía trị mômen uốn trong thân
với
chuyển
dịch của thân tường trong quá
tường do các điểm chống/neo trên gây nên
trình đào đất
chỉ là phần dư lại từ trước khi lắp đặt tầng
chống/neo dưới;
Trên cơ sở các kết quả đo thức tế này,
Sachipana đưa ra phương pháp tính lực
dọc trục thanh chống/neo và mômen thân
tường trong quá trình đào đất với những
giả thiết cơ bản như sau (hình 5.32):
1.
Trong đất dính, thân tường
xem là đàn hồi dài vô hạn;
2.
Áp lực đất thân tường từ mặt
đào trở lên phân bố hình tam giác, từ mặt
1) Vùng dẻo 2) Vùng đàn hồi
đào trở xuống phân bố theo hình chữ nhật
Hình 5.32. Sơ đồ tính toán chính xác
(do đã triệt tiêu áp lực đất tĩnh ở bên phía
theo phương pháp Sachipana.
đất đào);
3.
Phản lực hướng ngang của
đất bên dưới mặt đào chia thành hai vùng:
vùng dẻo đạt tới áp lực đất bị động có
chiều cao l và vùng đàn hồi có quan hệ
đường thẳng với biến dạng của thân
tường;
4.
Điểm chống được coi là bất
động sau khi lắp thanh chống/neo;
5.
Sau khi lắp đặt tầng
chống/neo dưới thì trị số lực dọc trục của
tầng chống trên không đổi.
Theo chiều cao toàn bộ tường có thể chia thành ba vùng: vùng từ hàng chống
thứ k cho đến mặt đào, vùng dẻo và vùng đàn hồi từ mặt đào trở xuống, từ đó lập
được phương trình vi phân đàn hồi cho trục tường. Căn cứ vào điệu kiện biên và
điều kiện liên tục ta có thể tìm được công thức tính lực dọc trục N k của tầng chống
thứ k, cũng như công thức tính nội lực và chuyển vị của nó. Với những lập luận và


giả thiết trên, kết quả tính toán nhận được khá chính xác, nhưng do công thức có
chứa hàm bậc 5 nên tính toán khá phức tạp.
Để đơn giản tính toán, sau khi nghiên cứu Sachipana đã đưa ra phương pháp
gần đúng nhưng đơn giải hơn với các giả thiết cơ bản sau (hình 5.33):
1. Trong tầng đất sét, thân tường xem
là thể đàn hồi dài hữu hạn đầu dưới đáy tự
do;
2. Giống phương pháp giải chính xác;
3. Phản lực chống hướng ngang của
đất lấy bằng áp lực đất bị động, trong đó
(ξx+ ζ) là trị số áp lực bị động sau khi trừ
đi áp lực đất tĩnh
4. 5. Giống như phương pháp chính
xác.
6. Điểm mômen uốn thân tường bên
Hình 5.33.Sơ đồ tính toán gần đúng
dưới mặt đào M=0 xem là một khớp và bỏ theo phương pháp Sachipana
qua lực cắt trên thân tường từ khớp ấy trở
xuống.
Phương pháp giải gần đúng chỉ cần
dùng hai phương trình cân bằng tĩnh:
∑Y=0
∑MA=0
Do ∑Y=0, nên:
k −1
1
1
2
η
h
+
η
h
x

N i − ζx m − ξx 2m
NK=

ok
ok m
2
2
1

(5.115)

Do ∑MA=0 và từ công thức (5.115), sau khi đơn giản ta có:
1 3 1
ξ x m − ( η h ok − ζ − ξ kk ) x 2m − ( η h ok − ζ ) h kk x m −
3
2
k −1
k −1

1
1


−  ∑ N i h ik − h kk ∑ N i + η h ok2  h kk − h ok   = 0
2
2 

1
1

(5.116)

Các bước tính toán của phương pháp giải gần đúng này như sau:
1) ở giai đoạn đào thứ nhất, kí hiệu dưới chân của công thức (5.115) và công
thức (5.116) lấy k=1, còn N1 lấy bằng không, từ công thức (5.116) tìm ra x m sau đó
thay vào công thức (5.115) để tìm ra N1.
2) ở sau giai đoạn đào thứ hai, kí hiệu dưới chân của công thức (5.115) và
công thức (5.116) lấy k=2, còn N 1 chỉ có một N1là số đã biết, từ công thức (5.116)
tìm ra xm sau đó thay vào công thức (5.115) tìm ra N2.
3) ở sau giai đoạn đào thứ ba, k =3, có hai N i , tức N1, N2 là số đã biết, từ công
thức (5.116) tìm ra xm, sau đó thay vào công thức (5.115) tìm được N3


Tiếp tục như vậy, sau khi tìm được lực dọc trục của các tầng thanh chống, nội
lực thân tường cũng sẽ dễ dàng xác định.
Mô men thân tường trong phương pháp
giải gần đúng (trừ phần mômen âm ra), có
hình dạng tương tự như phương pháp giải
chính xác, trị số mômen lớn nhất lớn hơn
phương pháp giải chính xác khoảng trên
10%, tức là thiên về an toàn.
Hình 5.34 trình bày sơ đồ tính toán của
một phương pháp tương tự như phương pháp
Sachipana, nhưng áp lực nước, đất phía sau
tường thì khác, áp lực nước bên dưới mặt
đào giảmi tới không. Lực chống của đất ở Hình 5.34. Một sơ đồ tính khác của phương
bên bị động đạt tới áp lực đất bị động, để pháp giải gần đúng của Sachipana.
phân biệt với phương pháp Sachipana phần
áp lực đất tĩnh đượcgiảm đi, lấy (wx+v) thay
cho (ξx+ ζ ).
Ví dụ 5.9. Tính toán “Tường trong đất”
Công trình hầm đỗ xe ngầm và dịch vụ công cộng, kết cấu tường chắn dày 800, dài 35m,
(từ cốt -1,5m tới -36,5m). Đặt 7 tầng chống ngang, chính là sàn các tầng. Độ sâu đào hố móng là
-23m.
Số liệu cho trước:
Nền đất gồm nhiều lớp với các chỉ tiêu cơ lý sau đây:
Bảng 5.10 - Một số chỉ tiêu cơ lí cơ bản cho ví dụ 5.9
Tên chỉ tiêu
H
Dung trọng tự
nhiên
Lực dính đơn vị
Góc ma sát trong

K Đơn
vị

γw

kN/m3

cII
ϕ0II

kPa
Độ

Lớp
5
6

2

3

4

19.4

18.7

17.7

18.2

15
6030'

19
10.8
0
8 48' 5028'

30
22
0
13 11' 10045'

17.2

7

8

9

18.1

19.2

19.2

18
8025'

25
18

1.00
35

Để đơn giản trong tính toán, đồng thời đảm bảo thoả mãn giả thiết của phương pháp, các
tính chất cơ lý được quy đổi thành nền 1 lớp tương đương sau đây:
- chỉ tiêu cơ lí của đất: γ= 18,4 kN/m3, γđn=10 (kN/m2) ; ϕII= 13,250, cII= 16,7 kN/m2. Siêu
tải mặt đất q=18 kN/m2;
- mực nước ngầm cách mặt đất 8,5m;
- trọng lượng riêng đẩy nổi trung bình cho các lớp đất là 10 (kN/m2).


Bài toán đặt ra: Tìm lực trục thanh chống và mômen thân tường.
Giải ví dụ 5.9:
Tính áp lực chủ động và áp lực nước vào lưng tường (tính theo lí thuyết Rankin cho 1m thân
tường):
Tại độ sâu z = -1,5m:
ϕ
ϕ
pa = (q+γz)tg2(450- )- 2c tg(450- )
2
2
13,25
13,25
= (18+18,4.1,5)tg2(450) - 2.16,7 tg (450)
2
2
= 45,6.0,474- 22,98 = -1,365 (kN/m2) . Lấy bằng 0.
Tại độ sâu z = -4,5m:
ϕ
ϕ
pa = (q+γz)tg2(450- )-2c tg(450- )
2
2
13,25
13,25
= (18+18,4.4,5)tg2(450) - 2.16,7 tg (450)
2
2
= 100,8.0,474- 22,98 = 24,80 (kN/m2) .
Tại độ sâu z = -7,7m:
ϕ
ϕ
pa = (q+γz)tg2(450- )-2c tg(450- )
2
2
13,25
13,25
= (18+18,4.7,7)tg2(450) - 2.16,7 tg (450)
2
2
= 159,68.0,474 – 22,98 = 52,71 (kN/m2) .
52,71
= 6,85 ; β= 0
η= α=
7,7
Tính áp lực đất bị động trước tường:
ϕ
ϕ
Pb = γxmtg2(450- )+2c tg(450- ) =
2
2
13
,
25
13,25
= 18,4.xm.tg2(450+
) + 2.16,7 tg (450+
)=20,38.xm + 35,15
2
2
Vậy, w= 20,38; v=35,15 .
Lực dọc và mômen theo từng giai đoạn đào như sau:
(1) Giai đoạn đào thứ nhất:
+ Sâu 7,7m, một tầng chống. Số thanh chống k =1; h ok =7,7m; hkk=h1k =3,2m, Nk = N1,
dùng công thức (5.116) tìm xm:
1
1
1
1
1
1
7,7
(20,38 − 6,85)x 3m − ( 6,85.7,7 − 35,15 + 6,85.3,2 − 20,38.3,2)x 2m − (6,85.7,7 − 35,15)3,2.x m − [ 6,85.7,7 2 (3,2 −
)]
3
2
2
2
2
2
3

x 3m + 2,85x 2m − 5,3x m − 28,51 = 0 . Giải phương trình ta được xm= 2,77m.
+ Lực dọc trục sàn chống:
N1= 6,85.7,7.2,77+0,5.6,85.7,72-0,5.20,38.2,772-35,15.2,77+0,5.6,85.2,772= 199,90 kN
+ Mômen uốn thân tường:
4,5.24,8 1
. 4,5 = 83,7 kN.m
M1=
2
3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×