Tải bản đầy đủ

Công tác quản trị tiền lương tại công ty TNHH ATSUMITEC việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHẠM ANH SƠN

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
TNHH ATSUMITEC VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Hà Nội – Năm 2010

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

PHẠM ANH SƠN

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY
TNHH ATSUMITEC VIỆT NAM


LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Hà Nội – Năm 2010


PHẦN MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong điều kiện nền kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ nhƣ hiện nay, quản trị nhân sự là công tác

hết sức quan trọng ở mỗi doanh nghiệp, mà nhờ đó mỗi doanh nghiệp có thể quản lý tốt và phát huy tính

sáng tạo của con ngƣời trong phạm vi nội bộ của mình. Quản trị nhân sự chịu trách nhiệm về việc đƣa

con ngƣời vào doanh nghiệp và giúp họ thực hiện tốt công việc đƣợc giao, trả thù lao xứng đáng cho sức

lao động của họ và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan. Trong đó, để phục vụ tốt cho công tác quản

trị nhân sự, công tác quản trị tiền lƣơng là một phần không thể thiếu đƣợc, tất yếu đòi hỏi sự quan tâm
thích đáng, nó là động lực lớn khuyến khích ngƣời lao động nhiệt tình làm việc cho doanh nghiệp.

Với hệ thống tiền lƣơng và tiền công tốt sẽ thu hút, duy trì đƣợc đội ngũ nhân viên và đảm bảo đối

xử công bằng với tất cả mọi ngƣời, có tác dụng nâng cao năng suất và chất lƣợng lao động, giúp doanh

nghiệp thu hút đƣợc những nhân viên giỏi. Ngoài ra, các lợi ích mang lại từ quy chế tiền lƣơng tốt còn
đƣợc biểu hiện:


Bù đắp và ghi nhận những nỗ lực của nhân viênKết nối thành tích của nhân viên với mục tiêu doanh nghiệpTạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể nhân viên gắn bó, phát triển cùng doanh nghiệp
Là động lực khuyến khích ngƣời lao động thi đua, tăng năng suất lao động, nhiệt tình làm
việcTạo cơ sở phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức đầy đủ đƣợc ý nghĩa đó, vẫn còn rất nhiều

doanh nghiệp đánh giá chƣa thích đáng vai trò của quản trị tiền lƣơng và đang gây ảnh hƣởng không tốt

tới động lực làm việc của ngƣời lao động, là rào cản cho quá trình phát triển bền vững của hoạt động sản

xuất kinh doanh. Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, một doanh nghiệp sản xuất cơ khí chính xác
100% vốn của Nhật Bản cũng nằm trong số này.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, thấy rõ đƣợc tầm quan trọng của quản trị tiền

lƣơng nói chung và tại công ty TNHH Atsumitec Việt Nam nói riêng, công tác phân tích

và đánh giá “Công tác quản trị tiền lương tại Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam” là

một công việc hết sức cần thiết nhằm đƣa ra những giải pháp hữu hiệu đem lại hiệu quả


cao cho việc tạo động lực tốt khuyến khích ngƣời lao động gắn bó làm việc lâu dài với
công ty.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Vấn đề phân tích, đánh giá hiệu quả công tác quản trị tiền lƣơng ở các doanh nghiệp nhằm tăng

động lực khuyến khích ngƣời lao động nói chung đã thu hút rất nhiều tác giả trong và ngoài nƣớc quan

tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, tại Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam cho đến nay vẫn chƣa có công trình

nghiên cứu nào về vấn đề này. Chính vì vậy đề tài “Công tác quản trị tiền lương tại Công ty TNHH
Atsumitec Việt Nam” là một công trình nghiên cứu mang tính tiên phong và hoàn toàn mới mẻ.
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
* Mục đích nghiên cứu:

Thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá về công tác tạo động lực làm việc trong chính sách tiền công,

tiền lƣơng của công ty. Từ đó tiến đến việc sửa đổi lại hệ thống thang, bảng lƣơng đang áp dụng nhằm

cải thiện thu nhập về tiền lƣơng cho ngƣời lao động, làm động lực khuyến khích ngƣời lao động gắn bó
lâu dài với Công ty.
* Nhiệm vụ nghiên cứu:

Một là, hệ thống hoá trên cơ sở lý luận khoa học về động lực làm việc của ngƣời lao động và
những ảnh hƣởng bởi công cụ quản trị tiền lƣơng.

Hai là, nghiên cứu các phƣơng pháp mới của các nhà kinh tế học tiên tiến trên thế giới nhằm tạo
động lực lao động cho nhân viên nhằm lựa chọn cách thức áp dụng phù hợp cho công ty.

Ba là, xem xét và đánh giá thực trạng công tác quản trị tiền lƣơng của Công ty TNHH Atsumitec
Việt nam.

Bốn là, nêu bật những cơ hội và thách thức lớn đối với Công ty trên cơ sở những mục tiêu phát

triển tƣơng lai và từ đó đƣa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm thay đổi chính sách tiền lƣơng nhằm tăng
động lực khuyến khích ngƣời lao động, giúp Công ty phát triển bền vững.
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
* Đối tượng nghiên cứu:

Xuất phát từ tính thực tiễn của đề tài luận văn, đối tƣợng cụ thể của đề tài là thực trạng công tác
quản trị tiền lƣơng tại Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam.
* Phạm vi nghiên cứu:


Phạm vi nghiên cứu của luận văn là tập trung đi sâu nghiên cứu thực tiễn phƣơng pháp quản trị

tiền lƣơng hiện tại ở Công ty TNHH Atsumitec Việt nam từ khi thành lập công ty (năm 2005) đến nay
(năm 2009).
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Luận văn đã sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu cơ bản nhƣ: phƣơng pháp duy vật biện

chứng, phƣơng pháp duy vật lịch sử, thu thập trong thực tế kết hợp với phƣơng pháp tổng hợp, so sánh,

phân tích số liệu với việc đi sâu vào phân tích thực tiễn nhằm làm sáng tỏ quan điểm và vấn đề nghiên
cứu.
6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN

Hiện nay, với xu hƣớng nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài không ngừng tăng trƣởng đổ vào

Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau của các nhà đầu tƣ, tuy nhiên đại đa số mục đích chính của họ

là tìm kiếm lợi nhuận một cách tối đa dựa trên nền tảng tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào, thậm chí còn

bỏ qua việc đánh giá yếu tố tâm lý “tạo động lực khuyến khích ngƣời lao động“ vốn dĩ vẫn đƣợc “in
đậm“ trong chính sách đãi ngộ nhân sự của mỗi doanh nghiệp.

ở công ty TNHH Atsumitec Việt nam, luận văn đã hệ thống hóa đƣợc một số lý luận về các yếu tố

tạo động lực lao động trong quản trị tiền lƣơng nói riêng và quản trị doanh nghiệp nói chung, đồng thời

đánh giá đƣợc hiệu quả của công tác tạo động lực và đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện
công tác quản trị tiền lƣơng ở công ty. Tạo cơ sở cho công ty phát triển bền vững lâu dài trong tƣơng lai.
7. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mục lục, lời nói đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, bài viết đƣợc chia ra làm 3 chƣơng
nhƣ sau:


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................... i
DANH MỤC BẢNG BIỂU .............................................................................ii
PHẦN MỞ ĐẦU.....................................................................................1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG
TRONG DOANH NGHIỆP 5
1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
....................................................................................................................... 5
1.1.1 KHÁI NIỆM VỀ TIỀN LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP: ...... 5
1.1.2 CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA TIỀN LƢƠNG: ................... 12

1.2 CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TRONG TRONG CÁC DOANH
NGHIỆP NƢỚC NGOÀI .......................................................................... 17

1.2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG TRONG CÁC
DOANH NGHIỆP NƢỚC NGOÀI : ....................................................... 17

1.2.2 CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN LƢƠNG TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP NƢỚC NGOÀI ................................................ 24

1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG
TRONG DOANH NGHIỆP ....................................................................... 30

1.3.1 CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ MÔI TRƢỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP
.................................................................................................................. 30
1.3.2 CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ DOANH NGHIỆP ............................ 32
1.3.3 CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC .............. 34
1.3.4 CÁC YẾU TỐ THUỘC VỀ CÁ NHÂN NGƢỜI LAO ĐỘNG .... 36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG
TY TNHH ATSUMITEC VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
42
2.1 KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐẶC ĐIỂM HỌAT ĐỘNG SẢN
XUẤT KINH DOANH ............................................................................... 42
2.1.1 CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC ...................................................... 42


2.1.2 ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUA
CÁC NĂM ............................................................................................... 55

2.2 VIỆC TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG Ở
CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA ..................................................... 57
2.2.1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƢƠNG .......... 57

2.2.2 CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN .................................................................. 67
2.2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG Ở CÔNG TY 71

CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN
TRỊ TIỀN LƯƠNG VỚI XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN HIỆN NAY CỦA CÔNG TY
TNHH ATSUMITEC VIỆT NAM 74
3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐẶT RA
NHỮNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC MỚI ............................................ 74
3.1.1 MỤC TIÊU DÀI HẠN CỦA CÔNG TY ....................................... 74
3.1.2 PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .................. 79

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƢƠNG VỚI
XU THẾ CỦA NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC MỚI TRONG TƢƠNG LAI 83

3.2.1 THAY ĐỔI HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƢƠNG HIỆN HÀNH CHÚ

TRỌNG NHÂN TỐ TẠO ĐỘNG LỰC, KHUYẾN KHÍCH NGƢỜI LAO ĐỘNG:
.................................................................................................................. 83
3.2.2 SẮP XẾP, BỐ TRÍ LẠI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY .......... 93
3.2.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƢỚC ............................. 96
KẾT LUẬN

102


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
VIẾT ĐẦY ĐỦ
TỪ VIẾT TẮT

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

I. Tiếng Việt
Bộ Lao động thƣơng binh & xã
hội
Cán bộ công nhân viên
Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Hội đồng bộ trƣởng
Giấy chứng nhận điều chỉnh
Giấy phép - Khu công nghiệp Hà Nội
Kinh nghiệm
Nghị định-Chính phủ
Phổ thông trung học
Trách nhiệm hữu hạn
Xã hội chủ nghĩa

BLĐTBXH
CBCNV
ĐHQGHN
HĐBT
GCNĐC
GP - KCN - HN
KN
NĐ-CP
PTTH
TNHH
XHCN
II. Tiếng Anh
Co.,Ltd
ILO
GDP
USD

Company Limited
International Labor
Organization
Gross Domestic Product
United State Dollar

Công ty trách nhiệm hữu hạn
Tổ chức Lao động động Quốc
tế
Tổng sản phẩm quốc nội
Đô la Mỹ


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
TIẾNG VIỆT:
1. Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002
2. Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004
3. Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007
4. Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2008

5. Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị trị của Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam trong 3 năm
2006, 2007, 2008.

6. Quy chế trả lƣơng và thu nhập của Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam (đã đăng ký với Ban
Quản Lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội - HIZA).

7. Lê Anh Cƣờng - Nguyễn Thị Mai, (Năm 2005), Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương và quy
chế trả lương theo chế độ tiền lương mới, NXB Lao động, Hà Nội.

8. Vũ Thuỳ Dƣơng và Hoàng Văn Hải (Năm 2005) - Giáo trình quản trị nhân lực - Nhà xuất bản
thống kê, Hà Nội.
9. Đặng Văn Đƣợc, (Năm 2006), Chế độ tiền lương mới, NXB Lao động, Hà Nội.

10. Nguyễn Văn Điềm - Nguyễn Ngọc Quân (Năm 2004), Giáo trình quản trị nhân lực - NXB Lao
động - Xã hội, Hà Nội.

11. Tạ Đức Khánh (Năm 2009) - Giáo trình Kinh tế lao động - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà
Nội.

12. Lê Quân (Năm 2008) - Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích của Doanh
nghiệp - NXB ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

13. Nguyễn Tiệp (chủ biên) và Lê Thanh Hà (Năm 2006) - Giáo trình tiền lương và tiền công - NXB
Lao động xã hội, Hà Nội.

14. David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch (Năm 2008), Kinh tế học - (Ngƣời dịch: Nhóm
giảng viên Khoa Kinh tế học - Đại học Kinh tế quốc dân) - NXB Thống kê, Hà Nội.

15. James H. Donnelly, JR. James Gibson, John M. Ivancevich (Năm 2008), Quản trị học căn bản (Ngƣời dịch: Vũ Trọng Hùng; Hiệu đính: Phan Thăng), NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội
16. ILO - Công ƣớc số 95 (1949) của Tổ chức Lao động Quốc tế


17. Website của Diễn đàn Doanh nghiệp http//:dddn.com.vn
18. Website Diễn đàn Doanh nhân Việt nam http//:Doanhnhan360.com.vn
19. Website của Diễn đàn Quản trị Doanh nghiệp http//:Quantri.com.vn
20. Website Tổng cục thống kê http://www.gso.gov.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×