Tải bản đầy đủ

10 WEBSITE MIỄN PHÍ GIÚP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

10 WEBSITE MI ỄN PHÍ GIÚP B Ạ
N HỌ
C TI Ế
NG ANH HI Ệ
U QU Ả
!!!
1. Elllo
ELLO chuyên v ềk ĩ n ăng nghe. B ạn có th ểnghe các bài nói t ừcác di ễn gi ảtrên kh ắp th ếgi ớ
i v ềđa
d ạng các ch ủđ
ề khác nhau nh ưth ểthao, du l ịch, gi ải trí,…Có c ảph ần ph ụđ
ề ởd ư
ớ i r ất thu ận ti ện
cho vi ệc h ọc ti ếng Anh.
2. Fun Easy English
Fun Easy English chuyên cung c ấp ki ến th ứ
c ti ếng Anh c ơb ản và bí quy ết d ạy ti ếng Anh.
Trang web bao g ồm nhi ều k ĩ n ăng, t ừphát âm, ng ữpháp, đ
ế n thành ng ữ
, t ừlóng, k ĩ n ăng vi ết, vv…
3. Go4English

Go4English là trang web c ủa H ội đ
ồ n g Anh - thu ộc Ban v ăn hóa quan h ệqu ốc t ếAnh.
Ở đâ y, b ạn có th ểlàm bài ki ểm tra, nghe nh ạc, ch ơ
i game b ằng ti ếng Anh.
4. Lang-8
Lang-8 giúp b ạn c ải thi ện k ĩ n ăng vi ết. Bài vi ết c ủa b ạn s ẽdo chính nh ữ
ng ng ư
ờ i b ản ng ữnh ận xét
và ch ỉnh s ử
a.
B ạn c ũng có th ểgiúp ng ư
ời n ư
ớ c ngoài h ọc ngôn ng ữc ủa n ư
ớ c mình b ằng cách đ
ọ c và s ử
a bài
vi ết cho h ọ.
5. Busuu
B ạn có th ểch ọn b ất kì ngo ại ng ữnào mà b ạn mu ốn h ọc, Busuu cung c ấp các khóa h ọc v ềk ĩ n ăng
vi ết, nâng cao v ốn t ừv ựng, k ĩ n ăng đ
ọ c hi ểu,…
Ngoài ra b ạn còn có th ểtham gia vào di ễn đà n và nói chuyên, giao l ư
u vớ
i các thành viên đ
ến t ừ
nhi ều n ư
ớc
trên th ếgi ới.
6. Livemocha
Livemocha ch ủy ếu d ạy ngo ại ng ữqua các khóa h ọc v ềgiao ti ếp b ằng cách nói chuy ện tr ự
c tuy ến
v ới các thành viên đ
ế n t ừcác n ư
ớ c nói ti ếng Anh.
7. VocabSushi
VocabSushi giúp b ạn h ọc t ừv ự
ng thông d ụng hàng ngày. Đ
ể h ọc m ột t ừv ự
ng, tr ư
ớ c h ết ph ải hi ểu

ngh ĩa, r ồi đ
ọ c m ột câu ví d ụv ềt ừđó , nghe ng ư
ờ i b ản đ
ịa đ
ọc t ừ
, sau đó làm bài ki ểm tra và xem
mình h ọc có hi ệu qu ảhay không.
8. BBC Learning English


BBC Learning English là trang web h ọc ng ữpháp, t ừv ự
ng, phát âm, tìm hi ểu bí quy ết d ạy ti ếng
Anh..., ngoài ra b ạn c ũng có th ểt ựki ểm tra trình độ ti ếng Anh qua các bài thi tr ự
c tuy ến và h ọc cách
d ạy ti ếng Anh cho ng ườ
i khác.
9. Learn English Free Online
V ới kinh nghi ệm 10 n ăm ho ạt độn g, Learn English Free Online là m ột ngu ồn tài li ệu phong phú dành
cho c ảh ọc sinh và giáo viên v ề: ph ươ
n g pháp h ọc t ừv ự
ng có tranh ản h kèm theo, các bí quy ết h ọc
ti ếng Anh độc đá o, nhi ều bài ki ểm tra thú v ị,vv…
10. Exam English
Exam English - bao g ồm bài ki ểm tra ti ếng Anh nh ưTOEFL, CPE, KET,…. Không nh ữ
ng th ế, b ạn
còn có th ểt ựki ểm tra trình độ c ủa mình ở t ừ
ng k ĩ n ăng c ụth ểnh ưđọc hi ểu, nghe, ng ữpháp, v ốn
t ừv ựng, vi ết lu ận,…x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×