Tải bản đầy đủ

Mục lục

iii

Mục lục
Trang
Lời cảm ơn

i

Lời cam đoan

ii

Mục lục

iii

Danh mục hình ảnh, bản vẽ, đồ thị

v

Danh mục các bảng biểu


vii

Chơng I: Tổng quan về móng cọc và cọc siêu nhỏ

1
4

1.1. Tổng quan về móng cọc

4

Phần Mở đầu

1.1.1. Định nghĩa và phân loại

4

1.1.2. Dự báo sức chịu tải của cọc

10

1.1.3. Dự báo độ lún của móng cọc

10

1.2. Tổng quan về cọc siêu nhỏ

11

1.2.1. Khái niệm và lịch sử phát triển của cọc siêu nhỏ

11

1.2.2. Ưu, nhợc điểm của cọc siêu nhỏ

13

1.2.3. Phạm vi áp dụng của cọc siêu nhỏ


13

1.2.4.Phân loại cọc siêu nhỏ

13

1.2.5. Kỹ thuật xây dựng và vật liệu

18

Chơng ii: Phơng pháp tính toán cọc siêu nhỏ

30

2.1. Lý thuyết tính toán sức chịu tải của cọc siêu nhỏ

30

2.1.1. Sức chịu tải theo đất nền

30

2.1.2. Sức chịu tải theo vật liệu

30

2.1.3. Sức chịu tải theo phơng ngang

34

2.1.4. ổn định của cọc siêu nhỏ
2.2. Lý thuyết tính toán chuyển vị của cọc siêu nhỏ theo phơng pháp

35

hệ số nền
2.2.1. Lý thuyết thanh trên nền đàn hồi
2.2.2. Phơng pháp đơn giản tính toán chuyển vị của cọc đơn chịu tải

36
37


iv

trọng đứng và tải trọng ngang
2.2.3. Phơng pháp dùng phần mềm để tính toán

71
75

Chơng iii: áp dụng tính toán cọc siêu nhỏ

77

3.1. Đặc điểm kết cấu công trình

77

3.1.1. Tên công trình

77

3.1.2. Địa điểm xây dựng

77

3.1.3. Kết cấu công trình

77

3.2. Điều kiện địa chất công trình

77

3.3. Giải pháp cọc xi măng đất

78

3.4. Giải pháp cọc bê tông cốt thép đúc sẵn

79

3.5. Giải pháp cọc siêu nhỏ

85

3.5.1. Lựa chọn cọc

85

3.5.2. Sức chịu tải của cọc

85

3.5.3. Chuyển vị của cọc

88

Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo

96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×