Tải bản đầy đủ

Tuong trong dat quy trinh thi cong chi tiet

Sheet1
Công ngh? thi công c?c ba rét và t??ng trong ??t
Xin gi?i thi?u cùng các b?n bài vi?t trong tuy?n t?p công trình khoa h?c - ?HXD

I. Gi?i thi?u
T? ph??ng pháp thi công c?c khoan nh?i (c?c tròn) và c?c Barretle (c?c ch? nh?t) ??i v?i nhà cao t?ng nhi?u khi ph?i xây
II. Quy trình thi công
- Thi công t??ng d?n
- ?ào ??t - gi? vách h? ?ào b?ng dung d?ch bentonite
- Th?i r?a h? ?ào b?ng ph??ng pháp luân chuy?n bentonite
- ??t kh?i (CWS) và t?m ch?n n??c
- Gia công l?p ??t ?ng ?? bê tông và ?? bê tông theo ph??ng pháp rút ?ng.
2.1 Thi công t??ng d?n
Ngoài vi?c d?n g?u ?ào trong thi công t??ng ch?n

Trình t? thi công t??ng d?n:
- Xác ??nh v? trí c?a t??ng ch?n và t??ng d?n trên m?t b?ng
- ?ào m?t t??ng hào sâu 1-1
- Trên l?p bê tông lót này ??nh v? chính xác t??ng d?n l?p d?ng c?t thép và l?p d?ng ván khuôn cho t??ng d?n (ván khuô
- ?? bê tông t??ng d?n
2.2 Chu?n b? Bentonite - ?ào ??t

C?ng nh? thi công c?c khoan nh?i ch?t l??ng thi công t??ng trong ??t ch? y?u ph? thu?c vào khâu bentonite.
Bentonite là m?t lo?i ??t sét t? nhiên ???c nghi?n thành b?t và ?óng thành bao t??ng t? bao xi m?ng
Khi ?ào
Trong sét ?? dày c?a "v? bánh" r?t nh? nh?ng trong ??t không dính k?t
L?p màng này ng?n n??c ch?y vào h? ?ào và ng?n s? xáo tr?n ? b? m?t phân chia. ?? ?n ??nh chính c?a t??ng vách h?
Bentonite ???c chuy?n ??n công tr??ng theo d?ng r?i và ???c c?t gi? vào xi lô ho?c c?ng có th? theo d?ng bao gi?ng nh?
?ào ??t t??ng ch?n
T?ng quát:
?ào ??t dùng gàu ch? nh?t do c?u ?i?u khi?n b?ng cáp. Trong khi ?ào dung d?ch bentonite ???c gi? ? m?c ?? cách c?t ?
C?n c?u dùng ?? ?ào nên ??ng cách mép h? ?ào t?i thi?u là 4m. M?i s? di chuy?n c?a c?n c?u ph?i h?t s?c th?n tr?ng.
T??ng ch?n d??c thi công thành t?ng t?m panel riêng bi?t
Các panel kh?i ??u:
Chi?u dài thi?t k? các panel kh?i ??u v?i hai ván khuôn t?o kh?p (CWS) phù h?p v?i chi?u dài t?i thi?u c?a g?u ngo?m ho
Các panel ti?p:
Nh?ng panel ch? có m?t ván khuôn t?o kh?p CWS g?i là các panel ti?p.
Panel ?óng:
Là panel ???c thi công cu?i cùng khi ?ã hoàn thành các panel ??u và panel ti?p.
??i v?i panel ?óng không c?n l?p d?ng ván khuôn t?o kh?p CWS.
Khi ?ào ??t b?ng ??u ?ào g?u ngo?m vi?c ?ào s? r?t d? dàng ??i v?i các t?ng sét và cát. Tuy nhiên

- Dùng g?u khi kích c? các ch??ng ng?i
- Dùng luân phiên ??u choòng n?ng ?? phá và g?u ?? vét;
- Dùng khoan ?? làm rã ch??ng ng?i tr??c khi dùng g?u.
Ph??ng pháp ki?m tra ?? th?ng ??ng và ?? ?n ??nh c?a h? ?ào
- Khi ?ào ph??ng th?ng ??ng c?a h? ?ào ???c giám sát liên t?c theo ph??ng c?a dây cáp g?u ?ào
- Ng??i ta s? d?ng các xích báo hi?u Giám sát theo xích báo hi?u sai s? s? ???c phát hi?n theo t?ng nét ?ào;
- ?? ki?m tra giám sát hi?n t??ng lún và m?t ?n ??nh h? ?ào ng??i ta d?t c?t sang các công trình k? c?nh và liên t?c ki?m
Th?i r?a h? ?ào b?ng ph??ng pháp luân chuy?n dung d?ch Bentonite
Ngay khi dào xong ?áy h? ?ào d??c làm s?ch b?ng g?u n?o vét tr??c khi luân chuy?n d?ng d?ch bentonite. ?? tránh hi?n
2.4. H? th?ng kh?p n?i CWS
?ã có nhi?u nhà s?n xu?t phát tri?n các h? th?ng kh?p n?i gi?a các t?m panel t??ng riêng c?a mình. ? ?ây chúng tôi xin tr
2.4.1. Nguyên t?c c?a kh?p n?i CWS: Kh?p n?i CWS là m?t t?m ch?n s??n có th? rút
ra sau khi ?ào panel k? bên cho phép thi công các kh?p n?i kín n??c gi?a các panel t??ng m?t cách d? dàng.
Page 1


Sheet1

2.4.2. L?p d?ng và tháo d? kh?p n?i CWS: Tr??c khi luân chuy?n dung d?ch Bentonite
các t?m r?i ???c liên k?t v?i nhau b?ng bu lông trong quá trình h? xu?ng h? ?ào. Kh?p n?i ???c h? xu?ng quá c?t ?áy vài


2.4.3. Các thu?n l?i khi dùng kh?p n?i CWS:
Tháo d? t?m chán d? dàng không ph? thu?c vào công tác ?ó bê tông
Là d??ng d?n tuy?t v?i cho g?u ?ào khi ?ào panel bên c?nh;
Cho phép l?p t?m ch?n n??c cao su d? dàng;
- Làm ván khuôn t?o hình kh?i cho t?m panel b?o v? panel m?i ?? khi ?ào t?m bên
c?nh gi? d??c v? sinh cho kh?p n?i.
2.5. ??t thép ch?u l?c
L?ng thép ch?u l?c ???c ch? t?o tr??c trên công tr??ng. Sau khi l?p ??t kh?p CWS và
luân chuy?n Bentonite xong l?ng thép ???c h? xu?ng h? ?ào b?ng c?u bánh xích. L?ng ???c cài b?ng các c? b?o v? b?n
Các l?ng thép th??ng ???c gia công thành t?ng ?o?n dài 12m
v?i nhau b?ng bu lông ch? U ph?n u?n ch?ng ???c th?c hi?n khi h? xu?ng h? ?ào. Khi t?t c? các ?o?n l?ng thép ?ã ???c
2.6. ?? bê tông
L?p kh?p
Bê tông ?? ?? t??ng trong ??t th??ng dùng bê tông th??ng ph?m. C??ng ?? ??t t?i thi?u
là 250kg/cm2 ?? s?t nón c?t cho phép là 18 ± l
ho?c ?? tr?c ti?p vào ph?u nh?ng ph?i ?? bê tông liên t?c t? khi b?t ??u ??n khi k?t thúc.
Bê tông ???c ?? vào h? ?ào qua ?ng Tremie có ???ng kính kho?ng 250mm và ???c n?i t?ng ?o?n 3m
Thông th??ng m? bê tông ??u tiên trút xu?ng s? b? ??y lên trên cùng cho nên ??i v?i m? bê tông ??u tiên nên dùng ph? g
Trong quá trình ?? bê tông ph?i theo dõi và ghi chép ??y ?? t?ng m? bê tông

Page 2


Sheet1

1-1999 v? công ngh? thi công c?c ba-rét nh?i và t??ng trong ??t c?a TS. Võ Qu?c B?o - th?y d?y môn k? thu?t thi công c

tr??ng h?p này t??ng trong ??t có th? ???c thi?t k? và tính toán nh? m?t lo?i móng sâu. Ngoài ra t??ng trong ??t ho?c v?

t??ng d?n còn t?o m?t h? th?ng ??nh v? t?t v? tim và c?t cho t??ng ch?n và gi? ?n ??nh cho l?p b? m?t c?a h? ?ào c?n

??nh v? và d?n ra ngoài trên h? th?ng c?c nh?a và n?p ng?a;
5 tu? theo thi?t k?

d? ván khuôn m?t ngày sau ?ó. T??ng d?n ?ã hoàn thành s?n sàng ph?c v? công tác ?ào t??ng ch?n. N?u công tác ?ào

50kg m?t bao. Khi tr?n v?i n??c t?o thành ch?t huy?n phù THIXOTROPIC
h? khoan ???c ?? ??y dung d?ch bentonite
l?p v? này có th? l?n h?n 1-2m và ho?t ??ng nh? m?t màng m?ng không th?m n??c.

4m ?? th?ng ??ng c?a h? ?ào ???c ki?m tra b?ng m?t th??ng theo dây cáp c?u khi h? gàu vào h? ?ào.
gi?a chúng là kh?p n?i và th??ng là m?t gio?ng cao su ch?n n??c. Có 3 lo?i t?m panel ???c dùng là: panel kh?i ??u

khi g?p sét c?ng ho?c s?i thì ?ào s? khó kh?n h?n. Vi?c kh?c ph?c khi g?p các ch??ng ng?i trong lúc ?ào tu? thu?c vào
d? v?t nh?;

g?u ???c coi nh? m?t qu? d?i;

dung d?ch bentonite có ch?a các h?t ??t và cát l? l?ng ???c hút ra kh?i ?áy h? ?ào b?ng m?t máy b?m Turbine th? chìm

Page 3


Sheet1

các kh?p n?i CWS ???c l?p d?ng t?i ??u các panel ?ã ?ào xong. Các panel kh?i ??u có kh?p n?i ? c? hai ??u và các pan
m?t cách h?u hi?u.
gi?m b?t c?ng th?ng vào cu?i gi? ?? bê tông

l?p b?o v? c?t thép t?i thi?u.
các l?ng ???c liên k?t
l?ng thép ???c treo vào t??ng d?n b?ng các thành treo.
l?ng thép và ?? bê tông panel kh?i ??u
5cm. ?? bê lông có th? s? d?ng máy b?m
2m
kêu là bê tông này sau ??p b? nên không c?n ph? gia).
?? s?t

Page 4


Sheet1

trình t? thi công b?n s? r?t thu?n l?i trong vi?c l?p d? toán

n trong thành ph?.

r? m?t l?p bê tông lót dày kho?ng 5cm;
hào gi?a các t??ng d?n có th? ???c l?p ho?c ch?ng ?? t?m n?u c?n.

ch?t này b?n v?ng trong nhi?u tu?n.
cao trình dung d?ch bentonite luôn ???c gi? cho cao h?n cao trình m?c n??c ng?m ít nh?t t? 1-2m

panel ti?p và panel ?óng.

qua ???ng ?ng chuy?n v? máy l?c cát

Page 5


Sheet1

dê d?ng t? ch?c s?n xu?t;

1m
l?y m?u th?

Page 6


Sheet1

??m b?o ?? ??u vi?c trong b?n d? toán

?? có th? t?o ???c m?t áp l?c d? t?o xu h??ng cho dung d?ch bentonite ng?m vào ??t xung quanh. Tuy nhiên

dung d?ch bentonite m?i ???c b? sung thêm ??n kh? tho? mãn các yêu c?u k? thu?t nêu trong b?ng d??i ?ây:

Page 7


Sheet1

0.5m v?i nhau. K? thu?t ?? bê tông trong dung d?ch Bentonile theo ph??ng pháp rút ?ng: khi v?a bê tòng trong h? ?ào d
th?i gian

Page 8


Sheet1

áp d?ng ??nh m?c

các h?t sét huy?n phù trong dung d?ch bentonite t?o nên m?t màng m?ng theo d?ng "v? bánh" nên áp su?t dung d?ch b

Page 9


Sheet1

vào trong bê tông.
cao trình ?ng ??

Page 10


Sheet1

??n giá phù h?p... cho công tác thi công c?c ba-rét.

nh vách h? ?ào.

Page 11


Sheet1

cao trình bê tông

v.v... ?? báo cáo và l?p h? s? l?u.

Page 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×