Tải bản đầy đủ

Bai tap KC gỗ chúc các bạn thi tốt

tRƯờNG ĐạI HọC KIếN TRúC Hà NộI
kHOA XÂY DựNG

bộ MÔN KếT CấU THéP Gỗ
địa chỉ: km10 - đ-ờng nguyễn trãi quận thanh xuân hà nội

-----------------------------------------o0o--------------------------------------

bài tập KếT CấU Gỗ

Hà NộI 1-2015


Bài 1 - Kiểm tra khả năng chịu lực của thanh cánh d-ới vì kèo chịu kéo đúng tâm
có tiết diện 12x16 cm, chịu lực kéo Ntt = 9 T, làm bằng gỗ nhóm VI (Rk = 95
kG/cm2). Chiều dài tính toán Loy = 2,5m, Lox = 7,5m.
N

N

Hình bài 1


Bài 2 - Thiết kế tiết diện một cấu kiện gỗ chịu lực kéo đúng tâm N tt = 12 T, có tiết
diện hình chữ nhật. Cấu kiện đ-ợc làm bằng gỗ nhóm V (R k = 120 kG/cm2). Do cấu
tạo cần 3 lỗ bu lông đ-ờng kính 20mm. Chiều dài tính toán Loy = 2,0m, Lox = 6,0m.
N

N

Hình bài 2

Bài 3 - Kiểm tra khả năng chịu lực của một cột gỗ chịu lực nén đúng tâm N tt = 16
T. Cột có tiết diện hình chữ nhật 14x18 cm, cao 4 m. Liên kết 1 đầu ngàm 1 đầu khớp
theo cả hai ph-ơng. Do yêu cầu cấu tạo, ở giữa thân cột có một lỗ khoét 4x14 cm. Cột
đ-ợc làm bằng gỗ nhóm V, độ ẩm 18%, nhiệt độ 20C. Biết [] = 120.

N

N

1-1

N

Hình bài 4

Bài 4 - Chọn tiết diện một cột gỗ tròn chịu nén đúng tâm trong một kết cấu lâu dài.
Cho biết chiều dài tính toán theo các ph-ơng ltt = 3m, Ntt =15T. Gỗ nhóm VI, độ ẩm
18%, nhiệt độ 20C. Độ mảnh cho phép [] = 120.
2


Bài tập kết cấu gỗ

Bài 5 -

Xác định khả năng chịu lực lớn nhất của cột sau:
N

N


1-1

N

Hình bài 6

Gỗ nhóm VI, độ ẩm 18%, nhiệt độ 20C. Độ mảnh cho phép [] = 120.
Bài 6 -

Xác định tải trọng tiêu chuẩn cho phép tác dụng lên dầm gỗ sau biết l =
1
f
5,2m, dầm đơn giản chịu tải phân bố đều.
, n = 1,2. Ru = 120kG/cm2. Tiết
l 250
diện dầm gỗ 16x20cm.
q
q

Hình bài 7

Bài 7 - Chọn tiết diện một dầm gỗ có sơ đồ kết cấu nh- hình vẽ (dầm đơn giản chịu
tải trọng phân bố đều). Nhịp dầm l = 4 m, tải trọng qtc = 320 kG/m, hệ số độ tin cậy
của tải trọng n = 1,2. Dầm đ-ợc làm bằng gỗ nhóm VI, độ ẩm 18%, có tiết diện hình
1
f
chữ nhật. Biết
, E = 105 kG/cm2.
l 250
q

Hình bài 8

3


Bài tập kết cấu gỗ

Bài 8 - Kiểm tra tiết diện dầm gỗ sau. Biết dầm có nhịp l = 4,5 m, liên kết hai đầu
ngàm, chịu tải trọng phân bố đều. Dầm có tiết diện hình chữ nhật kích th-ớc 16x18
1
f
cm, độ võng cho phép
, sử dụng gỗ nhóm V, độ ẩm 20%, E = 105 kG/cm2,
l 250
hệ số độ tin cậy của tải trọng n = 1,2.
q

Hình bài 9

Kiểm tra tiết diện xà gồ của một sàn mái nhà có độ dốc = 300. Chiều dài
1
f
nhịp xà gồ 3,8m. qtc = 160kG/m, qtt = 200kG/m. Độ võng cho phép
.
l 200
Bài 9 -

Gỗ nhóm V, độ ẩm 18%, nhiệt độ 20C.

Hình bài 10

Bài 10 - Chọn tiết diện một dầm chịu uốn xiên có sơ đồ chịu tải nh- hình vẽ (dầm
hai đầu ngàm theo cả 2 ph-ơng, chịu tải trọng phân bố đều). Nhịp dầm l = 4,8 m, góc
nghiêng = 200, tải trọng qtc = 160 kG/m, hệ số độ tin cậy của tải trọng n = 1,2, độ
1
f
võng cho phép
, sử dụng gỗ nhóm VI, độ ẩm 18%, E = 105 kG/cm2.
l 250

Hình bài 11

4


Bài tập kết cấu gỗ

Bài 11 - Xác định tải trọng tiêu chuẩn lớn nhất tác dụng lên xà gồ mái chịu tải trọng
phân bố đều có tiết diện 14x18 cm, nhịp 4,2 m. Vật liệu gỗ nhóm VI, độ ẩm 18%, E =
1
f
105 kG/cm2. Biết n = 1,2; góc nghiêng = 25o;
.
l 200

Hình bài 12

Bài 12 - Chọn tiết diện một cột gỗ chịu nén uốn, liên kết hai đầu khớp theo cả 2
ph-ơng. N = 8T, M = 0,8T.m Gỗ nhóm V, độ ẩm W = 20%, nhiệt độ T = 20C.

N

M

M

Hình bài 13

Bài 13 - Kiểm tra khả năng chịu lực của một cột gỗ dài 4,2m. Liên kết một đầu
ngàm, một đầu khớp theo cả 2 ph-ơng. N = 10T, M = 0,3T.m. b x h = 14 x 18cm. Gỗ
nhóm VI, độ ẩm 18%, nhiệt độ 20C. [] = 120.
N

M

M

Hình bài 14
5


Bài tập kết cấu gỗ

Bài 14 - Xác định tải trọng lớn nhất tác dụng lên một cột gỗ dài 3,5m, liên kết hai
đầu khớp theo cả 2 ph-ơng. Gỗ nhóm VI, độ ẩm 18%, nhiệt độ 20C. Tiết diện cột
16x20cm.
N

Bài 15 - Chọn tiết diện thanh gỗ chịu kéo
uốn.
Hình
bàiLực
15 kéo N = 11T, độ lệch tâm của lực
e = 3cm. Gỗ nhóm V, độ ẩm 18%, nhiệt độ 20C. Chiều dài tính toán của thanh gỗ
theo cả 2 ph-ơng là 6m.

N

N

Bài 16 - Kiểm tra khả năng chịu lực của
mộtbài
thanh
Hình
16 gỗ tiết diện 12x14cm. Lực kéo N
= 8T, M = 0,2T.m. Gỗ nhóm VI, độ ẩm 18%, nhiệt độ 20C. Chiều dài tính toán của
thanh gỗ theo cả 2 ph-ơng là 4m.

M

M
N

N

bài 17lên một thanh gỗ tiết diện 10x12cm. Gỗ
Bài 17 - Xác định lực kéo lớn nhấtHình
tác dụng
nhóm VI, độ ẩm 18%, nhiệt độ 20C. Chiều dài tính toán của thanh gỗ theo cả 2
ph-ơng là 4m.

N

N

Hình bài 18

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×