Tải bản đầy đủ

Chương III - Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuôngKiểm tra bài cũ.
Bài 1: Hãy chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong các hình sau
đây? Giải thích rõ vì sao?
A
B
C
E
D
F
N
M P
A
B
C
M
N
P
F
D

E
3
2
6
4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
f)
b)
d)
c)
e)

C’
A
B
C
a)
D
F
E
3
2
b)
N
M P
c)
A’
B’
6
4
d)
E’
F’
D’
e)
M’
N’
P’
f)
∆ABC ∆P’M’N’(g – g)
∆A’B’C’ ∆DEF (c.g.c)
s
s
∆D’E’F’’ ∆NMP (g-g)
s
Cã c¸ch nµo nhËn
biÕt hai tam gi¸c
vu«ng ®ång d¹ng
kh«ng?
a)
f)
b)
d)
c)
e)

Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu:
a) Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của
tam giác vuông kia;
hoặc
b) Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai
cạnh góc vuông của tam giác vuông kia

Chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng trong hình vẽ sau?
(Bài 2)
D
E
F
D'
E'
F'
2,5
5
5
10
A'
B'
C'
B
A
C
2
5
4
10
?
a) b)
c) d)
221
a)
b)
c)
d)
+ Xét DEF và DEF có
( )

D = D = 90
0
(gt)
Suy ra DEF DEF (c.g.c)
DE
DE
DF
DF
=
1
2
=
2,5
5
5
10
=
s
21
AB
AB
AC
AC
=
=
4
=
BC
BC
=
2
221
21
=(
10
5
2 )
ABC
ABC(c.c.c)
s


NÕu c¹nh huyÒn vµ mét c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c vu«ng nµy
tØ lÖ víi c¹nh huyÒn vµ mét c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c vu«ng
kia th× hai tam gi¸c vu«ng ®ã ®ång d¹ng
§Þnh lÝ

A’
B’
C’
GT
B’C

BC
A’B
’AB
=
∆ABC, ∆A’B’C’, = = 90
0
A’ A
∆A’B’C’ ∆ABCKL
S
B
A
B
C

A’
B’
C’
B
A
B
C
AC
CA
AB
BA
BC
CB ''''''
==
2
2
2
2
''''
AB
BA
BC
CB
=
22
22
2
2
2
2
''''''''
ABBC
BACB
AB
BA
BC
CB


==
2
2
2
2
2
2
''''''
AC
CA
AB
BA
BC
CB
==
BC
2
-AB
2
= AC
2
B’C’
2
–A’B’
2
= A’C’
2
∆A’B’C’ ∆ ABC
s
B’C

BC
A’B

AB
=
GT
B’C

BC
A’B
’AB
=
∆ABC, ∆A’B’C’, = = 90
0
A’ A
∆A’B’C’ ∆ABCKL
S
s

B
A
C
B'
A'
C'
M
N
1) Dùng mét tam gi¸c ®ång d¹ng víi tam gi¸c ABC.
2) Chøng minh tam gi¸c ®ã b»ng tam gi¸c A’B’C’.

NÕu c¹nh huyÒn vµ mét c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c vu«ng nµy
tØ lÖ víi c¹nh huyÒn vµ mét c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c vu«ng
kia th× hai tam gi¸c vu«ng ®ã ®ång d¹ng
§Þnh lÝ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×