Tải bản đầy đủ

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
--------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
-

Căn cứ nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2016, tại số 62 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (địa chỉ cũ: 227/11 Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh
Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng
lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên A: ( Bên cho thuê)
Ông (bà): Mai Thị Lan Chi

sinh ngày 25/03/1963

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 360062561, cấp ngày: ngày 21/07/2008 tại: CA TP. Cần Thơ

Địa chỉ thường trú: 227/11 Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q. Ninh Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Là chủ sở hữu căn nhà số: 62 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố
Cần Thơ
Bên B: (Bên thuê)
Ông (bà):

sinh ngày:

Số CMND:

, cấp ngày:

Quốc tịch: Việt Nam

tại: CA tỉnh

Địa chỉ thường trú:

Cùng thỏa thuận giao kết hợp đồng thuê mặt bằng với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng
-

Bên A đồng ý cho bên B thuê:
+ Toàn bộ căn nhà tại địa chỉ 62 Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh
Kiều, thành phố Cần Thơ (địa chỉ cũ: 227/11 Trần Hưng Đạo, P. An Phú, Q.
Ninh Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).
+ Mục đích thuê: Kinh doanh quán trà sữa ăn vặt, phụ kiện điện thoại, đồ
handmade và quà lưu niệm.
Trang 1/4


Điều 2: Đơn giá và phương thức thanh toán
2.1 Đơn giá:
-

Giá thuê là 3,000,000 đồng/tháng trong vòng 02 năm đầu từ ngày 10/11/2016 đến
ngày 10/11/2021.

2.2 Phương thức thanh toán:

-

Những tháng tiếp bên B sẽ dằn cọc cho bên A trước 2 tháng

-

Tiền nhà hàng tháng được bên B thanh toán trước cho bên A vào ngày đầu tiên của
tháng (ngày 10 tây của tháng).

2.3 Điện nước sử dụng: bên B đóng tiền điện nước sử dụng theo hóa đơn hàng tháng.
2.4 Tất cả các khoản thuế có liên quan đến việc kinh doanh và các khoảng tiền khác có
liên quan đến việc cư ngụ của bên B (như tiền rác, an ninh quốc phòng…) thì bên B
đóng.
Điều 3: Thời hạn hợp đồng
-

Thời hạn hợp đồng là 05 (năm) năm kể từ ngày 10/11/2016 đến 10/11/2021.

-

Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu hai bên có nhu cầu và muốn tiếp tục thực hiện hợp
đồng thì sẽ cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng mới trước 6 tháng trước khi hợp
đồng này hết hạn.

-

Khi hết hạn hợp đồng mà 2 bên không tiếp tục ký kết hợp đồng mới thì bên B phải
trả lại mặt bằng cho bên A ngay khi chấm dứt hợp đồng thuê. Toàn bộ số tiền đặt cọc
sẽ được trả lại cho bên B khi bên B trả lại mặt bằng cho bên A và trừ đi các khoản
chi phí (nếu có).

Điều 4: Quền và nghĩa vụ của bên B
-

Bên B chỉ được sử dụng phần mặt bằng thuê đúng mục đích thuê là kinh doanh
quán trà sữa ăn vặt, phụ kiện điện thoại, đồ handmade và quà lưu niệm. Bên B
không được cho thuê lại một phần hay toàn bộ căn nhà mà không có sự đồng ý bằng
văn bản của bên A.

-

Cung cấp bản sao có công chứng của giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy
phép đăng ký kinh doanh của bên B.

-

Được phép trang trí phần nội thất bên trong, ngoại thất bên ngoài mặt bằng để phù
hợp với ngành nghề kinh doanh của bên B.

-

Có quyền và nghĩa vụ đầu tư toàn bộ hệ thống điện, nước, điện thoại phục vụ cho
việc kinh doanh của bên B.

Trang 2/4


-

Trong quá trình sử dụng, nếu bên B muốn sửa chữa, xây dựng hạng mục mới có ảnh
hưởng đến kết cấu, kiến trúc của tài sản thuê thì phải bàn bạc cụ thể với bên A và
phải được bên A chấp thuận. Các chi phí sửa chữa này bên B tự bỏ ra và bên A
không bồi hoàn lại khi hết hợp đồng thuê.

-

Thanh toán đủ và đúng thời hạn cho bên A như đã ghi ở điều 2.

-

Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng pháp
luật hiện hành. Tiến hàng đăng ký tạm trú tạm vắng cho theo đúng quy định.

-

Tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về tài sản của mình.

Điều 5: Quền và nghĩa vụ của bên A
-

Tạo điều kiện dễ dàng và thuận lợi cho bên B được làm việc và kinh doanh tại mặt
bằng thuê.

-

Bảo đảm mặt bằng cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A, không có sự
tranh chấp quyền lợi từ cá nhân hay tổ chức nào khác.

-

Bảo đảm sự ổn định, quyền lợi của bên B trong suốt thời gian thuê theo nội dung hợp
đồng này.

-

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần trả lại tiền đặt cọc và
có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:
+ Trả tiền nhà chậm quá 15 ngày (tức sau ngày 25 tây của tháng) mà không
được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
+ Sử dụng tài sản thuê không đúng mục đích đã cam kết theo hợp đồng, hoặc
thực hiện các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến kinh
doanh, vệ sinh, môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn trật tự
xã hội diện tích thuê nói trên.
+ Làm nhà hư hỏng, giảm sút giá trị của mặt bằng thuê.
+ Vi phạm các điều khoản khác ghi trong hợp đồng này.

Điều 6: Các điều khoản khác.
-

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

-

Trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu phát sinh điều gì không có ghi trong
hợp đồng thì hai bên sẽ cùng nhau thương lượng và bàn cách giải quyết trên tinh thần
tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Nếu không giải quyết được, sự việc sẽ được yêu cầu
Tòa án giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng.

-

Trong trường hợp muốn thay đổi hợp đồng này phải được sự đồng ý của hai bên và
phải được lập thành phụ lục. Trong trường hợp không có sự thay đổi, hai bên sẽ tiếp
tục thực hiện hợp đồng đến khi chấm dứt hợp đồng.
Trang 3/4


-

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm 04
trang, mỗi bên giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN A

BÊN B

Trang 4/4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×