Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần may sông hồng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

Đường Thị Thanh Hải

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH


Hà Nội – Năm 2009


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

Đường Thị Thanh Hải


NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số:

60 34 05

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS. TS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH

Hà Nội – Năm 2009

LỜI CẢM ƠN


Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại Học Kinh tế- Đại
Học Quốc gia Hà Nội, và Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp,
nơi tôi đang công tác đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian
học và làm luận văn cao học.

Tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, PGS - TS Nguyễn Văn
Định, người đã tận tình hướng dẫn và động viên tôi trong suốt thời gian hoàn
thành luận văn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã quan tâm, góp ý
và nhận xét cho bản luận văn của tôi. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các
thầy cô giáo đã giảng dạy cho tôi trong suốt thời gian qua.

Xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc,
tiếp tục sự nghiệp đào tạo cho các thế hệ học sinh, sinh viên đạt được nhiều
thành công hơn nữa trên con đường học tập và nghiên cứu khoa học.

Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, tháng 07 năm 2009
Học viênĐường Thị Thanh Hải

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình do tôi thực hiện,
tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình viết.

Đường Thị Thanh Hải


MỤC LỤC

Trang
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .................................................................................................. ii
LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA

CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNGError! Bookmark not define

1.1. HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ KINH DOANHError! Bookmark n

1.1.1. Khái niệm hiệu quả ........................ Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Khái niệm hiệu quả kinh doanh ...... Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Phân loại hiệu quả .......................... Error! Bookmark not defined.

1.1.3.1. Hiệu quả cá biệt và hiệu quả kinh tế quốc dânError! Bookmark not defin
1.1.3.2. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh
bộ phận ................................................. Error! Bookmark not defined.
1.1.3.3. Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả so sánhError! Bookmark not defined.

1.2. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANHError! Bookmar

1.2.1. Nguyên tắc đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpError! Bookmark
1.2.1.1. Đảm bảo sự thống nhất biện chứng về mặt thời gian và
không gian ............................................. Error! Bookmark not defined.

1.2.1.2. Xét trên cả hai mặt định lƣợng và định tínhError! Bookmark not defined
1.2.1.3. Đánh giá hiệu quả kinh doanh phải căn cứ cả mặt hiện vật
và mặt giá trị của hàng hóa ................... Error! Bookmark not defined.


1.2.1.4. Đảm bảo tính chính xác của các số liệu tính toánError! Bookmark not de
1.2.1.5. Đánh giá hiệu quả phải sử dụng tổng hợp các chỉ tiêu hiệu
quả khác nhau ....................................... Error! Bookmark not defined.

1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpError! Bookmar
1.2.2.1. Lợi nhuận và doanh lợi của hoạt độngError! Bookmark not defined.
1.2.2.2. Chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả sử dụng tài sản và vốn của
doanh nghiệp ......................................... Error! Bookmark not defined.

1.3. NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆPError! Bookmark not defin

1.3.1. Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc nâng cao hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp ........................... Error! Bookmark not defined.
1.3.1.1. Các yếu tố bên trong doanh nghiệpError! Bookmark not defined.
1.3.1.2. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệpError! Bookmark not defined.

1.3.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpError! Bookmark
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ
KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNGError! Bookmark not defined.
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNGError! Bookmark not defined.

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.. Error! Bookmark not defined.
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triểnError! Bookmark not defined.
2.1.1.2. chức năng và nhiệm vụ của công ty:Error! Bookmark not defined.
2.1.1.3. đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy:Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Một số đặc điểm nguồn lực của công ty.Error! Bookmark not defined.
2.1.2.1. Đặc điểm về nguồn nhân lực: .. Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2. Đặc điểm mặt hàng và thị trƣờngError! Bookmark not defined.

2.1.2.3. Năng lực về tài chính (TÍNH ĐẾN THÁNG 12/2008)Error! Bookmark n
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG ..................................... Error! Bookmark not defined.

2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm
gần đây ..................................................... Error! Bookmark not defined.


2.2.1.1. Về doanh thu ............................ Error! Bookmark not defined.
2.2.1.2. Về lợi nhuận ............................. Error! Bookmark not defined.
2.2.1.3. Về nộp ngân sách ..................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1.4. Về tổng tài sản ......................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công tyError! Bookmark not defined.
2.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu kết quả sinh lợi của vốnError! Bookmark not defined.
2.2.2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốnError! Bookmark not defined.
2.2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh của
công ty cổ phần may Sông Hồng ............. Error! Bookmark not defined.
2.2.3.1. Các nhân tố bên trong .............. Error! Bookmark not defined.
2.2.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệpError! Bookmark not defined.
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TRONG THỜI GIAN QUA ............................................ Error! Bookmark not defined.

2.3.1. Kết quả đã đạt đƣợc........................ Error! Bookmark not defined.

2.3.1.1. Công tác nghiên cứu thị trƣờng và lựa chọn đối tácError! Bookmark not
2.3.1.2 Công tác đàm phán ký kết hợp đồngError! Bookmark not defined.
2.3.1.3. Thực hiện hợp đồng ................................................................. 64
2.3.1.4. Về tổ chức ................................ Error! Bookmark not defined.
2.3.1.5. Về tổ chức kinh doanh và quản lýError! Bookmark not defined.
2.3.2. Những tồn tại cần khắc phục .......... Error! Bookmark not defined.
2.3.2.1. Về công tác nghiên cứu thị trƣờngError! Bookmark not defined.
2.3.2.2. Về công tác lựa chọn bạn hàng Error! Bookmark not defined.
2.3.2.3. Về công tác đàm phán ký kết hợp đồngError! Bookmark not defined.
2.3.2.4. Về tổ chức và nhân sự.............. Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Những nguyên nhân chủ yếu .......... Error! Bookmark not defined.
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan ............ Error! Bookmark not defined.
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan......... Error! Bookmark not defined.


CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG .......... Error! Bookmark not defined.
3.1. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG
THỜI GIAN TỚI ............................................................. Error! Bookmark not defined.

3.1.1. Chiến lƣợc phát triển của ngành dệt may Việt Nam đến năm
2015 định hƣớng đến năm 2020 ............... Error! Bookmark not defined.

3.1.2. Định hƣớng phát triển công ty cổ phần may sông HồngError! Bookmark not
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG ............................... Error! Bookmark not defined.

3.2.1. Hoàn thiện huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của
công ty ...................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý của công tyError! Bookmark not defined.
3.2.3. Hoàn thiện công tác nhân sự .......... Error! Bookmark not defined.
3.2.4. Nâng cao chất lƣợng quản lý tài chínhError! Bookmark not defined.
3.2.5. Nâng cao chất lƣợng công tác thị trƣờngError! Bookmark not defined.
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƢỚC ................ Error! Bookmark not defined.

3.3.1. Kiến nghị về cải cách thủ tục hành chínhError! Bookmark not defined.

3.3.2. Về quản lý thị trƣờng và quản lý hoạt động nhập khẩuError! Bookmark not d

3.3.3. Về tín dụng, quản lý ngoại tệ và ổn định tỷ giáError! Bookmark not defined
3.3.4. Về khoa học công nghệ .................. Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................ 4
PHỤ LỤC............................................................................................................................ 93


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu
bảng
Bảng 2.1

Tên bảng

Trang

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần may
Sông Hồng từ 2005 – 2008

41

Bảng 2.2

Chỉ tiêu hiệu quả theo chi phí

44

Bảng 2.3

Chỉ tiêu doanh lợi của vốn kinh doanh

45

Bảng 2.4

Chỉ tiêu doanh lợi của vốn chủ sở hữu

47

Bảng 2.5

Chỉ tiêu doanh lợi của doanh thu

48

Bảng 2.6

Chỉ tiêu số vòng quay của vốn

50

Bảng 2.7

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định

51

Bảng 2.8

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lƣu động

53

Bảng 2.9

Chỉ tiêu tỷ suất tự tài trợ

54

Bảng 2.10

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động

56

Bảng 3.1

Chiến lƣợc phát triển của ngành dệt may Việt nam đền
năm 2020

72

Các chỉ tiêu chủ yếu của chiến lƣợc phát triển của
Bảng 3.2

ngành dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hƣớng 72
đến 2020

i


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Số hiệu
Tên bảng

Trang

Sơ đồ 2.1

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy

32

Sơ đồ 2.2

Sơ đồ qui trình sản xuất sản phẩm may mặc

38

Sơ đồ 2.3

Sơ đồ dây chuyền sản xuất chăn ga gối đệm

39

bảng

ii


LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị
trƣờng, các doanh nghiệp chuyển sang chế độ hạch toán độc lập và phải thích ứng
với các yêu cầu của cơ chế thị trƣờng. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải
kinh doanh có hiệu quả.
Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các
nguồn lực, các yếu tố cần thiết của doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh
doanh theo mục đích nhất định. Do đó, hiệu quả kinh doanh là một chỉ tiêu tƣơng
đối tổng hợp, đánh giá chính xác tình hình hoạt động kinh doanh của một doanh
nghiệp. Nếu doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả hoặc hiệu quả kinh doanh
thấp thì khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thấp, đời sống của ngƣời lao động
gặp nhiều khó khăn và nếu hiệu quả kinh doanh thấp trong một thời gian dài có thể
đe doạ đến sự tồn tại của doanh nghiệp.
Ở nƣớc ta, việc tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh không còn là điều
mới mẻ. Đã có rất nhiều tài liệu, giáo trình, luận văn nghiên cứu về hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp. Song việc đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của
một doanh nghiệp, từ đó có những đánh giá chính xác tình hình hoạt động của
doanh nghiệp, nắm đƣợc nguyên nhân của những tồn tại và đề xuất đƣợc giải pháp
nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp lại có nhiều điều mới mẻ.
2. Tình hình nghiên cứu
Trải qua hơn 20 năm phát triển, đến nay, Công ty May Sông Hồng là một
trong mƣời doanh nghiệp dệt may hàng đầu tại Việt Nam với các thế mạnh là các
sản phẩm gia công xuất khẩu may mặc, sản phẩm chăn ga gối

3


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tài chính công ty cổ phần may Sông Hồng Nam Định năm 2006, 2007,
2008.
1. Đinh Tiến Dũng (2000), Hiệu quả hoạt động quản lý doanh nghiệp công
nghiệp, Nhà xuất bản Lao động-Xã hội, Hà nội.
2. Vũ Cao Đàm (2000), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất
bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội.
3. Phạm Thị Gái (1997), Phân tích hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản
Giáo dục, Hà nội.
4. Khoa Khoa học quản lý, Đại học kinh tế quốc dân, (1999), Giáo trình Lý
thuyết quản trị kinh doanh, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
5. Khoa Khoa học quản lý, Đại học kinh tế quốc dân, (2006), Giáo trình
Quản trị học, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
6. Khoa Khoa học quản lý, Đại học kinh tế quốc dân, (1998), Giáo trình
Hiệu quả và quản lý dự án Nhà nước, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ
thuật, Hà Nội.
7. Khoa Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản, Đại học kinh
tế quốc dân, (2002), Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Nhà
xuất bản Thống kê, Hà Nội.
8. Khoa Thƣơng mại, Đại học Kinh tế Quốc dân (2001), Giáo trình Kinh tế
thương mại, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
9. Khoa Thƣơng mại, Đại học Kinh tế Quốc dân (1998), Giáo trình Quản trị
4


doanh nghiệp thương mại, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
10. Khoa luật (Trung tâm bồi dƣỡng và tƣ vấn pháp luật), Trƣờng Đại học
kinh tế quốc dân (2006), Những văn bản pháp luật kinh tế, nhà xuất
bản lao động xã hội, Hà nội.
11. Các trang Web tham khảo:
http://www.cafef.vn
http://www.thamdinhgia.org
http://www.hastc.org.vn

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×