Tải bản đầy đủ

Kiểm toán tài sản ngắn hạn và dài hạn khác

26/10/2016

Chương 5

KIỂM TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠN
VÀ DÀI HẠN KHÁC

26/10/2016

tuvannhathuong.com

1

Mục tiêu chương
Các vấn đề trao đổi:
1. Những vấn đề chung
2. Mục tiêu của kiểm toán
3. Hiểu biết về đơn vị
4. Chương trình kiểm toán

26/10/2016


tuvannhathuong.com

2

1


26/10/2016

Văn bản liên quanChế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TTBTC
VAS 10 – Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá
VAS 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
TT 161/2007/TT-BTC
VSA có liên quan

26/10/2016

tuvannhathuong.com

3

1. Những vấn đề chung
Trình bày trên bảng cân đối kế toán:

Số
Số
số TM cuối đầu
năm năm

Tài sản
A- Tài sản ngắn hạn100V. Tài sản ngắn hạn khác

150

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

151

2. Thuế GTGT được khấu trừ

152

3. Thuế và các khoản phải thu của NN

153

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP

154

5. Tài
sản ngắn hạn khác
26/10/2016

155

tuvannhathuong.com

4

2


26/10/2016

1. Những vấn đề chung

Số
Số
số TM cuối đầu
năm năm

Tài sản
B- Tài sản dài hạn

200


VI. Tài sản dài hạn khác

260

1. Chi phí trả trước dài hạn

261

2. Tài sản thuế TNDN hoãn lại

262

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế DH

263

4. Tài sản dài hạn khác

268

26/10/2016

tuvannhathuong.com

5

1. Những vấn đề chung
Nội dung:
-

Chi phí trả trước (242)

-

Thuế GTGT được khấu trừ (133)

-

Thuế và các khoản phải thu của NN (333)

-

Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ (171)

-

Đầu tư khác (2288)

-

Tài sản thuế TNDN hoãn lại (243)
26/10/2016

tuvannhathuong.com

6

3


26/10/2016

1. Những vấn đề chung
Nội dung:
-

Thiết bị, phụ tùng thay thế (1534)

-

Dự phòng giảm giá HTK (2294)

Nội dung phần tiếp theo chỉ trình bày kiểm
toán chi phí trả trước.

26/10/2016

tuvannhathuong.com

7

1. Những vấn đề chung
Tài liệu kế toán liên quan:
-

Bảng cân đối kế toán

-

Bảng cân đối số phát sinh

-

Sổ kế toán tổng hợp và chi tiết

-

Bảng phân bổ 242

-

Chứng từ kế toán có liên quan

26/10/2016

tuvannhathuong.com

8

4


26/10/2016

1. Những vấn đề chung
Đặc điểm:
-

Chi phí trả trước thường có giá trị nhỏ trong
bảng CĐKT.

-

Chi phí trả trước thường được sử dụng để treo
lại những khoản chi phí trong kỳ.

-

Dễ xảy ra nhầm lẫn khi hạch toán vào tài khoản
chi phí trả trước.
26/10/2016

tuvannhathuong.com

9

1. Những vấn đề chung
Đặc điểm:
-

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước vào
CPSXKD từng kỳ phải căn cứ vào tính chất,
mức độ từng loại chi phí để lựa chọn phương
pháp và tiêu thức hợp lý.

26/10/2016

tuvannhathuong.com

10

5


26/10/2016

2. Mục tiêu kiểm toán
-

Hiện hữu và quyền

-

Đầy đủ

-

Đánh giá

-

Chính xác

-

Trình bày và khai báo

26/10/2016

tuvannhathuong.com

11

3. Hiểu biết về đơn vị
-

Chi phí trả trước bao gồm những loại chi phí
chủ yếu nào?

-

Các khoản chi phí trả trước có được ghi nhận
phù hợp?

-

DN có ký các hợp đồng thuê đất hoặc thuê các
tài sản khác hay không?

-

CCDC được phân bổ vào chi phí như thế nào?
26/10/2016

tuvannhathuong.com

12

6


26/10/2016

3. Hiểu biết về đơn vị
-

Chính sách kế toán khi ghi nhận chi phí trả
trước? Nguyên tắc phân bổ chi phí trả trước?

-

Xem xét các khoản tạm ứng, thế chấp, ký
quỹ,…và khả năng thu hồi (tham chiếu phần
hành nợ phải thu)

26/10/2016

tuvannhathuong.com

13

4. Chương trình kiểm toán
Chương trình kiểm toán mẫu

26/10/2016

tuvannhathuong.com

14

7


26/10/2016

4.1. Kiểm tra chính sách kế toán
áp dụng nhất quán
-

Việc phân loại chi phí trả trước, các khoản ký
quỹ ký cược phù hợp với quy định và nhất quán
với năm trước không?

-

Phương pháp phân bổ và thời gian phân bổ chi
phí trả trước có nhất quán trong năm, trong
toàn DN và so với năm trước?

26/10/2016

tuvannhathuong.com

15

4.2. Hiểu biết về hoạt động KD và
tìm hiểu HT KSNB
Xem lại “Hiểu biết về đơn vị”

26/10/2016

tuvannhathuong.com

16

8


26/10/2016

4.3. Kiểm tra số dư đầu năm
Khoản mục

01/01/2015 31/12/2014

Chênh lệch
-

Cộng
26/10/2016

tuvannhathuong.com

17

4.4. Đối chiếu số liệu trên DM
CCDC với BB kiểm kê
DM CCDC

Sổ kế toán

Số liệu BBKK

Chênh lệch

Laptop

-

Máy in

-

Máy tính bàn

-

….

-

Cộng

-Đối chiếu với BCĐSPS, CĐKT
-Đối chiếu số dư với BB kiểm kê
26/10/2016

tuvannhathuong.com

18

9


26/10/2016

4.5. Phân tích biến động CPTT
Khoản mục

31/12/2015 01/01/2015

C. Lệch

Tỷ lệ

Chi phí CCDC
CP thuê TS
CP sửa chữa TS

Cộng
TSNH
TSDH
CPTT NH/TSNH
CPTT DH/TSDH
26/10/2016

tuvannhathuong.com

19

4.6. Bảng cân đối CPTT
Khoản mục

Đầu năm

Tăng

Giảm

Cuối năm

Chi phí CCDC
CP thuê TS
CP sửa chữa TS

Cộng

-Dựa vào sổ cái, lập bảng cân đối HTK
-Đối chiếu số tổng cộng với BCĐSP, CĐKT
26/10/2016

tuvannhathuong.com

20

10


26/10/2016

Kiểm tra CPTT tăng
Ngày

Số CT

Nội dung

NợSố tiền

Cộng

>>>>Kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc ghi
nhận CPTT

26/10/2016

tuvannhathuong.com

21

4.7. Kiểm tra phân bổ CPTT
1. Đối với CCDC, chi phí sửa chữa TS
-

Thu thập bảng phân bổ CPTT

-

Kiểm tra số tổng cộng và đối chiếu với sổ kế
toán chi phí

-

Kiểm tra thời điểm đưa CCDC vào sử dụng,
thời gian phân bổ không quá 3 năm

26/10/2016

tuvannhathuong.com

22

11


26/10/2016

4.7. Kiểm tra phân bổ CPTT
2. Đối với chi phí thuê TS, chi phí bảo hiểm
-

Thu thập bảng phân bổ CPTT, hợp đồng thuê
TS, họp đồng bảo hiểm

-

Kiểm tra số tổng cộng và đối chiếu với sổ kế
toán chi phí

-

Kiểm tra thời điểm bắt đầu phân bổ và thời gian
phân bổ.
26/10/2016

tuvannhathuong.com

23

4.7. Kiểm tra phân bổ CPTT
3. Đối với lợi thế thương mại
-

Thu thập bảng phân bổ CPTT

-

Kiểm tra số tổng cộng, đối chiếu với sổ kế toán
(642)

-

Kiểm tra thời điểm bắt đầu phân bổ và thời gian
phân bổ.

26/10/2016

tuvannhathuong.com

24

12


26/10/2016

4.8. Kiểm tra phân loại và
trình bày CPTT
>>Kiểm tra việc phân loại CPTT trên BCTC có
phù hợp với quy định hay không?

26/10/2016

tuvannhathuong.com

25

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×