Tải bản đầy đủ

Tác gia Nam CaoNam Cao
(1917- 1951)
I.Cuéc ®êi:
1. TiÓu sö: (1917- 1951)
Quª qu¸n: lµng §¹i
Hoµng, tæng Cao §µ,
huyÖn nam sang, phñ Lý
Nh©n ( Hoµ HËu, Lý
Nh©n- Hµ Nam)

-
Gia đình: nông dân nghèo
-Học vấn: Nam Cao học hết bậc thành chung
- việc làm: Ban đầu làm kế toán ở một nhà may
tại Sài Gòn. Dạy trường tư ở Hà Nội. Mất việc về
quê viết văn và làm gia sư.

- Tham gia cách mạng:
+Năm 1943 tham gia nhóm văn hoá cứu quốc.

+ 1945 tham gia tổng khởi nghĩa ở quê và làm
chủ tịch uỷ ban hành chính xã.
+ 1946 tham gia đoàn quân Nam tiến vào đến
Nam trung bộ.
+ Làm công tác văn nghệ ở Việt Bắc, 1950 tham
gia chiến dịch biên giới.
+ tháng 11- 1951 vào công tác tại vùng địch hậu
Liên khu III ông bị địch bắt và sát hại.

- Đóng góp: Được nhà nước phong tặng giải thư
ởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I
-1996.
2. con người:
- ít nói, hiền lành, có vẻ lạnh lùng, đời
sống nội tâm mãnh liệt:
- luôn đấu tranh với chính mình để sống
cao đẹp hơn.
- Giàu ân nghĩa với người nghèo khổ.
- Luôn suy tư về bản thân, về cuộc
sống..đề ra những triết lý sâu sắc và
đầy tâm huyết

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×