Tải bản đầy đủ

Phát triển hoạt động dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACB

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
--------------------------

Đặng Thị Thanh Nga

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
Á CHÂU (ACB)

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60 34 05

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai

Hà Nội - 2010

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ............................................................................................7
1.1. Hoạt động của ngân hàng thƣơng mại trong nền kinh tế ...............................7
1.1.1. Khái niệm, chức năng của ngân hàng thƣơng mại ..................................7
1.1.2. Các hoạt động chính của ngân hàng thƣơng mại ...................................11
1.2. Dịch vụ ngân hàng ........................................................................................14
1.2.1. Khái niệm về dịch vụ ngân hàng ...........................................................14
1.2.2. Các loại hình dịch vụ ngân hàng ...........................................................18
1.2.3. Xu hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng trong hoạt động của các ngân
hàng thƣơng mại .................................................................................... 24
1.2.4. Các điều kiện triển khai và phát triển dịch vụ ngân hàng ..................... 28
1.3. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng ở một số quốc gia .....................30
1.3.1. Mỹ ..........................................................................................................30
1.3.2. Trung Quốc ............................................................................................33
1.3.3. Bài học kinh nghiệm ..............................................................................37
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN
HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ...............................................................39
2.1. Khái quát về ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu ...............................39
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ...........................................................39
2.1.2. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần
Á Châu ....................................................................................................42
2.1.3. Vị trí của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu trong hệ thống Ngân
hàng Thƣơng mại Việt Nam ...................................................................46

2


2.2. Thực trạng phát triển hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ
phần Á Châu ...........................................................................................49
2.2.1. Các loại hình dịch vụ tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu ......49
2.2.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Thƣơng
mại Cổ phần Á Châu ..............................................................................75
2.3. Đánh giá chung ...............................................................................................84
2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ........................................................................84
2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân .............................................................87
CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO ...........................................................................98
3.1. Định hƣớng phát triển hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ
phần Á Châu trong giai đoạn tiếp theo .........................................................98
3.1.1.

Định hƣớng phát triển hoạt động dịch vụ tại các ngân hàng thƣơng mại
Việt Nam. .............................................................................................98

3.1.2.

Định hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Thƣơng mại
Cổ phần Á Châu trong thời gian tới ...................................................106

3.2. Một số giải pháp cơ bản phát triển hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng Thƣơng
mại Cổ phần Á Châu ...................................................................................109
3.2.1.

Nhóm giải pháp liên quan đến phát huy điểm mạnh..........................109

3.2.2.

Nhóm giải pháp liên quan đến khắc phục những hạn chế .................114

3.2.3.

Các giải pháp khác .............................................................................122

3.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng Thƣơng
mại Cổ phần Á Châu ...................................................................................123
3.3.1.

Kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan hữu quan ...........................123

3.3.2.

Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc ..................................................124

KẾT LUẬN ..............................................................................................................125
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

3


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Nghĩa đầy đủ
Tiếng Việt
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á
Châu (Ngân hàng Á Châu)
Hội đồng quản lý tài sản nợ và tài
sản có

STT

Ký hiệu

01

ACB

02

ALCO

03

ATM

04

Eximbank

05

GATS

06
07
08
09
10

NHNN
NHTM
NHTMCP
NHTMNN
POS

11

Sacombank

12

ROA

Return on Assets

13

ROE

Return on Equity

14

SCB

Standard Chartered
Bank

Ngân hàng Standard Chartered

15

TCBS

The Complete
Banking Solution

Giải pháp ngân hàng toàn diện/Hệ
thống quản trị nghiệp vụ ngân hàng
toàn diện

16

Tiếng Anh
Asian Commercial
Bank
Asset-Liability
Committee
Automated Teller
Machine
Vietnam Export
Import Commercial
Joint Stock Bank
General Agreement
on Trade and
Service

Point of Sale

Technological and
Techcombank Commercial Joint
Stock Bank

17

TNHH

18

WTO

Máy rút tiền tự động
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
Xuất nhập khẩu Việt Nam
Hiệp định chung về thƣơng mại
dịch vụ của WTO
Ngân hàng Nhà nƣớc
Ngân hàng thƣơng mại
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc
Điểm chấp nhận thẻ (Point of Sale)
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài
gòn Thƣơng tín
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở
hữu

Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ
thƣơng Việt Nam
Trách nhiệm hữu hạn

World Trade
Organization

Tổ chức Thƣơng mại Thế giới

4


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Số hiệu

Tên bảng

bảng

Trang

Bảng 2.1

Tốc độ tăng tổng tài sản của ACB qua các năm

42

Bảng 2.2

Cơ cấu huy động vốn từ năm 2006 đến 2008

43

Bảng 2.3

Kết quả hoạt động sử dụng vốn

44

Bảng 2.4

Một số chỉ số tài chính cơ bản của ACB 2004 - 2008

45

Bảng 2.5

So sánh một số chỉ tiêu các NHTMCP năm 2008

48

Bảng 2.6

Tiền gửi dân cƣ tại ngân hàng ACB

50

Bảng 2.7

Tiền gửi tiết kiệm của dân cƣ tại ACB

51

Bảng 2.8

Tình hình cho vay vốn tại ACB năm 2006 - 2008

53

Bảng 2.9

Số liệu về thẻ qua các năm 2004 - 2007

57

Bảng 2.10

Doanh số chuyển tiền nhanh Western Union

59

Bảng 2.11

Tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp tại ACB

60

Bảng 2.12

Tình hình cho vay vốn doanh nghiệp tại ACB năm
2006 - 2008

61

Bảng 2.13

Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế

64

Bảng 2.14

Thu nhập lãi từ dịch vụ cho thuê tài chính

65

Bảng 2.15

Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh

66

Bảng 2.16

Kết quả kinh doanh dịch vụ Home-banking

70

Bảng 2.17

Kết quả kinh doanh dịch vụ Mobile - Banking

71

Bảng 2.18

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ và vàng

73

Bảng 2.19

Tỷ lệ thu dịch vụ trên tổng doanh thu

90


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Số hiệu biểu đồ

Tên biểu đồ

Trang

Biểu đồ 2.1

Tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng

44

Biểu đồ 2.2

Lợi nhuận trƣớc thuế và ROE của ACB

46

Biểu đồ 2.3

Doanh số thanh toán quốc tế của ACB

63


MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Khu vực hóa và toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu khách quan, là kết quả tất yếu
của quá trình tự do hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Với sự phát triển của mỗi
quốc gia, việc tăng cƣờng tự do kinh tế và mở rộng hội nhập khu vực và quốc tế đang và
sẽ mở ra những cơ hội và thuận lợi mới, cùng với những thách thức và rủi ro mới. Đối
với Việt Nam, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, đặc biệt tham gia Tổ chức Thƣơng
mại thế giới sẽ mang lại cho nền kinh tế Việt nam nói chung và ngành Ngân hàng nói
riêng nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Ngành ngân hàng sẽ có nhiều cơ hội
trong trao đổi hợp tác, tranh thủ nguồn vốn, học hỏi kinh nghiệm về tổ chức, quản trị và
điều hành của các ngân hàng tiên tiến, tiếp cận với công nghệ ngân hàng mới và những
thành quả của tiến trình phát triển thị trƣờng tài chính trong khu vực và trên thế giới…
Bên cạnh đó, ngành Ngân hàng cũng phải đối đầu với không ít những khó khăn nội tại,
cộng thêm những bất lợi về cạnh tranh khi mở cửa thị trƣờng.
Không nằm ngoài xu thế chung đó, Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu đã
nắm bắt cơ hội này để phấn đấu vƣơn lên trở thành một trong những ngân hàng giữ vị trí
hàng đầu trong khối ngân hàng thƣơng mại cổ phần ở Việt Nam. Thành công đó một
phần lớn là nhờ bƣớc chuyển mình mạnh mẽ từ các dịch vụ ngân hàng truyền thống sang
đa dạng hóa và phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm đem lại tiện ích, sự lựa
chọn tối ƣu cho khách hàng, thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng truyền
thống. Các dịch vụ đó đã từng bƣớc chứng tỏ tính hiệu quả và sự tiện dụng của chúng,
không những góp phần huy động đƣợc các nguồn vốn nhàn rỗi, phân bổ và sử dụng
chúng một cách có hiệu quả nhất cho nền kinh tế mà còn thúc đẩy sản xuất phát triển,
đóng góp đáng kể vào sự tăng trƣởng GDP.
Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt
và gia tăng rủi ro đối với NHTM Cổ phần Á châu. Do vậy, để có thể phát triển bền vững,
NHTM Cổ phần Á Châu còn phải giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình phát
triển hoạt động dịch vụ. Để đáp ứng yêu cầu đó của thực tế, cần phải có những nghiên
cứu mang tính thực tiễn nhằm đánh giá tổng thể hoạt động dịch vụ tại NHTM Cổ phần Á

1


Châu, từ đó đề ra những giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động này phát triển hơn nữa,
đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng, tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập
kinh tế khu vực và quốc tế. Đề tài: “Phát triển hoạt động dịch vụ tại Ngân hàng thương
mại cổ phần Á Châu” đƣợc nghiên cứu trong bối cảnh đó.
2. Tình hình nghiên cứu
Cùng với sự phát triển của các hoạt động dịch vụ ngân hàng theo hƣớng hiện đại
hóa là sự đóng góp về mặt nghiên cứu dƣới nhiều hình thức nhƣ các công trình nghiên
cứu khoa học, các hội thảo khoa học, các bài báo, tạp chí trong đó nổi bật:


Cuốn “Nghiên cứu về dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”
(2006) của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế. Cuốn sách là sự tổng hợp
của 3 báo cáo nghiên cứu về các biện pháp thận trọng, yêu cầu cấp phép và tác
động đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO.
Trong đó, báo cáo nghiên cứu về tác động đối với dịch vụ ngân hàng sau khi Việt
Nam gia nhập WTO đã đánh giá hiện trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam trong
bối cảnh hội nhập và tác động (cơ hội, thách thức) đối với hệ thống ngân hàng
Việt Nam, từ đó đƣa ra giải pháp hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của
hệ thống ngân hàng, phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, kể
từ năm 2006 đến nay, cùng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, nền
kinh tế đã có nhiều chuyển biến cả về lý luận và thực tiễn. Do đó những giải pháp
đƣa ra cho đến nay phần nào không còn mang tính thực tiễn, kịp thời.Cuốn “Dịch vụ ngân hàng hiện đại” (2008) của PGS.TS Nguyễn Thị Quy. Cuốn
sách có nội dung khá phong phú, từ góc độ tiếp cận lý thuyết, chính sách và kinh
nghiệm quốc tế đến tiếp cận phân tích đánh giá thực tiễn và xác định các giải
pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là
nghiên cứu tổng hợp về dịch vụ ngân hàng hiện đại tại các ngân hàng thƣơng mại
nói chung, chƣa đi sâu nghiên cứu một loại hình ngân hàng cụ thể.
Bên cạnh đó còn có một số hội thảo khoa học bàn đến các góc độ khác nhau của

hoạt động dịch vụ ngân hàng hiện đại nhƣ hội thảo khoa học với chủ đề “Các thành tựu

2


công nghệ và dịch vụ ngân hàng hiện đại” do Vụ Chiến lƣợc Phát triển Ngân hàng, Cục
Công nghệ tin học ngân hàng phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam tổ chức năm 2006. Tháng 12/2006, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam đã tổ
chức hội thảo khoa học về “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng
thương mại Việt Nam”. Năm 2008, Cục công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nƣớc Việt
Nam phối hợp với IDG Việt Nam tổ chức hội thảo/triễn lãm Banking Việt Nam diễn ra từ
21 - 23/5 với chủ đề chính: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng” bằng
cách hƣớng tới mở rộng ứng dụng công nghệ vào nhiều khía cạnh nghiệp vụ Ngân hàng
nhƣ Quản lý ngân hàng, Dịch vụ thanh toán, Dịch vụ khách hàng... Các hội thảo đã đƣa
ra cái nhìn tổng quan về các hoạt động dịch vụ cũng nhƣ việc ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động của ngân hàng sau hơn 20 năm đổi mới. Hội thảo cũng đã phân tích
thực trạng phát triển dịch vụ tại các ngân hàng thƣơng mại, đánh giá những thành công
đạt đƣợc và hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó đƣa ra một số giải pháp về công nghệ và
nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên các hội thảo mới chỉ là những
nghiên cứu mang tính lý thuyết, các giải pháp mang tính chung chung, chƣa đi sâu phân
tích từng loại hình dịch vụ ngân hàng cụ thể.
Liên quan đến đề tài còn có các bài báo, công trình nghiên cứu về từng loại hình
dịch vụ cụ thể đƣợc đăng trên các tạp chí khoa học nhƣ bài nghiên cứu của ThS. Huỳnh
Thị Hƣơng Thảo về “Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán trong hoạt động tài trợ thương
mại và nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam” trên số
19/2008 của Tạp chí ngân hàng. Số 18/2008 Tạp chí Ngân hàng, ThS.Nguyễn Thị Mỹ
Dung đã bàn về vấn đề : “ Làm thế nào để nâng cao chất lượng của loại hình tín dụng
cho vay bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh”... Các bài viết đã nêu lên tầm quan
trọng của từng loại hình dịch vụ đối với sự phát triển của ngân hàng. Trên cơ sở phân tích
thực trạng của từng loại hình dịch vụ (bao thanh toán, tín dụng), những vấn đề còn tồn tại
khi thực hiện qua đó đề xuất một số giải pháp để phát triển các loại hình dịch vụ này. Tuy
nhiên, đây mới chỉ là giải pháp đối với các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nói chung,
các ngân hàng cụ thể khi áp dụng cần phải có sự thay đổi linh hoạt.
Liên quan đến đề tài về Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Á Châu nói riêng đến nay
mới chỉ có các bài báo, báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Các báo cáo đó đã phân tích tính hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng ACB thông

3


qua việc phân tích các chỉ tiêu kinh tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ tại
ngân hàng ACB. Tuy nhiên, đây chỉ là những bản báo cáo cho thấy kết quả hoạt động
kinh doanh thuần túy, làm cơ sở cho các nhà đầu tƣ có thể nắm rõ tình hình tài chính tại
Ngân hàng ACB, mà chƣa cung cấp cái nhìn tổng quan về thực trạng hoạt động và phát
triển dịch vụ, do vậy các giải pháp đƣa ra chƣa đồng bộ đối với từng hoạt động dịch vụ
cụ thể tại Ngân hàng ACB.
Ngoài ra, còn nhiều công trình nghiên cứu khác đƣợc công bố trên các báo cáo, tạp
chí. Tuy nhiên, các công trình này hoặc chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu hệ thống ngân
hàng thƣơng mại, hoặc chỉ đề cập đến từng góc độ khác nhau trong hoạt động dịch vụ của
ngân hàng thƣơng mại cổ phần, mà chƣa có một công trình nghiên cứu nào có hệ thống
liên quan đến phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng ACB. Vì vậy, việc tập trung
nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống cả về lý luận và thực tiễn về một trong những ngân
hàng thƣơng mại cổ phần điển hình là rất cần thiết.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích: Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và phân tích thực trạng hoạt động dịch
vụ tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu trong thời gian qua, luận văn đề xuất một
số giải pháp nhằm từng bƣớc nâng cao hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh sự phát triển của
các dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
- Nhiệm vụ:
+ Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về dịch vụ ngân hàng.

4


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu Tiếng Việt
1. Báo cáo tài chính của ACB 2008 & 2009, Techcombank 2008, Eximbank 2008
2. Báo cáo thƣờng niên ACB 2004, 2005, 2006, 2007,2008
3. Báo cáo thƣờng niên Sacombank 2008.
4. Bản cáo bạch của ACB 2007.
5. Thái Bá Cẩn, Trần Nguyên Nam (2004), Phát triển thị trường dịch vụ tài chính Việt
Nam trong tiến trình hội nhập, NXB Tài Chính, Hà Nội.
6. David Cox (1997), Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
7. Danh mục phân loại dịch vụ của WTO (GNS/W/120)
8. Nguyễn Đăng Dờn (2004), Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà nội
9. Nguyễn Thị Mỹ Dung (2008), “Làm thế nào để nâng cao chất lƣợng của loại hình tín
dụng cho vay bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Ngân hàng, số
18/2008.
10. Trần Huy Hoàng (2008), “Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các NHTM Việt
Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế, số 207, tr. 45-47.
11. Hội đồng nhà nƣớc (1990), Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và công ty tài
chính.
12. Huỳnh Thị Hƣơng Thảo (2008), “Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán trong hoạt
động tài trợ thƣơng mại và nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thƣơng
mại ở Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, số 19/2008.
13. Nguyễn Minh Thiều (2008), Nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội.
14. Hồ Thanh Thủy (2006), “Phát triển dịch vụ ngân hàng trong xu thế hội nhập kinh tế
quốc tế”, Tạp chí Tài chính, số 12, tr.39-41.
15. Nguyễn Thị Quy (2008), Dịch vụ ngân hàng hiện đại, NXB Khoa học Xã hội, Hà
Nội.
16. Quốc hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật các Tổ chức tín
dụng.

5


17. Quốc hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam.
18. Quốc hội Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng.
19. Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế (2006), Nghiên cứu về dịch vụ ngân
hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Tài liệu Tiếng Anh
20. George Hanc (2005), The Future of Banking in America.

Website
21. http://www.alovhcmc.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=91
22. http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/8348/index.aspx
23. http://baiviet.phanvien.com/2009/5/29/my-nguoi-dung-dich-vu-ngan-hang-didong-tang-dot-bien.html
24. http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/6/106234/
25. http://www.sti.com.vn/chitiettt.php?id=586&cat=3
26. http://www.tin247.com/ngan_hang_di_dong_huong_phat_trien_moi_cua_cac_nga
n_hang_my_thoi_hitech-4-10595.html
27. http://vietbao.vn/Kinh-te/ACB-voi-dich-vu-bao-thanh-toan/55064540/88/
28. http://www.vietnamnet.vn/kinhte/taichinh/2006/10/619182/
29. http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=25&NewsId=145948
30. www.acb.com.vn
31. www.eximbank.com.vn
32. www.sbv.gov.vn
33. www.techcombank.com.vn

6


34. www.vneconomy.com.vn

7


8x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×