Tải bản đầy đủ

HƯỚNG dẫn CHỤP và RETOUCH ẢNH dải NGÂN hà

H Ư
ỚN G D Ẫ
N CH Ụ
P VÀ RETOUCH ẢN H D Ả
I NGÂN HÀ (MILKY WAY (MW))
1. Đ
ị a đi ểm:
- Đâ y là ph ần quan tr ọng nh ất quy ết đ
ị nh cho vi ệc ch ụ
p: n ơi ngo ại ô, xa thành ph ố, th ị tr ấ
n, ít ánh
đè n... (nh ững n ơi ít ô nhi ễm ánh sáng)
- Hi ện t ại v ẫn có th ểch ụp đ
ư
ợ c ở n ơi nhi ễm sáng, tuy nhiên s ẽđò i h ỏi ph ần h ậ
u k ỳ, file RAW
t ốt...
2. Chu ẩn b ị:
- Máy ản h: do ch ụp ở ISO cao nên đò i h ỏi sensor x ửlý noise t ốt, FF s ẽlà 1 l ợi th ếở đi ểm này.
Tuy nhiên, các máy crop đ
ờ i sau này x ửlý noise c ũ

ng quá tuy ệt.
- Lens: c ần lens wide hay super wide, ưu tiên lens có kh ẩu đ
ộ l ớn (1.4, 2.8)
- Tripod.
- Đè n pin.
3. Set thông s ố: đâ y là các thông s ốkh ởi đi ểm , b ạn c ần đi ều ch ỉnh tùy theo đi ều ki ện th ực t ế
.
- WB đ
ể 3200K ch ủy ếu: màu xanh đ
ỡ nh ức m ắt, nhìn rõ t ư
ơ n g ph ản MW đ
ể ki ểm tra.
- Máy ch ụp ch ếđ
ộ M.
- Kh ẩu: max c ủa lens (ví d ụ
: 1.2, 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, 4.0)
- T ốc đ
ộ : nh ớquy t ắc 500, ngh ĩa là l ấy 500 chia cho tiêu c ựlàm tròn (xu ống) thành th ời gian. Ví
d ụlens 14mm s ẽcó 500:14=35s ; lens 24mm s ẽcó 500:24= 20s... Đó là th ời gian ch ụ
p tố
i đa
cho phép mà các ngôi sao không b ị thành v ệt, v ới llens 14 mình ch ọn 30s.- ISO 3200.
- L ấy nét MF b ằng Live View (n ếu có th ể), không thì các b ạn v ặn vòng l ấy nét ở vô c ực r ồi tr ảv ề
1 n ấc nh ẹ...
- B ật ch ếđ
ộ kh ửnoise Long Exposure Noise Reduction (Nikon), máy khác các bác tra t ư
ơng
đươn g... Ở ch ếđộ này, sau khi ch ụ
p, gi ảs ửlà 30s, máy s ẽt ốn thêm kho ảng 30s để kh ửnoise,
các b ạn nên ch ờ.
- K ết n ối dây b ấm m ềm hay ch ếđ
ộ remote.
4. Ch ọn h ư
ớ n g:
- N ếu đã xác đ
ị nh b ằng app thì b ỏqua b ư
ớ c này.
- Xác đ
ị nh h ư
ớ n g Đô ng Nam (n ếu ở Nam Bán C ầu nh ưn ư

ớ c Úc thì các b ạn tham kh ảo h ư
ớng
khác).
- Có th ểs ửd ụng các ph ần m ềm đ
ể xác đ
ị nh h ư
ớng c ủ
a Milky Way, ví d ụ
: trên iPhone có th ể
dùng Sky Guide - m ột ph ần m ềm khá tr ực quan)
-Hư
ớ n g chuy ển đ
ộ n g: MW s ẽxu ất hi ện ở đ
ư
ờ n g chân tr ời, khi tr ời b ắt đ
ầ u t ối, r ồ
i theo th ời gian
s ẽdi chuy ển theo h ư
ớng m ũ
i tên vàng lên cao, lên đ
ỉ nh đ
ầ u ... (các b ạ
n còn nh ờTrái Đ
ấ t quay t ừ
Tây sang Đô ng theo tr ục B ắc Nam :v).
- Ở vùng có đ
ồ i núi: các b ạn có th ểph ải ch ờcho MW lên cao.
- Ở vùng bi ển: b ạn ph ải s ẵn sàng khi tr ời t ối đ
ể có th ểcó ti ền c ảnh.
- Khi MW lên cao thì b ạn ph ải ch ụ
p d ọc: MW s ẽt ừtrên cao ch ạy xu ống...
5. Ch ụp và ki ểm tra:
- B ấm ch ụp và ki ểm tra xem Milky Way n ằm ở v ị trí nào. N ếu đã xác đ
ị nh b ằng app thì b ỏqua

ớ c ki ểm tra MW, ch ỉ ki ểm tra b ốc ụ
c.
- Đi ều ch ỉnh h ư
ớ n g và ch ụp l ại.
- Nh ớđi ều ch ỉnh đ
ư
ờ n g chân tr ời b ằng thi ết b ị b ọt khí hay ch ức n ăng cân b ằng trong máy ản h.
6. H ậu k ỳ
- Tham kh ảo h ư
ớ n g d ẫn h ậu k ỳtrên Lightroom:https://www.youtube.com/watch?v=49t3H2Ck29k
7. L ưu ý:
- Ch ụp vào ban đê m khi m ặt tr ời l ặn cho đ
ế n khi tr ời s ắp sáng.
- Ch ụp vào đê m không tr ăng hay tr ăng non là t ốt nh ất.
- Do tính ch ất c ủa đ
ị a đi ểm là n ơi v ắng v ẻ, xa dân c ư... nên m ọi ng ư
ờ i ch ỉ nên đi chung v ới
nh ững nhóm thân quen nhau ngoài đ
ờ i , không nên hò h ẹn online hay công khai đ
ị a đi ểm (ngo ạ
i


tr ừb ạn bi ết rõ n ơi đó ) r ất nguy hi ểm... Dù là đa m mê nh ưng AN TOÀN là trên h ết.
- Để ch ụp đẹp b ạn c ần có ti ền c ảnh, tuy nhiên do gi ới h ạn v ềh ướ
n g, nên b ạn c ần kh ả
o sát khi
tr ời còn ánh sáng.
8. Ngu ồn bài vi ết / ản h tham kh ảo:
- Bài vi ết này c ủa Mr. Hung Du https://www.facebook.com/hungdu2k
- Ản h t ừMichael Shainblum Photography - thánh ch ụp Milky Way (mà m ột s ốb ạn hay h ọc theo,
k ểc ảch ữký :v)
- Thành viên yêu thích ch ụp thiên v ăn, gi ải ngân hà, sao v.v.. có th ểtham gia group Nhi ế
p Ản h
Thiên V ăn https://www.facebook.com/groups/280558458781791
P/S: Bài vi ết mang tính chia s ẻthông tin, ch ống câu like v ới câu comment, bài vi ế
t không mang
tính qu ảng cáo group / page khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×