Tải bản đầy đủ

Kiểm toán tài sản cố định

26/10/2016

Chương 6

KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

26/10/2016

tuvannhathuong.com

1

Mục tiêu chương
Các vấn đề trao đổi:
1. Những vấn đề chung
2. Mục tiêu của kiểm toán
3. Hiểu biết về đơn vị
4. Chương trình kiểm toán

26/10/2016


tuvannhathuong.com

2

1


26/10/2016

Văn bản liên quan

Chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TTBTC
VAS 03 – TSCĐ hữu hình
VAS 04 – TSCĐ vô hình
VAS 05 – BĐS đầu tư
VAS 06 – Thuê TS
TT 45/2013/TT-BTC
VSA có liên quan
26/10/2016

tuvannhathuong.com

3

1. Những vấn đề chung
Trình bày trên bảng cân đối kế toán:
Tài sản

Mã số

B- Tài sản dài hạn


200

TM

Số cuối năm

Số đầu nămII. Tài sản cố định

220

1. TSCĐ hữu hình

221

2. TSCĐ thuê TC

224

3. TSCĐ vô hình

227

III. BĐS đầu tư

230

IV. TSDD dài hạn

240

1. CPSXKD DD DH

241

2. CP
XDCB DD
26/10/2016

242

tuvannhathuong.com

4

2


26/10/2016

1. Những vấn đề chung
Nội dung:
-

TSCĐ hữu hình (211)

-

TSCĐ thuê tài chính (212)

-

TSCĐ vô hình (213)

-

Hao mòn TSCĐ (214)

-

BĐS đầu tư (217)

-

CP XDCB dở dang (241)
26/10/2016

tuvannhathuong.com

5

1. Những vấn đề chung
Tài liệu kế toán liên quan:
-

Bảng cân đối kế toán

-

Bảng cân đối số phát sinh

-

Sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

-

Thẻ TSCĐ, BBKK TSCĐ

-

Bảng tính khấu hao

-

Căn cứ pháp lý về đầu tư/thanh lý TSCĐ
26/10/2016

tuvannhathuong.com

6

3


26/10/2016

1. Những vấn đề chung
Tài liệu kế toán liên quan:
-

Biên bản thanh lý TSCĐ

-

Các chứng từ kế toán có liên quan

26/10/2016

tuvannhathuong.com

7

1. Những vấn đề chung
Đặc điểm:
-

TSCĐ là một khoản mục lớn chiếm tỷ trọng
đáng kể trong tổng TS

-

Số lượng nghiệp vụ không nhiều nhưng có giá
trị lớn và tiềm ẩn rủi ro cao

-

Việc đầu tư/ thanh lý TSCĐ phải được phê
duyệt cụ thể

-

CP KH có giá trị lớn và là khoản mục ước tính
26/10/2016

tuvannhathuong.com

8

4


26/10/2016

2. Mục tiêu kiểm toán
-

Hiện hữu và quyền

-

Đầy đủ

-

Đánh giá

-

Chính xác

-

Trình bày và khai báo

26/10/2016

tuvannhathuong.com

9

3. Hiểu biết về đơn vị
-

Quy mô TSCĐ có phù hợp với HĐKD hiện tại của
Công ty?

-

Công ty sử dụng những loại TSCĐ nào?

-

Công ty có cho thuê TS không?

-

TSCĐ đặt ở đâu? Biện pháp bảo vệ và bảo dưỡng?

-

Sự phân chia trách nhiệm trong quản lý và sử dụng
TSCĐ?

-

Tình trạng TSCĐ có được đánh giá định kỳ?
26/10/2016

tuvannhathuong.com

10

5


26/10/2016

3. Hiểu biết về đơn vị
-

Quy trình đầu tư TSCĐ có hợp lý không? Cấp nào
có quyền phê duyệt?

-

TSCĐ không cần dùng hoặc chờ thanh lý hiện tại
hoặc tương lại gần?

-

Chính sách kế toán ghi nhận TSCĐ có phù hợp
không?

-

Thời gian hữu dụng ước tính có hợp lý không?

-

Có TSCĐ nào đã hết khấu hao chưa?

-

Xử lý TSCĐ thừa thiếu?
26/10/2016

tuvannhathuong.com

11

4. Chương trình kiểm toán
Chương trình kiểm toán mẫu

26/10/2016

tuvannhathuong.com

12

6


26/10/2016

4.1. Kiểm tra chính sách kế toán
áp dụng nhất quán
-

Tỷ giá ngoại tệ áp dụng khi ghi sổ kế toán
nghiệp vụ mua TSCĐ có nhất quán trong năm
và so với năm trước không?

-

Phương pháp trích khấu hao và thời gian khấu
hao TSCĐ có nhất quán trong năm, trong toàn
DN và so với năm trước?

26/10/2016

tuvannhathuong.com

13

4.2. Hiểu biết về hoạt động KD và
tìm hiểu HT KSNB
Xem lại “Hiểu biết về đơn vị”

26/10/2016

tuvannhathuong.com

14

7


26/10/2016

4.3. Kiểm tra số dư đầu năm
Khoản mục

ĐVT: Triệu đồng
01/01/2015 31/12/2014 Chênh lệch

NG TSCĐ HH

26.558

26.558

-

HMLK TSCĐ HH

(5.342)

(5.342)

-

NG TSCĐ VH

-

HMLK TSCĐ VH

-

CP XDCB DD


5.860

5.860

-Cộng
26/10/2016

tuvannhathuong.com

15

4.4. Đối chiếu số liệu trên DM
TSCĐ với BB kiểm kê
DM TSCĐ

Sổ kế toán

Số liệu BBKK

Chênh lệch

Nhà văn phòng

-

Nhà xưởng SX

-

Máy …

-

….

-

Cộng

-Đối chiếu với BCĐSPS, CĐKT
-Đối chiếu số dư với BB kiểm kê, TXN TSCĐ cho thuê
-Kiểm tra TSCĐ thế chấp, cầm cố, phong toả
26/10/2016

tuvannhathuong.com

16

8


26/10/2016

4.5. Tham gia quan sát kiểm kê
Trước khi kiểm kê, KTV cần thu thập hồ sơ:
-Quyết định thành lập ban kiểm kê
-Danh mục TSCĐ
Trong quá trình kiểm kê, KTV cần:
-Quan sát TSCĐ có đang sử dụng cho HĐ SXKD không?
-Quan sát xem có TSCĐ nào hư hỏng, lỗi thời, không
còn sử dụng?

26/10/2016

tuvannhathuong.com

17

4.6. Phân tích biến động TSCĐ
Khoản mục
Nhà cửa, VKT

31/12/2015 01/01/2015
10.157

9.276

C. Lệch
881

Tỷ lệ
9,5%

MMTB

9.032

3.791

PTVT

12.860

11.675

1.185

10,1%

2.371

1.816

555

30,6%

34.420

26.558

TSCĐ HH tăng

9.949

8.143

TSCĐ HH giảm

2.085

428

TSCĐ HH tăng/NG

28,9%

30,7%

(1,8%)

TSCĐ HH giảm/NG

6,1%

1,6%

4,4%

Thiết bị quản lý
Cộng

26/10/2016

tuvannhathuong.com

5.241 138,2%

7.862 29,6%
1.806

22,2%

1.657 387,1%

18

9


26/10/2016

4.7. Bảng cân đối TSCĐ
Khoản mục

Đầu năm

Tăng

Giảm

Cuối năm

Nhà cửa, VKT

9.276

882

10.157

MMTB

3.791

5.241

9.032

PTVT

11.675

3.270

2.085

12.860

1.816

556

-

2.371

Thiết bị quản lý
Cộng

26.558

34.420

-Dựa vào sổ kế toán, lập bảng cân đối TSCĐ
-Đối chiếu số tổng cộng với BCĐSP, CĐKT
26/10/2016

tuvannhathuong.com

19

Kiểm tra TSCĐ tăng
Ngày

Số CT

Nội dung

NợSố tiền

Cộng

>>>>Kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc ghi tăng
TSCĐ

26/10/2016

tuvannhathuong.com

20

10


26/10/2016

Kiểm tra TSCĐ giảm
Ngày

Số CT

Nội dung

NợSố tiền

Cộng

>>>>Kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc ghi
giảm TSCĐ

26/10/2016

tuvannhathuong.com

21

4.8. Kiểm tra CP khấu hao
-

Thu thập bảng tính và phân bổ khấu hao

-

Kiểm tra số tổng cộng, đối chiếu với sổ kế toán (214,
623, 627, 641, 642)

-

Kiểm tra thời gian trích khấu hao: Thời điểm đưa TSCĐ
vào tính KH và thời gian hữu ích ước tính của TSCĐ

-

Kiểm tra phương pháp tính KH áp dụng tại DN

-

Kiểm tra số khấu hao trong năm của từng TSCĐ hoặc
chọn mẫu TSCĐ lớn

-

Kiểm tra TSCĐ không tính hoặc ngừng KH
26/10/2016

tuvannhathuong.com

22

11


26/10/2016

4.8. Kiểm tra CPXD CB DD
Khoản mục

Đầu năm

Mua mới TSCĐ

4.013

8.412

6.060

6.365

XDCB DD

1.495

1.532

1.532

1.495

352

3.211

3.211

352

5.860

13.155

10.803

8.212

Sửa chữa lớn TS
Cộng

Tăng

Giảm

Cuối năm

-Dựa vào sổ kế toán, lập bảng cân đối CP XDCB DD
-Đối chiếu số tổng cộng với BCĐSP, CĐKT
-Kiểm tra các công trình đã hoàn thành nhưng chưa kết
chuyển tăng TSCĐ, chưa tính khấu hao
-Kiểm tra các công trình đã ngừng đầu tư nhưng chưa
xử lý chi phí xây dựng đã phát sinh
26/10/2016

tuvannhathuong.com

23

Kiểm tra chi tiết CPXDCB DD
Ngày

Số CT

Nội dung

NợSố tiền

Cộng

>>>>Kiểm tra CPXDCB DD nên chọn mẫu một số công
trình để kiểm tra:
-Phê duyệt đầu tư
-Quy trình lựa chọn nhà cung cấp
-Hồ sơ quyết toán; BB nghiệm thu, bàn giao TSCĐ
-Hoá đơn GTGT, HĐ kinh tế, chứng từ kế toán liên quan
Kiểm tra quyết toán công trình có vượt dự toán không?
Nguyên nhân?
26/10/2016

tuvannhathuong.com

24

12


26/10/2016

4.8. Kiểm tra phân loại và
trình bày TSCĐ
>>Kiểm tra việc phân loại TSCĐ trên BCTC có
phù hợp với quy định hay không?

26/10/2016

tuvannhathuong.com

25

13x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×