Tải bản đầy đủ

Tiểu luận nông nghiệp sạch

NÔNG NGHIỆP SẠCH

Câu 1: Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng GAP?
Thuận lợi
- Đa dạng khí hậu đất đai, sinh học,
chiến lược, lao động.
- Chất lượng sản phẩm.
- Nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm
sạch.
- Lợi nhuận cao.
- Thị trường tiêu thụ lớn.
- Được sự ủng hộ của nhà nước.
- Bảo vệ môi trường.
- Dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản
xuất.
- Học được nhiều kinh nghiệm trong
sản xuất.
- Sản phẩm không ảnh hưởng đến sức
khỏe người tiêu dùng.

Khó khăn

- Chất lượng sản phẩm, giá thành cao.
- Khó vận động người dân áp dụng
nông nghiệp hữu cơ.
- Chưa có quy trình rõ ràng.
- Diện tích áp dụng còn hạn chế.
- Công nghệ sau thu hoạch còn thấp.
- Nguồn nước sạch bị hạn chế.
- Trình độ kỹ thuật kém.
- Phải có vốn đầu tư.
- Vận chuyển bị hạn chế.
- Việc bảo quản còn hạn chế.

Câu 2: Để sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững vấn đề nào
được quan tâm nhất?
Để sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững vấn đề “môi trường” và
chất lượng sản phẩm được quan tâm nhất.
-

Môi trường bao gồm các yếu tố về đất, nước, không khí và cả các sinh vật khác
cùng sinh sống. Các yếu tố này có liên quan chặt chẽ đến các hoạt động sản
xuất. Để sản xuất phát triển bền vững và đảm bảo an toàn cho đời sống con
người phải chú ý bảo vệ môi trường. Môi trường trong lành cũng là yếu tố quan
trọng góp phần đảm bảo sạch sẽ và an toàn cho sản phẩm nông nghiệp. Vì vậy
bảo vệ môi trường được đặt thành một nội dung cần chú ý trong yêu cầu của
GAP.
GAP yêu cầu trong quá trình sản xuất phải bảo vệ, không được làm suy thoái
và ô nhiễm các yếu tố môi trường. Trong đó, GAP lưu ý các biện pháp duy trì
và bồi dưỡng độ phì nhiêu của đất, giữ gìn sự trong sạch của nguồn nước và
không khí, bảo tồn các động vật hoang dã và đa dạng sinh học, cải thiện điều
kiện sống cho người lao động và cộng đồng cư dân sinh sống ở địa bàn.
Khi thực hiện GAP cần lưu ý các nguồn gây ô nhiễm có thể tiềm ẩn từ môi
trường như đất, nước, không khí, và các sinh vật khác. Phải điều tra đánh giá


các rủi ro có thể xảy ra từ môi trường để có biện pháp ngăn ngừa. Nơi nào môi
trường chưa đảm bảo thì chưa tiến hành sản xuất.
-

Chất lượng sản phẩm là một trong các chiến lược đẩy mạnh quá trình hội nhập,
giao lưu kinh tế và mở rộng trao đổi thương mại quốc tế. Chất lượng sản phẩm

có ý nghĩa quyết định đến nâng cao khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế của
sản phẩm, hàng hoá và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường cạnh
tranh.
Câu 3: Mục đích của sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn Global
GAP?
Trả lời:
- Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.
- Đảm bảo vệ sinh an toàn cho nông sản thực phẩm.
- Hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản.
- Sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn lực sản xuất nông nghiệp.
- Làm giàu nông dân và phát triển nông thôn.
- Bảo vệ môi trường và cảnh quan chung.
Câu 4: Các yêu cầu cơ bản cho tất cả các trang trại trong sản xuất nông
nghiệp sạch bền vững là gì?
Trả lời:
- Lưu trữ hồ sơ và đánh giá nội bộ
+
+

Nhà sản xuất phải cập nhật và lưu trữ trong thời gian ít nhất 2 năm
Tài liệu đánh giá nội bộ, 1 năm 1 lần và được lưu trữ

- Lịch sử vùng đất và quản lý vùng đất
+

+

Lịch sử vùng đất: thiết lập hồ sơ được lưu trữ và cập nhật khi có thay
đổi kiểu dáng về cây trồng. Hệ thống tham khảo cho mỗi cánh đồng,
vườn cây, nhà kính, hàng rào...hoặc các vùng đất, vị trí thiết lập sản xuất
và tham khảo kế hoạch quản lý trang trại.
Quản lý vùng đất: đánh giá những nguy cơ cần phải được thực hiện ở
vùng đất mới; có kế hoạch quản lý để phát triển hoạt động nhằm giảm
tối thiểu tất cả những nguy cơ xác định.

- Sức khỏe người lao động an toàn và trợ cấp xã hội


+

+
+

+

Đánh giá nguy cơ: viết bản đánh giá nguy cơ về an toàn và sức khỏe
trong điều kiện làm việc; viết bàn chính sách về sức khỏe an toàn, vệ
sinh và các thủ tục.
Huấn luyện công nhân có chứng nhận đủ năng lực và trình độ chuyên
môn.
Các mối nguy hiểm và sơ cứu thương: có những cảnh báo rõ ràng về
những nguy hiểm tiềm tàng bằng các biển cảnh báo đặt ở nơi thích hợp;
có những lời khuyên an toàn về tính chất và trong sử dụng 1 số chất
nguy hiểm đối với công nhân; hộp thuốc y tế phải đầy đủ và duy trì theo
quy định của quốc gia.
Thiết bị quần áo bảo hộ phải đầy đủ phù hợp với những chỉ dẫn trên bao
bì hoặc theo quy định, được giặt sạch sau khi sử dụng và bảo quản trong
kho để tránh làm bẩn quần áo và thiết bị.

- Quản lý chất thải và ô nhiễm, tái sản xuất và tái sử dụng
+
+

Xác định chất thải và những chất gây ô nhiễm trong khu vực sản xuất.
Có kế hoạch xử lý nước thải và ô nhiễm môi trường bằng văn bản hiện
hành rõ ràng và dễ hiểu.

- Vấn đề về môi trường và sự bảo tồn
+
+
+

Cần phải có kế hoạch hành động với tiêu chí nâng cao môi trường sống
và tăng sinh vật trong trang trại
Có kế hoạch để chuyển các khu vực không sản xuất và các khu vực xác
định vào những nơi có thể ưu tiên bảo tồn sinh học
Giám sát sử dụng năng lượng trong trang trại

- Khiếu nại
+
+

Thủ tục khiếu nại về các vấn đề liên quan đến việc tuân thủ theo các tiêu
chuẩn Global GAP
Các thủ tục đảm bảo các khiếu nại được ghi chép lại, các nghiên cứu, và
ghi chép lại tất cả các phương án giải quyết các khiếu nại

- Truy nguyên nguồn gốc
+

+

Tất cả nhà sản xuất phải thực hiện các thủ tục bằng văn bản như xác
định rõ các loại khả năng có thể xảy ra mà kết quả có thể là việc thu hồi
sản phẩm.
Nhà sản xuất cần phải thực hiện kiểm tra hàng năm để đảm bảo các hoạt
động thu hồi đầy đủ.

Câu 5: Hãy trình bày 4 tiêu chí của thực hành nông nghiệp tốt (GAP)?
Trả lời:


1. Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất: mục đích là càng sử dụng ít hóa chất BVTV
càng tốt, nhằm làm giảm thiểu ảnh hưởng của dư lượng hóa chất lên con người
và môi trường.
2. Tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm: gồm các biện pháp đảm bảo không có
nguy cơ ô nhiễm hóa chất, nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý trong quá trình
sản xuất cũng như thu hoạch.
3. Tiêu chuẩn về môi trường làm việc: đảm bảo môi trường làm việc nhằm
ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân công nhân.
4. Truy nguyên nguồn gốc: khi có sự cố xảy ra, thông qua việc ghi chép nhật
ký sản xuất, các sản phẩm bị lỗi phải truy xuất được nguyên nhân, thu hồi sản
phẩm lỗi phải truy xuất được nguyên nhân thu hồi sản phẩm lỗi và có biện
pháp khắc phục phòng ngừa sự tái diễn trong tương lai.
Câu 6: Hãy trình bày quy trình sản xuất nông nghiệp sạch và phát triển
bền vững?
Nông Nghiệp sạch và bền vững

Đất

Nước

Giống

Phân bón

Thuốc bvtv

Môi trường

Điều kiện làm việc tốt

Chính sách xã hội

Sản phẩm chất lượng

GLOBALGAP

Trả lời:
- Đất:

Kiểm soát độc lập

Kinh tế


+ Không bị ô nhiễm (kim loại nặng, hóa chất)
+ Giàu dinh dưỡng
+ Đa dạng vi sinh vật
+ Cấu trúc tốt
- Nước:
+ Nước sạch (không nhiễm hóa chất, vi sinh vật)
+ Không bị nhiễm mặn/ phèn
+ Nguồn nước dồi dào
- Giống:
+ Không bị đột biến gen
+ Chất lượng tốt, năng suất cao, nguồn gốc rõ ràng
+ Kháng sâu bệnh
+ Đa dạng giống cây trồng
- Phân bón:
+ Sử dụng phân hữu cơ
+ Hạn chế sử dụng phân bón hóa học
+ Có nguồn gốc rõ ràng
+ Sử dụng phân bón sinh học
- Thuốc bảo vệ thực vật:
+ Sử dụng thuốc sinh học
+ IPM
+ Có nguồn gốc rõ ràng
+ Bảo vệ môi trường
+ Được phép sử dụng, tuân thủ thời gian cách ly
+ Thực hiện 4 đúng ( đúng đối tượng, đúng liều, đúng cách, đúng thời gian)
- Môi trường:


+ Không bị ô nhiễm
+ Tạo điều kiện thuận lợi để thiên địch phát triển
+ Đa dạng hệ sinh thái cây trồng
+ Phù hợp với từng đối tượng cây trồng
- Kinh tế:
+ Nguồn vốn đầu tư
+ Lợi nhuận ổn định
+ Đầu ra của sản phẩm
+ Cân bằng cung - cầu
-

Chính sách xã hội

+ Nhà nước hỗ trợ vốn
+ Cải thiện được cho người lao động và tạo cho mức sống ổn định.
-

Điều kiện làm việc tốt

+ Trang bị các máy móc thiết bị hiện đại để áp dụng vào sản xuất. Con người
sử dụng máy móc để làm việc nhanh và tốt hơn thủ công.
-

Sản phẩm chất lượng

+ Chất lượng sản phẩm cao (ngon, đẹp…) nên được người tiêu dùng chấp
nhận.
+ Tăng cường an toàn thực phẩm của sản phẩm đối với người tiêu dùng.
-

Kiểm soát độc lập

+ Đánh giá hằng năm
+ Các tài liệu đánh giá chi tiết
+ Tham gia trang trại và hoạt động sản xuất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×